Tollstorp 1834/Kapitel 19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fabriker
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Policeförfattningar
Stadens Jord  →


[ 165 ]

Policeförfattningar.

Den som företager byggnad åt gatan utan behörigt tillstånd pliktar 16 R:dr 32 sk.; ej ändrar af det byggda, om så anses nödigt. Flyttar Loge, Lador 3 R:dr 16 sk. Ingen Reparation af betydlighet innom eller utom hus utan anmälan 3 R:dr 16 sk. Boningshus täckas med plåtar, tegel eller skiffer vid 16 R:dr 32 sk. Öfver eller intill boningsrum må ej hö, halm, lin, hampa eller andra bränbara ämnen förvaras 16 R:dr 32 sk. Ej golf eller tak läggas intill skorstenspipan utan föregången besigtning. — Timmerman eller arbetskarl, som tager öfver taxa, 3 R:dr 16 sk. — Rännil, som löper genom tomter renhållas vid 1 R:dr 32 sk. — Försummelse vid gatas stenläggande, der den anbefalles 3 R:dr 16 sk.

Ingen vid Sprutorne anställd må ur Staden bortresa, Sprut-Inspector vid 1 R:dr 33 sk.; Brand- och Rotmästare 1 R:dr och Manskapet 32 sk. — I början af Maj och Sept. hållas Brandsyner. Mot gjord cassering af mur eller eldstad må ej brytas vid 3 R:dr 16 sk. Finnes uppenbara brister eller vårdslöshet bötes 1 R:dr 32 sk. — Efterlåtenhet hos Brandsynens ledamöter, hvar i sin väg 1 R:dr 32 sk. Tillstänges port för Brandsyn 1 [ 166 ]R:dr 32 sk. Brandsyn inlämnas innom 8 dagar 1 R:dr 32 sk. — Försummelse vid utsatt sprutprofning 1 R:dr. Den som går med bart ljus, lossar skott, ulägger aska natten eller andra otjenliga saker, med ett ord, omgås ovarsamt med eld 1 till 5 R:dr utom ansvar för skeende skada. — Skorstenspipa sotas hvarje månad vid 1 R:dr 32 sk., antecknas i boken vid 32 sk. Kakelugnspipor rengöras årligen. Skorstensfejaren mister för försummelse häri en månads lön. — Nattväktarne äro 8, äro försedde med Sax och skramla. Tillse så väl elden som ordningen. Förnekas brandvakten inträde nattetid när så fordras, pliktas 2 R:dr 24 sk. Går nattväktare från sin vakt 3 R:dr 16 sk. Förtiger ålderman felaktighet 1 R:dr 33 sk. Skramla må ej nyttjas i hus vid 3: 16. Extra Br.vakt, två från hvarje qvarter, med fyra Borgare till befälhafvare. För försummelse 1 à 1 R:dr 32 sk. — Vid eldsvåda böra handtverkare, Gesäller och vuxne lärlingar infinna sig. För obenägenhet att biträda då man anmodas 1 R:dr 32 sk. Den som uppsätter sig mot dem som äga att befalla 3. 16. Tillstänger någon vatten 10 R:dr. Om den som äger hästar och vattenåkareredskap, ej infinner sig 3: 16. Den förstkommandes belöning 1: 32. Lyktor antändas och ljus i fönsterna sättas under eldsvåda vid nattetid. Den som skadas till lif eller lem njuter ersättning ur Brandcassan.

Inga lösa kreatur få gå på gatorne. Den 22 Maj 1801 stadgades att uppsyningsmännen må behålla de svinkreatur de uptaga på gatorne. För andre kreatur är taxan, för häst 16 sk., för boskapskreatur 12 sk., får eller get 4 sk., Gås, [ 167 ]höns, anka, kalkon 1 sk. 8. för första dygnet, och något mindre för de påföljande. — För hundar som gå lösa på gatorna pliktar ägaren 3: 16., men upptagas de nattetid 5 R:dr. Vid källan på Torget må intet rengöringsarbete förehafvas vid 3: 16. Krogskyltar förbudne 3: 16. All rengöringsanstalt förbjudes ofvan för dambyggnaden vid Stångsquarn 3: 16. — Dansgillen af tjänstefolk och deras vederlikar skola anmälas vid 3: 16., och bör Polisbetjent vara närvarande. — Till Assemblehuset åkes vid Spektakel eller dylika tillfällen öfver Spannemålstorget till stora trappan, och vidare genom Ågatan, men vid hämtningen tvärtom 1: 32. Tobaksrökning kring logar och lador förbjudet vid 3: 16. Betjeningen må vid Spektaklernes slut ej uppgå för trapporne vid 1: 32. Våldsamhet å vid stadens Logeplatser nedsatta pålar 3: 16. Badning i Stångån innom Stadens område förbjudit vid 6: 32. — Den som öfverskådar den vid det allmänna sandtaget utsedda plats 3: 16. — För borgande af varor eller starka drycker till skolungdomen 3: 16. — För ovärdigt körande, eller bortgående från hästar utan att pålitligt binda dem 2 R:dr. — Sammankomster emellan stadens drängar förbudet vid 3: 16. — Marknadsstånden borttages från torget innom tredje dagen efter marknadens slut 1: 32. — Stensprängning innom staden eller vid Logarne utan tillstånd 5 R:dr. — Krukmakare må ej hemta ler vid stadens allmänna lertag, och ingen deremot å den till dem anslagna jord hämta lera vid 3: 16. — Bryggning m. m. förbudet från aft. kl. 7 till morg. kl. 3 vid 3: 16. — Fyrverkeri i staden eller vid skogarne förbjudet vid 3: 16. — Krogstånd å stadens torg och gator 5 R:dr. — För lykta som ej är utsatt på föreskrifven dag 1: 16., för uraktlåten antändning [ 168 ]å utsatt tid 32 sk., är lyktan slocknad då den bör lysa 16 sk. för oren lykta 16 sk. Den som sönderslår lykta böte 40 daler och upptäckaren af den varnartige får 3: 16. — Tiggande strängt förbudet. Värd eller Hyresgäst som gifvit åt strykande tiggare pliktar 1: 32., ansvarande för sitt folk. Tiggande barn risas, deras föräldrar beläggas med stockstraff efter omständigheterna. Främmande tiggare hemförvisas. — För den som åker, rider eller kastar smuts på gamla kyrkogården 3: 16. — Samma lag för Landskyrkogården. — Taxa under Officers och Befälmöte: 1 Rum för officer med ved och ljus betalas 16 sk. Säng 8 sk., för Underofficerer 8 sk. Säng 4 sk. Underofficerer med nummerlön, trumslagare, spel och corporaler; fri inquartering. — Wåldsverkare i Stakettet kring Borggården, 5 R:dr. Den som ej håller sin gatuandel genom snöskottning farbar 3: 16. — Den som hämtar vatten från Pumparne vid Stångån den mörka tiden senare än 8 på aftonen 3: 16. — Ej håller gata ren 3: 16. — Våldsverkan å stakettet kring nya Begrafningsplatser, insläpper kreatur, tager gångstigar m. m, 6: 32. — Den som upphugger och bortför från Brandvakorna i Stång 3: 16. — Olaglig betning vid Stadens vägar 3: 16. — Som kör stinkande gödsel om dagarne från Maj till September 3: 16. — Arbetskarl som slutat det arbete, hvartill han blifvit utskrifven, anmäle det vid 1: 32. — All Brandredskap bör märkas vid 1: 32. — Ej må stensättare öfvertäcka gatan med sand förr än den är afmätt 1: 32. — Tvärvägen emellan norra och vestra landsvägen må ej betas vid 5 R:dr. — Våld å gärdesgårdar omkring stadens egor 6: 32. — Vattenåkares taxa: 1 sk. för så om 24 k:r lämnad vid stora Torget. Derofvanföre till gatan från [ 169 ]Posthuset uppåt kyrkogården 1 sk. 2+23 rst., och derofvanföre 1 sk. 4 rst. Åkare som öfverträder detta, plikte 1: 32. — För inkräktning i stadens sandtag 6: 32. — För bykning, tvättning m. m. vid Brandvakorne 3: 16. — För käggelspelning innom staden sedan kl. 10 e. m. 3: 16. — Hvarje gårdsägare åligger att hos Rådman i qvarteret innom dygnet uppgifva de personer som ditflytta, ehvad de förut varit i staden boende eller från annor ort komma 3: 16. — Ej må skämd fisk eller skämdt kött föras till torgs, ej heller färskt kött försäljas på torget från Maj till Sept. vid 1: 32.


Staden äger fyra sprutor, alla af god beskaffenhet och i godt stånd, nemligen Slottssprutan, Stadssprutorne, N:o 1, N:o 2, samt en mindre N:o 3 eller förra brännerisprutan. Befälet för hvarje spruta utgöres af en Sprut-Inspector, 2:ne Sprutmästare, 4 Brandmästare, och 4 Rotmästare, hvilka hällst böra väljas innom det qvarter, till hvilket sprutan anses tillslagen. Af försvars, Ringkarlar, kyrkobyggare, kyrkodrängar, dödgräfvare, Djurgårdskarlar, Trädgårdsdrängar, Slottsbyggare, Timmermän och arbetskarlar, ledige Slottsknektar, Fabriksarbetare och Brandvaktskarlar utväljes nödigt manskap till Sprutornes betjenande. Befälet bör vara försedt med på hatten fästad cocard, manskapet med nummerbrickor, af för hvarje spruta antagen färg. Man nyttjar här v. Akiska eldsläckningsämnet. 2 Sprutor stå vid Landskyrkan, en på slottet, och en nerom Magasinstorget.