Vi tro uppå en Gud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wij troo vppå en Gudh
av Olaus Petri
Översättning från latinets Credo in unum DEUM, Patrem och tyskans Ich gläube an einen allmächtigen GOTT. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 på s. 7-8 och som nr 5 i 1695 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Vi tro uppå en Gud..


Wij troo vppå en Gudh,
En alzmechtigan Fader,
Som skapat hafwer Himmel och Jord,
Och alt thet som både synligit så och osynligit är.

Och vppå en HErra JEsum Christum,
Som är Gudz enfödde Son,
Och aff Fadrenom födder för ewigh tijdh,
Gudh aff Gudi,
Liuus aff Gudz Klarheetz Liuus,
Sannan Gudh aff dannan Gudi,
Föddan och icke giordan,
Samman Warelse medh Fadrenom,
Genom hwilken all ting giord äro,
Hwilken för oss Menniskior,
Och för wåra Saligheet skul,
Nederstegh aff Himmelen.
Och togh Mandom, genom then helga Anda,
Aff Maria Jungfrw reen,
Och wordt sann Menniskia,
Bleff också för oss korzfäster,
Vunder Pontio Pilato,
Döder och begrafwen
Nederstegh til Helwetit,
Och på tridie Dagen vpstod efter Skriffterna.
Och vpfoor til Himbla,
sitter på Fadrens högra Hand.
Och tådan igen kommandes medh stoor Härligheet,
Til at döma Lefwandes och Döda.
På hwilkens Rijke ingen ände blifwer.

Och på then helga Anda,
HERran och Lijffgifwaren,
Hwilken medh Fadrenom och Sonenom vthgår.
Then medh Fadrenom och Sonenom,
sammandyrkar och tilbidin, och lijka ähra warder.
Then ock genom Propheterna talat hafwer.
Och ena helga almenneliga och Apostiliska Kyrkio,
Wij bekänne een Döpelse, til Syndernas Förlåtelse.
Och förwänte the tilkommande werldennes Lijff, Amen