Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1650

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1649
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1650
1651  →


[ 45 ]

1650.

558. Johannes Claudii Vestervicensis. Tjänsteman (»procurator») i Västervik.

559. Olavus Laurentii Bodinus [Bodenius]. F. i Ringarum 1625 11; fad. bonde. Prv. 53. Kommin. i Söderköping 55, i Norrköping 62; kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 75. Riksdagsman 78, 86. D. 1691 263.

»Vir pie eruditus.» Rhz.

560. Nicolaus Olavi Planck. F. i Norrköping 1632; fad. handlande. Stud. i Rostock 63. Löjtn. vid Flottan 74; afsk. — Prv. 76; krigspräst 78; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 86. D. 1696 124.

561. Olavus Olavi Planck. F. i Norrköping; fad. handlande. Fiskal i Norrköping 1660; handlande där 62, i Karlstad 66.

562. Johannes Olavi Bergius [Taxbergius, Dagsbergius].

Denne och nästföljande antagas vara söner af Olavus Jonæ Alcidatus, kyrkoherde i Dagsberg 1648 och död 1661, men säkra bevis därför saknas.

563. Carolus Olavi Bergius [Taxbergius, Dagsbergius].

564. Nicolaus Laurentii Austrelius.

Hans bröder n:r 509 och 531.

565. Claudius Arvidi Örnhjelm [adl. 1684; förut Lincopensis Arrhenius]. F. i Linköping 1627 2212. Kapfelman, handlande (af tysk släkt). Docent i Upps. 67; professor 68—87; tillika assessor i Antikv.-kolleg. 69—90; rikshistoriograf 79; univ.-bibliotekarie 87; censor librorum 89; kungl. sekreterare 93. Historisk författare; fornforskare. D. i Sthlm 1695 195.

Ö. var på sin tid en af de utmärktaste lärarne vid universitetet. Hans fräjdade lärjunge Lagerlöf omtalar, »med hvilken omfattande lärdom, med hvilken snabbhet i ordvalet, med hvilken språkglans i föredraget han förnöjde alla både tankens och örats [ 46 ]fordringar.» Hans historiska skrifter uppgå till ett betydande antal, och han efterlemnade i handskrift storartade bevis på sitt forskare- och samlarenit, bl. a. ett »bullarium», samling af påfvebullor rörande Sverige, hvilken urkund varit till utomordentlig hjälp för kommande forskare vid deras arbeten. Förskaffade sig ock »så stort förråd af antikviteter, att ej någon före hans tid haft större samlingar.» — Var i 12 år Östg. nations inspektor. — Se vidare Biogr. lex.

566. Benjamin Samuelis Palumbus. F. i Östra Husby 1634, döpt 264; fad. prost [147]. Stadssekreterare (syndikus) i Lund; häradshöfding; borgmästare i Lund. D. i Söderköping 1678, begr. där 8.

P. erhöll redan 1654 kungl. fullmakt på Östra Husby pastorat efter fadern, men undanbad sig den. Från borgmästarbefattningen blef han »bortdrifven af danskarne.»

567. Ericus Andreæ Svart.

Antagligen var han född i Vadstena och bror till Hans Andersson Svart, f. 1634 och glasmästare där.

568. Georgius Johannis Stjernhoff [adl. 1682; förut Hircinius]. F. i Söderköping 1631 88; fad. kyrkoherde [l31]. Stadsfogde i Sthlm 58; sekreterare i Krigskolleg. 63, vid Slottskansliet 67; hauptman o. slottsfogde på Sthlms slott 75; underståthållare i Sthlm 1700. D. där 1710 1010.

569. Andreas Nicolai Nordenhjelm [adl. 1687; förut Norcopensis]. F. i Linköping 1633 274; fad. borgmästare [22]. Fil. doktor utrikes. Professor i Upps. 67; lärare för prins Carl, sed. konung Carl XII, 86; kansliråd o. sekreterare af Staten 87. D. i Sthlm 1694 **/i2.

N., som genom grundliga studier och resor i främmande länder — på 7 år reste han genom nästan hela Europa — förvärfvat en vidtomfattande bildning, anses som »stiftare af stilens klassiska korrekthet i Uppsala och var måhända den förste infödde svensk, som för latinsk vältalighet vann ett namn.» Allvarsam i uppförande, redlig i lefverne, högt skattad af sin kunglige lärjunge, älskad af alla. Se vidare Biogr. lex.

570. Jacobus Andreæ Parmander [Lincopensis]. F. i Linköping; fad. borgmästare. Stud. utrikes. Adv.-fiskal i Svea hofr. 1672; assessor 74; led. i Lagkommissionen 68. D. i Sthlm 1688.

571. Nicolaus Johannis Vallerius. F. i Vallerstad 1628; fad. prost [70]. Prv. 65. Rektor i Linköping 65; lektor 66; utn. kyrkoherde i Vreta kloster 68. D. i Linköping 1668 28.

572. Johannes Johannis Casimirus. F. i »Stegeborgs län»; fad. barberare. Notarie i Krigskolleg.; landssekreterare i Österg. län 1666.

C. hade i Uppsala under äktenskapslöfte kommit i närmare förhållande till Marina, dotter af »sal. Adolph Menschewer, hvaröfver enkan nu (1654 hos Linköpings konsist.) klagade och berättade, att han nu nästan var förlofvad med sal. m:r Samuels (Palumbi) i Östra Husby dotter. Res.: Skall skrifvas till Magn. Rector» etc. Nic.

573. Gustavus Laurentii.

574. Nicolaus Laurentii Tingelius.

575. Magnus Olavi Arnander.

576. Erlandus Jonæ Bergius.

577. Ragvaldus Olavi Gothzelius. F. i Hällestad 1624 252; fad. hammarsmed. Prv. 53. Bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 57; reg.-pastor 62; kyrkoherde i Skedevi 73. D. 1696 1510.

Som krigspräst bivistade G. Köpenhamns belägring 1658.