Östgötars minne/1649

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1648
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1649
1650  →


[ 43 ]

1649.

532. Johannes Jacobi.

533. Petrus Laurentii Laurbecklus [Becchius]. F. i Gammalkil 1628 108; fad. gårdsfogde. Stud. i Åbo 52; fil. doktor primus 61; teol. doktor 89. Kollega (som gymnasist) i Linköping 49; akad.-adj. i Åbo 60; bibliotekarie 66; e. o. mat. professor 66; poës. professor 68; tillika kyrkoh. i Pickis 81, i Lundo 82: e. o. teol. professor 87; andre teol. professor 92; tillika kyrkoh. i Åbo o. Nummis 92; förste teol. professor o. domprost i Åbo 94; biskop i Viborgs still 96. D. 1705 164.

»Erat philosophus, poëta, polyhistor, juridicus, theologus, in omnibus sanus, sincerus christianus, patriæ honos, ecclesiæ lumen, academiæ decus.» Dessa loford gåfvos honom vid hans död. L. ansågs ock som en särdeles mångkunnig man; utom det att han var förfaren i medicin, förelåste han med skicklighet så väl lagfarenhet som fysik samt innehade efter hvart annat teologiska fakultetens tre lärostolar. Hans många efterlemnade skrifter äro alla författade på klingande latin. Se vidare Biogr. lex.

534. Petrus Andreæ Preutz [Prytz]. F. i Göteborg 1633; fad. biskop i Linköping [67]. Stud. i Åbo 52; Landtbrukare o. egare af Distorp i Rystad (58): tit. sekreterare. D. på Distorp 1668 1211.

535. Gustavus Isaci Stén [Stehen]. F. i Östra Stenby 1631: fad. kyrkoherde [21].

536. Olavus Olavi Figrelius. F. i Linköping 1629 306; fad. hosp.-prädikant [190]. Stud. i Åbo 49, i Upps. 53; med. doktor i Leyden 63. Läkare vid [ 44 ]arméns fältläger vid Köpenhamn 59; grufveläkare i Falun 64; praktis. läkare i Sthlm 65. D. där 1671 309.

När riksrådet gref Pontus Fredrik De la Gardie år 1659 uti bref anmodade prof. Rudbeck i Uppsala att utse någon skicklig med. studiosus, som kunde utskickas såsom fältmedikus, var Figrelius den ende, som ansågs duga därtill. R. säger ock om F., »att han haffver i några åhr sin största flijt giort och nu en tidh practicerat; är till en vacker physiognomi och höffliga seder, och haffver jagh honom uti några åhr i medicina öffvat.» Sckl.

537. Petrus Svenonis Kihlman [Kihl]. F. i Gammalkil 1629; fad. S. Tollstadius, kyrkoherde. Stud. i Åbo 49, i Upps. 52; prv. 58. Kommin. i Skeninge 60; kyrkoherde i Gammalkil 70. D. 1696 113.

538. Jacobus Birgeri Vellerius. F. i Linköping 1626; fad. komminister i Loftahammar. Stud. i Åbo 49, i Upps. 53; fll. doktor i Basel 66; prv. 69. Rektor i Linköping 69; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 70; prost 73. D. 1683 54.

539. Nicolaus Emundi Corylander [Hasselbom]. F. antagl. i Häsleby 1630; fad. bonde.

540. Isacus Nicolai Aschanius. F. i Askeby 1629; fad. N. Ammemontanus, prost. Prv. 52. Kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 64. D. 1673 273.

A. och hans bröder åro stamfader för ätten Aschan (fr. Askeby).

541. Jonas Jonæ Schening [Schenius]. F. i Skeninge 1629. Prv. 56. Rektor i Vimmerby 56; utn. kyrkoherde i Marbäck 69. D. 1669 243.

542. Nicolaus Andreæ Vallerius.

543. Ericus Andreæ Rymonius. F. 1628; fad. prost i Hof [108]. Prv. 55. Kommin. i Veta o. Viby 54; kyrkoherde i Vikingstad 68; prost 73. D. 1677 1112.

544. Daniel Jonæ Plaan [adl. 1668; förut Planander]. F. i Vreta kloster 1630 294; kyrkoherde i Horn. Sekreterare hos härtig Adolf Johan; sekreterare i Reduktionskolleg. 60; kommissarie där 69; assessor i Svea hofr. 75. Godsegare. D. i Sthlm 1691 294

Hans hustru, Gertrud Silfverström, råkade efter mannens död med sju barn i stort trångmål, emedan hennes gods blifvit reducerade, men vågade med så starka skäl muntligen för Konungen afmåla sin tryckande belägenhet, att de reducerade godsen blefvo henne och barnen återskänkta.

545. Petrus Petri Tollsten [Tollstadius]. F. i Östra Tollstad 1629; fad. kyrkoherde [129]. Borgmästare i Lund 60; afsk. till förmån för sonen 93. Postmästare i Lund 75; afsk. 81. D. 1700 221.

546. Andreas Petri Frodelius [Rozelius]. F. i Frödinge 1626. Prv. 57. Komminister i Mörlunda o. Tveta 58. D. 1670 35.

Kallas ock Frödelius och Fredelius. — I några källskrifter står för honom »Norcopensis», men det är icke troligt, att han var Norrköpingsbo.

547. Johannes Martini Strandelius. F. i Norrköping 1630.

Nämnes ock Matthiæ (Bj.) och Magni (Sn.)

548. Ericus Svenonis Brusenius. F. 1626; fad. bonde i Kullerstad. Prv. 55. Komminister i Västervik 1658. D. 1667 194.

Kallades »lille herr Erik».

549. Daniel Olavi Thuen [Thunander]. F. antagl. i Tuna. Prv. 1653. Komminister i Västervik 54. D. 1657 1011. [ 45 ]

550. Jacobus Johannis Fries [Fretz]. F. i Västervik 1630; fad. möjl. fogde i Gladhammar. Prv. 61. Kommin. i Västra Ed 62; krigspräst vid Östg. kav.-reg. 74. D. 1697.

551. Samuel Sunonis.

552. Nicolaus Olavi Insulpontanus. F. i Härbärga 1622; fad. mjölnare. Prv. 52. Kommin. i Normlösa o. Härbärga 52; kyrkoherde i Gårdeby 65. D. 1689 111.

Hans barn kallade sig Åkerberg.

553. Ericus Philippi.

Denne förmodas varit son af P. Bononius, prost i Locknevi, och alltså broder till Ehrenstéen [413]. Han blef krigsman och stupade i Polen 1656.

554. Henricus Johannis.

555. Petrus Svenonis Vadstenius. F. i Vadstena 1627. Prv. 52. Domkkommin. i Linköping 59; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 62. Riksdagsman 82. D. 1689 1.

Dog genom olyckshändelse, »fall från en yr häst.» — Hans son [952] antog sin mors tillnamn Juringius.

556. Nathanaël Nicolai Juringius. Fad. prost i Ekeby [93]. Antagl. landtbrukare o. egare af en skattegård i Ekeby. D. före 1692 1611.

557. Gudmundus Nicolai Juringius. Fad. prost i Ekeby [93].