Ack Herre straffa icke mig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ach HErre straffa icke migh
av Cornelius Becker
Översättare: Jakob Arrhenius
Psalm 27 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer. Översättning från tyskan. På Wikipedia finns en artikel om Ack Herre straffa icke mig.


[ 38 ]

1. ACh HErre straffa icke migh
Vthi tin stora wrede/
Och näps migh icke grymmelig
För mina synder lede.
Men HErre war doch nådelig/
Ty jagh är swagh; hela tu migh/
Min been äro förskräckte.

2. Min siäl är swårliga förskräckt/
Ach HErre/ huru länge?
Hielp migh min Gudh/ henne vndsätt/
Medan så fast omtränger.

[ 39 ]

Hielp migh Gudh för tin mildhets skull:
Ho tackar tigh i stofft och mull/
Ho prisar tigh i grafwen?

3. Af suckande är jagh så mätt/
Och tröttas mächta swåra/
Och twingas fast vthi stort wee;
Ty wäter jagh medh tårar
Mitt läger hela natten om/
Min säng alt som en flytand ström:
Ther af jagh fast försmächtas.

4. Mitt ansichte falnar af sorg/
Grånar och åldras mächta.
HErre war tu min sköld och borg/
Medan the migh anfächta.
Fienden fast belägger migh/
Och medh all macht beflitar sigh/
På alla sidor trängia.

5. Ogierningzmän wiker från migh/
Alle som skada giöra/
O Gudh/ min böön lät täckias tigh/
Min gråt tu också höre.
Anamma tu min böön i dagh/
Lät fienden fåå nederslag/
Som migh så hårdt tilsättia.

6. Min’ fiender komme på skam/
Och swårliga förskräckies/
Lät theras wilia stäckias:
Hastigt lät them fåå nederfall/
Komme på skam för werlden all/
Wände sigh om och blyes.