Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §102. Uplandningar och inkräktningar anmärkte i Åbo Skären.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§103. Lågt-belägne samt jord-täkte insjöar, och djup svartmylla på låga uplandningar i Finska skärgården.
§104. Stenlagda gator fundne vid gräfning i gamla Städer jämnhöga med Vattubrynet.  →


[ 227 ]

§. 103. Lågt-belägne samt jord-täkte insjöar, och djup svartmylla på låga uplandningar i Finska skärgården.

Jag vil ännu här tillägga några af Mag. Gadd gjorda andra anmärkningar:

  1. “I Nagu, Kimito och Merimasko har han funnit insjöar nära invid Hafvet belägne, som äga dermed nästan lika högd; dock aldeles icke visa några märken dertil, at de kunna vara Hafs-lemningar. Deras stränder grund och botten äro af hel annan art, än det tilstötande Hafvets. I dem skönjes icke det ringaste spår af Hafs-sälta, ingen hafs-fisk, inga hafs-örter; utan tvärtom allehanda insjö-växter, såsom Nyphæa, Persicaria Fluitans, Ranunculus foliis submersis, Lobelia, Sjösäf, Vass och Fräken. Så stor olikhet från Hafvet tycker han på en tid af 70 à 80 år icke kunnat hafva timat, om desse Sjöar tilförene skulle varit et dermed: som ock gammalt folk efter hundrade åriga fråsägner skola intyga, at sådane sjöar utaf Hafvet icke skola varit öfversvämmade.”
  2. [ 228 ]
  3. “Jordtäkte insjöar vid Hafvet, såsom Lättomeri vid Biörneborg, och åtskilliga andra, som icke mycket öfver Hafsbrynet belägne äro, tyckas dock på många Secler icke hafva stått under Hafs-vatnet. Skogen hvarmed de äro öfvervuxne; deras mosse-bädd af 2, 3 eller 4 alnars mägtighet, jämte flere omständigheter tyckas sådant nogsamt intyga.”
  4. “Vid Jungfru-skär skal finnas uppåt ¼ alns uplandning ½ alns mylla; och vid Kirja-ö Fiskeglo på ½ alns uplandning 1 alns mylla. At på en så ringa uplandning en så djup svartmylla hunnit tilväxa, det visar, at samma uplandning ej är så ny, som Vattuminsknings-satsen kräfver, utan ganska gammal; men efter hon likafullt ej är högre, än ¼ eller ½ aln, så vederlägger hon bemälte Vattuminskning ögonskenligen.”