Betrachtom wäl the helga Budh

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Betrachtom wäl the helga Budh
av Haquin Spegel

Nr 3 i 1695 års psalmbok
Möjligen inspirerad av den tyska psalmen Dies sind die heil'gen Zehn Geboth, som översattes till svenska av Laurentius Petri Nericius med inledningsraden Thesse äro the Tijo Budh. På Wikipedia finns en artikel om Betraktom väl de helga bud.\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key a \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'2 c d e1 b2 c1 d2 b1 \divMax
 g2 a b fis1 g2 e1 dis2 e1 \divMax
 e2 fis gis a1 b2 c1 c2 b1 \divMax
 b2 e b c1 a2 a1 gis2 a1 \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 Be -- trach -- tom wäl the hel -- ga Budh/
 Som oss gaf sielf -- wer HEr -- ren Gudh/
 Ge -- nom Mo -- sen sin tie -- na -- re/
 Thet han på Si -- na -- i lät skee.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 110 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 110 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


[ 14 ]

1. BEtrachtom wäl the helga Budh/
Som oss gaf sielfwer HErren Gudh/
Genom Mosen sin tienare/
Thet han på Sinai lät skee.

2. Jagh HErren Gudh tin Gudh är en.
Från alt afguderij war reen.
Til migh sätt all tin troo och lijt;
Och älska migh medh högsta flijt.

[ 15 ]

3. Mitt helga namn missbruka eij.
Titt taal låt wara ja och neij.
Eij fåfäng eed gåå af tin mun:
Men fruchta migh af hiertans grund.

4. Sabbathen tänck at helga wäl/
At sigh må hwila kropp och siäl:
Låt all fåfängligh wärck beståå/
At Gudh sielf i tigh wärcka må.

5. Tu skalt ock hedra på alt sätt/
Tin fader och tin moder rätt:
På thet tu länge lefwa må/
Och thet alt wäl skal medh tigh gåå.

6. Tin nästa tu eij dräpa må/
Förtörna/ hata/ skymfa/ slåå:
Tu önska eij tin owäns dödh/
Men honom hielp i all hans nödh.

7. Tu skalt ock eij bedrifwa hoor;
Ty ther på fölier plåga stoor.
Tin ächta maka haf rätt kär;
Och fly alt thet otuchtigt är.

8. Tu skalt ej stiäla/ men vti
Tin handel fly bedrägerij.
Medh ocker eij titt godz förök:
Men andras nytto gierna sök.

9. Falsk witnesbörd tu aldrigh bär:
Sägh icke thet som osant är:
Förtala ingen på hans baak;
Men styrck tins nästas goda saak.

10. Tu skalt eij hafwa ondt begär/
Til något som tins nästas är:
Men giör emot en annan så/
Som tu wilt at tigh sielf skal gåå.

11. The Buden Gudh oss gifwit haar/
At synden skal blij vppenbar/
Och menniskian rätt lära må/
Then tienst och kärlek Gudh bör få.

12. Hielp oss här til O JEsu kär/
Som medlaren när Gudi är.
J wåra wärck är mycken brist;
Men tu oss nådh förwärfwar wist.