Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/628

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  627
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

628
629  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 8 ]
628.

Edle och Höglärde Hr Doctor,

gamble och förtrogne wän.

Nu är et helt åhr sedan jag skref senast; har och ej sedan haft något bref af Hr Doctoren; men kan ej underlåta at åter oroa en god wän.

Lund är ännu ej bortgifwit. Rothman[1], Leche[2] och unge Rosen[3]stå på förslaget. Doct. Lundberg[4] är död och äfwen Koulas,[5] stadsphysicus i malmö.

[ 9 ]Hur snart få wij wänta Eder hem till oss. jag begynner längta at få råka Eder. Hoppas då få se månge inlagde örter.

Kiäre Hr Doctor, war så from gå till Hr Professor Bernh. Jussieu, laga at han skänker oss några frön till wår trägård, och skicka dem öfwer med posten, at wij få dem senast till d. 1 april. jag wäntar något af Hr Doctoren till wår trägård, som skall wisa sig på alt sätt tacksam, då han får den lyckan engång emot taga Eder lyckel:n hemkomen.

Apothekaren Ziervogel med hans fru[6] äro döda. D. Wallerius[7] är gift, läs intet annat än prober konsten.

Prof. Spöring[8] sade sig ifrån förslagit i Lund, och Lundberg dog ifrån det. Winbom[9] står på förslagit till westergiötlands Biskops döme. och Jacob Benzelius lärer blifwa Archiepiscopus effter sin Bror[10].

Hwad nytt i den lärde werlden. rescribe. jag är

Edle och Höglärde Hr Doctorens
Upsala 1744                          ödmiuke tienare
d. 16 jan. C. Linnaeus.

Utanskrift:

Medicinæ Doctoren

Edle och Högtförfarne

Hr Abr. Bæck

Paris.

Sigillet III, rödt lack.


[ 10 ]

  1. Johan Stensson Rothman. född 1684, provincial-medicus och tillika logices et physices lector i Vexiö, Linnés} lärare och välgörare under skolåren, död 1763. Uppfördes 1744 å första förslagsrummet till den lediga medicinska professuren i Lund, men afsade sig utnämningen.
  2. Johan Leche. se bref. 203 not. 3.
  3. Eberhard Rosén (sedan adlad Rosenblad), född 1714. medicine doktor i Upsala 1740, assessor i Collegium medicum 1743, medicine professor i Lund d. 26 Sept. 1744. död 1796.
  4. Peter Lundberg, student i Upsala 1730 och medicine doktor 1742, assessor i Collegium medicum 1742, amiralitetsläkare i Stockholm 1743, död s. å. af fläckfeber, som han ådrog sig under tjänstgöring på ett sjukhus för soldater, som återkommit från Finland smittade af denna sjukdom.
  5. David Samuel Koulas, född 1699 i Lauban i Ober-Lausitz, studerade först juridik från 1719 i Köpenhamn och Lund, hvarefter han 1728 öfvergick till medicinska studier. Till lärare häruti hade han Kil. Stobæus, i hvilkens hus han äfven bodde. Härigenom blef han i tillfälle att hjälpa den unge studenten Linnæus att få låna böcker ur Stobæi bibliotek, hvilket åter gaf anledning till att Linné vann den berömde medicine professorns bekantskap och bevågenhet (jfr Th. M. Fries, Linné, lefvernesbeskrifning I s. 30). Åren 1729 och 1730 studerade Koulas i Upsala. blef 1731 medicine doktor i Halle, återvände följande år till Sverige och blef 1733 stadsphysicus i Malmö, där han dog 1743.
  6. Aegidius Ziervogel, född 1697, hofapotekare i Stockholm, död 1743, gift med Margaretha Elisabeth Ribe (dotter till Öfverdirektören i kirurgiska societeten Ewald Ribe), född 1706, död 1743.
  7. Nils Gottsch. Wallerius blef den 14 Juli 1743 sammanvigd med Margaretha Christina Ubström, hvilken den 17 Maj 1747 »begrofs uti Rådman Upströms [rättare Ubströms] graf på stora gången uti kyrkan».
  8. Herman Didrich Spöring, se bref. 126 not. 3 och 196 not. 2.
  9. Anders Winbom, se bref. 211 not. 4.
  10. Jacob Benzelius, se bref. 198 not. 4. — Brodern Erik, se bref. 230 not. 1 och del. III s. 109.