Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/645

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  644
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

645
646  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 55 ]

645.
Edel och Högtförfarne Hr Assessor.

Tack för det kiära brefwet; nu nytt beswär.

War så god och gå till Hr Salvius, som läror inbundit 6 exemplar af Fauna Svecica, tag emot dem och distribuera på fölliande sätt.

1. ett till Hans Excellence Illustrissimum Cancellarium, anmäla min wördnad, bed honom taga nådigt up ett litet arbete, som kostat mycken möda och knapt lärer i det genere hafwa något original; säg det är för mig en synnerlig upmuntran, om jag hörer min nådige Canceller med blida ögon anse det på hkt jag anvent en stor dehl af mitt lif.
2. till Hans Excellence Gref Tessin, bed att ett exemplar må få rum i hans lustre bibliotheque, och om tillfälle gifwes orda något till mitt faveur om faunæ wärde.
3. til Hr ÖfwerIntendenten Horleman, bed honom benäget uptaga denna lilla wälmening, ty hwar gifwer sådant offer som han kan.
4. till Hr Öfwersten Palmstierna,[1] för honom tala något om wärkets wicht.
5. till Hr Gref Ekeblad som täckas benägit uptaga den lilla ärkientslo jag åstadkomma kan.
6. till Hr Baron Höpken

War så god och lefwerera i egna händer, wid tillfälle och då Hr Assessoren går förbij; jag har ingen, som jag tror giör det för mig med bättre sinne och större uprichtighet än Hr Assessoren.

[ 56 ] Så snart jag begynner gå up i min lilla bokCammar skall jag se effter ett exemplar af Horto Cliffortian.

jag hade bref här om dagen ifrån von Swieten, som på mitt rådh har fått en ung medicus att resa Botanice, där fordom Clusius[2] färdades.

jag lefwer och dör

Edel och högactad Hr Assessorens
Upsala 1746 lydige dräng
d. 8. April. Carl Linnæus.

Utanskrift och sigill såsom å följande bref.

  1. Nils Palmstjerna, född 1696, ledamot af Vetenskaps-akademien, öfverste. svensk minister i Köpenhamn, slutligen friherre och riksråd, död 1766.
  2. Charles de l’Ecluse, mest känd under namnet Clusius, född 1525, framstående fransk botaniker, professor först i Wien, sedan i Leyden, död 1609. Företog vidsträckta botaniska forskningsresor i södra och västra Europa.