Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/646

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  645
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

646
647  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 56 ]

646.
Högädle och Widtberömde Hr Assessor.

Tag ej hårt wid Eder, Hr Assessor, att jag bannades för det Hr Assessoren ej exequeradt det jag begiärade om i ett bref, som jag wiste Hr Assessoren ej fått. trodde jag ej Hr Assessoren så hiertans wähl, woro jag ej så öfwerdådig; men rätt att säga, jag wet ej någon annor att lita på i hela stockholm.

Kiäre lät mig wid tillfälle weta hur Hans Excellence mår, jag är så rädd sedan jag hört, att Rosen berättat honom wara utan hopp, som Prof. Berch[1] mig sade; Herren Gud hielpe den fromme herren; med honom miste wij mehr än wij töroms tänka.

Om Hr Assessoren råkar Hans Excellence Gref Tessin. så fråga på mine wägnar om han fått den Fauna af Hr Salvius, som jag understod mig honom att tillsända.

Må wähl och trotna aldrig wid mig.
jag förbi. oafl.

Höglärde Hr Assessorens
Upsala ödmiuke och trogne
d. 22 April. dräng
C. Linnæus.

[ 57 ]kan Hr Assessoren, så tala ett ord redeliga för Biskop Beronii måg,[2] att ej Mag. Fr.[3] penningar få giöra all... (bortrifvet).

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Höglärde
Hr Doctor Abr. Bæck
stockholm.

Sigillet III, rödt lack.

  1. Anders Berch, se bref. 58 not. 1.
  2. Johan Amnell, född 1718, filosofie adjunkt 1746, græcæ linguæ professor 1747. theologiæ professor 1761, död 1789; var antagligen redan vid detta brefs nedskrifvande förlofvad med Catharina Margaretha Beronia, med hvilken han blef gift 1749.
  3. ​ Härmed afses tvifvelsutan Berge Frondin (se bref. 641 not. 8), hvilkens far var akademieräntmästare. Han torde varit Amnells medsökande till adjunktur i filosofiska fakulteten, men då han ej erhöll densamma, sökte och vann han sin befordran såsom biblioteks-tjänsteman.