Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/652

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  651
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

652
653  →
Utgiven 1910


[ 65 ]
652.
Min gunstige Hr Præses.

Tack för det kiära brefwet, och alt godt där uti; tack som altid tänker på mig till det bästa.

innelychte bref recommenderas; bed Hr Envoyen Carlsson benäget adressera det samma; bed honom skänka mig någre Bomulls frön: bed honom komma ihog mig med någon raritet för cabbinettet; kanske hans Excellence intercederar för mig med ett nådigt ord.

Lätt icke detta åhret gå fåfängt för academien, hwad resan år till ostindien.

Hr Wahlbom som disputerade om Spons. plant.[1] är nu resolverad att gå hwar dett giäller. Will Kongl. Academien antaga honom? han är den ibland alla mina disciplar, som warit på kort tid den idogaste samblaren, så af örter som Insecter; och giort anseliga profecter.

jag kan föreslå honom på mitt samwete.

1. Blifwer han antagen, så lätt mig wetta den ultimataste terminen för honom att wara i Giötheborg.

2. laga att den terminen ej blifwer så stäld, att han där länge får wänta och lida nöd, ty han har af sig sielf intet.

3. Lätt weta om academien kan hielpa honom till Giötheborg på sin omkostnad?

4. War så from och afgiör detta så, att om det blif:r resolverat, han då ej behöfwer gå tillbakas, sedan han destinerat där till sina saker.

Hr secr: Elfwius har intet skrifwit [mig] till här om. för Guds skull lät mig wetta om föregående ett ultimat swar med nästa post.

Hr Alstrin blif:r qwar till nästa åhr att informera sig och giöra sig tienlig till Ostindiska resan.

Herre Gud, om Doct. Celsius skulle resa[2] till des någor kommo at gå till Terra sancta för Botaniquens skull, han dogo säkert af glädie.

Lef och war min muntre Gynnare.
Min Hr Præsidis
Upsala d. 29 sept. lydigste
1746. C Linnæus

[ 66 ]Utanskrift:

Præsidenten wid Kongl.
       Wettenskaps academien
  HögEdle Hr Doct. Bæck
      Assess. Reg. Coll. Med.
Stockholm.

Sigill bortklippt.

  1. Johan Gustaf Wahlbom; se bref. 26 not. 2. Den utmärkta disputationen Sponsalia plantarum, hvari han sammanställt, hvad Linné i sina skrifter eller under föreläsningar anfört till stöd för befruktning hos växterna (»blomstrens biläger»), ventilerades i Upsala den 11 Juni 1746.
  2. ​ Säkerligen felskrifning i st. f. lefva.