Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/651

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  650
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

651
652  →
Utgiven 1910


[ 63 ]

651.
Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Haf heder och ödmiuk tacksäijelse för det angenäma brefwet, som jag hade äran at emottaga förl. Lögerdags Påsten. Ingen ting är mig angenämare, än at se Min K:ste och Gunstige Herr Professors Bewågenhet emot mig.

huru thet med resan til Bengalen[1] föreweter;[2] at thet är owisst, om detta skieppet går [der] til eller til Canton; at den, som reser med, skal nödwändigt wara i Göteborg i slutet på ingående fiorton dagarna. eller åtminstone swar till Direction, om någon kommer at resa på Academiens recommendation; at Hr Lidbeck,[3] som jag i dag præsenterade hos Hr Grill, kan eij än wisst säija, om han får lof at resa af sina föräldrar; at han har swårt före til at wara så snart färdig, och skulle häldre önska få præparera sig til nästa åhr, och at då wisserligen et skiepp kommer at gå til Bengalen; thetta alt lärer Hr Secreterar Elvius i dag ha berättat med Påsten. Efter resan är så owiss, skulle man spara med beskickningen på Bengalen til nästa åhr, om intet något godt ämne kan i hastighet ärhållas. Tuo hæc omnia subjicimus arbitrio.[4]

Jag har at berätta något angenämt nytt. Envoyén Carleson[5] är hemkommen ifrån Constantinopel. Säijer at han kan skaffa ifrån de [ 64 ]orterna alt det Hr Professorn kan önska. Har mycket bomullsträsfrö, som han här will försöka at plantera, såsom han sjelf giordt der ute, och har hopp at det skall wäxa åtminstone i Skåne. Har med sig allehanda annat curieust. Lofwar att hjelpa en til at få resa i de orterna genom recommendation hos sina wänner utan omkostnad både i Egypten och flerestädes. Han sänder här innelycht addressen til en Doctor Medicinæ[6] och mycket curieux i Historia Naturali — som bedt honom at skaffa sig connoissance med någon Swensk lärd man, hwilken han will tiena och gifwa del af alt det han begiärar, örter, djur, insecter, &c. &c. &c. Envoyén beder, at Herr Professorn begynner correspondence och skrifwer honom til på Latin, thet han genom Hr Envoyén Carleson fått anledning til at skrifwa och bedja honom om underrättelse — — — — om örter inlagda — — — — om — — — —[7] tilbiuda honom af det, som hos oss kunde wara rart &c. &c, som Herr Professorn aldra bäst wet sjelf.

Jag hoppas at med det första få öfwer til at lefwerera Hr Envoyén et sådant bref.

Hwad för en landtMarschalk wi fått,[8] wet Hr Professorn. The welsinnade äro äntå intet modfälte.

Jag framhärdar

HögEdle och Widtberömde Hr Professorns
Stockholm d. 28 ödmiuke dräng
Sept. 1746. Abrah. Bæck.

Linn. Soc. Vol. II: 266—8.

 1. ​ Se bref. 224 och 225.
 2. ​ Förevetta = förhålla sig.
 3. Erik Gustaf Lidbeck. se bref. 220 not. 9.
 4. ​ Allt detta underställes edert afgörande.
 5. Edvard Carleson, se bref. 243 not. 7: han var 1734—38 chargé d’affaires och 1738—45 envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire i Constantinopel.
 6. ​ Denna adress, som Linné själf afskrifvit på en ledig plats i brefvets början, var:

  Mr Mordach Mackenzie
      Docteur de Medicine
                             a
                                  Constantinople.

 7. ​ Förstördt i originalet.
 8. ​ Friherre Mathias Alexander Ungern-Sternberg, född 1689. öfverste, sedan fältmarskalk, död 1763. Vid val till landtmarskalk i September 1746 besegrade han (mössornas kandidat) med några få rösters majoritet C. G. Tessin, hörande till hattpartiet.