Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/655

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  654
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

655
656  →
Utgiven 1910


[ 68 ]

655.
HögEdle och Widtberömde Hr Assessor.

I dag fick jag Cornu rhinocerotis[1] af Arch. Rosen; kiäre stig till hans Excellence och tacka honom därföre på bästa sättet; jag tors intet skrifftel. aflägga min tacksamhet, som jag hörer hans Excellence är ganska mat. Den högste Guden hielpe den ärlige gubben, som giort alla meniskor så mycket godt. när wår academie blifwer änka, nog blifwer hon gift, men aldrig får hon Gref Carl i wår tid, och knapt i wåra barns. Den tid komer at wi gierna skulle willia gnaga up hans aska ur des grift med wåra tänder, och få honom dock aldrig mehr.

[ 69 ]Om Dulcamara har jag en hehl observation, som jag skref för lång tid sedan och ärnat insättia i actis. uti usu quotidiano wet jag ej något synnerl. mehr fin det at hon intet bekommer synner). wähl för magen.

Agrimonia kan intet wara skadelig, som är så nära slächt med Rubus, fragaria, Caryophyllata &c.

Hr secret. Elfwius skref mig till om Verbascum,[2] säger mig att der om är quæstion, begiär mitt utlåtande, det jag skickat med posten i dag; men den skalken will ej säga emellan hwem. Är Hr Assessorn där uti, så gå till honom för än det upläses i academien, ty jag will ej hafwa Eder till owän; må gå huru det kan med andra, ty wij böra lefwa ett och arbeta på ett. Men har Hr Assessoren intet där med, så låt honom upläsa det först.

Mycken tack för tractaten om the och coffe ifrån Kongl. Collegium,[3] jag kan se att Hr Assessoren haft sin fot där uti.

Må wähl. jag lefwer

HögEdel och Höglärde Hr Assessorens
Upsala 1746 lydige
d. 18 Nov. C. Linnæus.

Den i Hr Assessorens bref omnämde relation ifrån Hr Cancelli-Rådet Carlsson war icke i brefwet utan ofelbart förgäten.

Utanskrift:

Assessoren
HögEdle och Högtförfarne
Hr Doctor Bæck
Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. ​ »§. 7. Berättade Archiater Rosén, at Hans Excellence Cancellern Kongl. Academien nyligen förärat et Rhinoceros horn. — Resolutio: thetta lemnas till Professor Linnæus at förvaras wid the andre af Hans Excellence hit skänkte, naturalier» (Cons. acad. protok. d. 8 Nov. 1746).
  2. ​ Jfr bref. 227 not. 4.
  3. ​ Se bref. 145.