Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/662

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  661
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

662
663  →
Utgiven 1910


[ 75 ]
662.
Min gamble och ärlige Wän och Bror.

Min Bror begynner sitt bref om änglar och slutar med diefwelskap.

Om det är sant att Hr Schröder[1] kommer till Upsala med en sådan post, så lärer han ej komma från Engeland utan ifrån Änglaland älr Paradis. jag längtar äffter den herren, som en söt flicka äffter sin brudgumme och bröllops dagen. jag wille önska att jag kunne Bose[2] wisa; jag skulle giöra att han ej fingo någon timme mera ro än jag, för än han kommo till Upsala stad; kiäre Bror drif på med alla excitantia, stimulantia och pellentia uti högsta dosi; ty jag får ej sömn i hufwudet för än Hr Schröder ses i Upsala. jag skall kiössa honom, jag skall klappa och omfamna honom, om han kommer snart. Om han warit så mild att han fört alt detta med sig, så lärer han aldrig kunna wara så hård, att han skulle nu dröja. K. Bror, giör alt hwad M. B. hoos honom kan, och det af kiärlek för mig, för Flora, för wettenskapen, för dygd och ähra, ja för Guds skull.

M. B. undra icke på den andra saken; nog wet M. Br. att den som wredgas förlåter aldrig. omne trinum perfectum.[3] här hörde jag att det war honom[4] lika hwilken af Eder 2 fingo hwardera, och att bägge wunno där igenom lika. o Bone Deus quæ secula, qui Mores! hwad hielper solid erudition; hwad kostsamma resor! hwad alt man med flit samblat. nog will jag giöra det M. Bror befaller, men hwad wärkan det får wet jag icke. jag tillstår det kostar på att se ett sådant exempel. hwad proportion emällan Bror och Br. competitor? quæ qualis quanta.[5]

Materia medica skickas med första resande till Salvius att tryckas.[6]

Tærnströms död oroar mig oändeligen; hans hustru anklagar mig inför himmelen att jag låckat bort hennes man och giort henne till wärmlös änka. Om ej Kongl. Academien will låta någon conservera henne, genom det att hon gifwer någon sökande sin recommendation, så är jag olyckelig för hennes tårar.

Jag är så öfwerhopad af arbete denna tiden, att jag rätt nu ej wet hwart jag mig wända skall.

förbl. Min uprichtigaste Broders
Upsala d. 3 junii lydige dräng
1748. C. Linnæus.

[ 76 ]Utanskrift:

Assessoren uti Kongl. Collegio
Medico
Widtberömde Herren
Hr Abrah. Bæck
frijbr.
Stockholm.

Sigill IV, svart lack.

  1. ​ Antagligen Roland (Henriksson) Schröder, född 1713, död som grosshandlare i Stockholm 1773, gift med Brita Maria von Schoting, född 1720, död 1771.
  2. ​ Bose = Hin onde (småländsk provinsialism, enligt Rietz, Ordbok öfver Svenska allmogespråket).
  3. ​ Latinskt ordspråk, som torde kunna öfversättas med »tredje gången gildt» eller tredje gången lyckas allt. Detta torde afse Bäcks tvenne motgångar, nämligen de misslyckade ansökningarne till akademi-adjunkturen i Upsala och stadsphysici-sysslan i Stockholm, och innebära en förutsägelse om bättre lycka nästa gång.
  4. ​ Jfr bref. 665 not. 1. Med »honom» menas antagligen Z. J. Strandberg.
  5. ​ Hvilken, hurudan, huru stor är ej denna (ironiskt)!
  6. Materia medica. Lib. I. De Plantis (Stockh. 1749).