Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/674

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  673
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

674
675  →
Utgiven 1910


[ 92 ]

674.


Min Kiäreste Broder.

Giör för Guds skull mig den tiensten och lätt mig med nästa post få adressen till Hr Collinson i London, nembl. huru titulen skall skrifwas med adressen till huset, så formeligen som min Broder det plägar giöra, ty jag kan intet skrifwa engelska. Detta är mig nu så mycket angelägnare och hastigare, som jag måste till honom nästa postdag skicka en wäxel per posto. Kiäre swara mig nästa postdag.

[ 93 ]Nytt ifrån Göttingen är det at Hr Aurivillius, som säges skola blifwa Arch. Rosens måg,[1] nu skall där promovera; han reste ut nu för ett åhr sedan; hade tillförene litet studerat chemien, men intet älliest i medicinen.

si så drifwa utlänska warme climater rå karlar till frucht. hwar will ett sådant misbruk taga wägen? jag undrar att intet hwar en Medicinæ studiosus reser uht at promovera straxt. Där på kommer min Hr Doctor hem och blifwer genast Professor, Archiater med mera.

Lef säll. jag är min K. Broders

Upsala 1749 lydige dräng
28 october. C. Linnæus.

Si så reser man med wagn till högsta lärdoms spitsen.

Utanskrift:

Archiatren
 Wälborne Herren
Hr Abr. Bæck
Stockholm.

Sigill IV. rödt lack.

  1. Samuel Aurivillius. se sid. 97; gift 1753 med Nils Roséns (von Rosensteins dotter Anna Margaretha, född 1736, död 1772.