Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/679

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  678
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

679
680  →
Utgiven 1910


[ 103 ]

679.


Min Kiäreste Broder.

Jag hade Kleins missus af Dr Wallerius, nu håller han på at låta inbinda den samma; så snart han får honom från Bokbindaren, skall jag genomläsa med betänkande hans owett; hade jag det M. Br. satt uti Act. Nat. Cur.,[1] så kunne jag lättare dömma; men jag mins, at alt det Klein har i sin missu är endast pikar.

I förgårs blef Hr Elf Licentiatus; och det gick wähl och lätt. han lärer skynda med promotionen så mycket mögligit är.

Wij hafwom nyligen fått ett compelle intrare[2] ifrån Scholæ Comissionen som lärer oss läsa mycket, och skrifwa litet; få nu se hwad effect det har. gissar jag rätt, tror jag at just det sätter bom för wettenskaperne, som så anseligen stigit i Swerige på några åhr. jag har läsit så mycket för uht hwar termin, som nu äfter lag pålägges. men för uht äfter den lagen oderunt peccare boni virtutis amore; nu få wij läsa odiunt peccare mali formidine poenæ. nog kan man änteligen läsa hwar dag. men at läsa wähl är en sak, som ej låter twinga sig; den discipel är lyckelig som får höra diupet och bredden af en wettenskap, och får wetta hwad som är uptäckit i konsten; det måste Professoren läsa sig till sielf och hafwa tid till. stackars disciplar, då de ej få denna underwisningen wid en academie. Men jag ser intet annat än ändamålet moste wara at förbyta academierne i gymnasier. Intet har hwarken Haller äller Boerhaven updrifwits til deras bögd med stryk, utan med præmier på præmier. nog blifwa de Herrarne i historierne, nisi [ 104 ]me omnia fallant,[3] som detta hopsatt, odödelige. jag tror mig skola giöra publicum mera tienst, om jag intet läste en enda dag i åhret, än om jag läste hwar dag. Skånska resan och Fund. Botanica[4] skola wähl fram, sedan jag redan begynt med dem; men om Systema morborum, Species plantarum och de andre wärken någonsin framkomma, det ser jag aldeles intet.

jag hade i dag bref från Gronovius och von Royen, och fått af dem mera flatesser för Materia Medica, än jag någonsin hoppats få af hela werlden. Hermodactylus har Gronovius sig påtagit at af Rauwolfii[5] skrifter utreda, hwilken är den rätta.[6]

Så snart Kleins [Missus] blifwer inbundet, skall jag anmoda Wallerius at skicka det till min Broder.

interim vale et felix vivas.

Upsala 1749
d. 10 Nov.
Min Broders
lydige dräng
C. Linnæus.

Kom hog Wettenskaps societeten med något rön.

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Herren
Hr Doctor Bæck.
frijbr. Stockholm.

Sigill IV. rödt lack.

  1. ​ I Acta Acad. Cæsar. Nat. Curios. 1748 p. 199 finnes införd Bäcks afhandling: De Cornu piscis plane singulari carinæ navis impacto, jämte afbildning uppenbarligen af ett stort afbrutet svärdfisk-»svärd», som anträffats på en däraf genomborrad skeppsköl. I en till Missus V fogad Epistola ad Dominum Petrum Collinsonium uppträder Klein mot Bäck och förklarar sagda »horn» omöjligt kunna tillhört en svärdfisk, utan i stället en narhval med rakt, ej spiralvridet »horn». Detta hans påståendes oriktighet är emellertid påtaglig.
  2. ​ Befallning att »mota in» professorerna på föreläsningssalarne på lagstadgade tider.
  3. Om jag ej alldeles misstar mig.
  4. Philosophia botanica.
  5. Leonard Rauwolf, se bref. 243 not. 3.
  6. Iris tuberosa L.