Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/700

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  699
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

700
701  →
Utgiven 1910


[ 128 ]

700.


Min Kiäreste Broder.

Wälkommen tillbakas ifrån fadderskapet.

Det är wähl at wij hafwa M. K. Br. wid Jupiters stohl att ofta afböja severa fulmina jovis.[1] wij lefwom ej nobis et aliis inserviendo consumimur.[2]

Min Trägårdsmästare kom i förra weckan ifrån stockholm, hade warit på Carlberg, sedt Palmträden; han berättade att det ena war aldeles dödt; och det stora nog siukt; han twiflade om Carlbergs orangerie kunne conservera någotthera; men at dett swagare aldeles woro utan hopp.

Äfter hans beskrifning, ehuru han påstod, at det woro Palmträd, af hwilka wij hafwa mer än 10 stycken, så kan jag swäria på, om trägårdsmästaren älliest beskref rätt, at det icke är Palmträd, utan Coccus-träd, altså desto rarare; det jag icke hafwer. at skicka till stockholm något att afhämta trädet, wågar jag icke på speculation; ty det är helt annat at lofwa Biörnskinnet, förr än man skutit, helt annat sedermera.

[ 129 ]Ännu är intet hopp om scholælof till stockholm; jag är ej ännu förlöst ifrån Philosophia Botanica; och skånska resan måste skrifwas dagel.

jag har sport från frankrike at Heister är död; huru skall jag då få till honom min character Botanici (hwilken äfwen kunne examinera Klein), som är tryckt i philosophia pag. 299.

Lef säll, min söta wän; lät mig stedse spöria Eder wälgång. jag är

M. K. Brs
Upsala 1750 lydige tienare
d. 7 sept. C. Linnæus.

Utanskrift:

 a Monsieur
Mr Le Docteur Bæck
  Medecin première
frijbr. Stockholm.

Sigill IV. rödt lack.

  1. ​ Jupiters skräckingifvande åskviggar.
  2. ​ Vi förtära oss själfva genom att tjäna andra.