Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/715

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  714
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

715
716  →
Utgiven 1910


[ 147 ]

715.


Min tillförliteligaste Broder.

Jag fortiente litet bannor för jag fruchtade den, af hvilken jag aldrig haft annat än de tillförlåteligaste prof. jag skall sända äfter hand brefwen öfwer; will M. Br. wisa nägot för Hårleman älr B. Höpken kan Br. giöra, men ej för mine hatare; M. Br. kienner dem. emedlertid är der en hehl hop nytt och artigt.

M. Br. täckes städse upmuntra mig med eloger, om der någo mera beto på mostulen häst, som icke gierna krommar sig för smällpiskan.

Dodecatheon blommar nu i trägården så prächtig, at naturen ej kan afbilda den samma artigare, äller någor annor wäxt; men är allenast ett enda stånd.

Men hwad skulle jag i stockholm? Mina wänner och Gynnare äro mast borte äller förändrade; kanske M. Br. woro den enda som wille gifwa mig ett par timmar att språaka, men det räcker ej häller så länge, ty M. Br:s patienter fodra honom stundeligen. Skulle jag dit at se en förändrad werld, det jag wiste för uht? när jag wet wår nådigsta öfwerhet mår wähl, och riket har ro, så är mig nog.

Gummi Arabicum, som wij här hafwa på Apothequet i så stor myckenhet, är ej den rätta; men doch aldeles den, af hwilken folket kunne lefwa i hungers nöd och uppehålla lifwet med hela månaderne utan annor mat.[1] jag har nys fått up det af frön, som D. Adanson[2] sänt ifrån Senegal, det han kallar Mimosa aculeata, floribus polyandris spicatis, leguminibus compressis lævibus ellipticis. folket äta det Gummi in loco natali.

[ 148 ]Wij hålla på med en artig observation om en ört, som siunker till botn äller flyter äller stiger upp i watnet, just som en Barometer, och det af sig sielf dageligen.[3]

vale.

M. K. Broders
26 april 1751 trogne
Upsal. C. L.

Utanskrift och sigill som på föregående bref.

  1. ​ »Abyssinierne göra årligen en resa till Cairo, at sälja sit lands varor, Slavar, Guld, Elephanter. Droguer, Apinior, Papegoijor m. m. De hafva grufveliga ödemarker at gå igenom, och väderlekens omständigheter kunna under denna resa vara dem äfvenså hinderlige, som för en Sjöman på Hafvet, at de hafva svårt före at göra viss räkning huru lång deras resa skall blifva, och följakteligen kan det tildraga sig, at lifs uppehället för dem brister, då resan blifver för lång. Detta hände verkeligen den Abyssiniska Caravanen år 1750, hvars förråd blef ändadt, då den ännu återstod 2 månaders resa. Nöden finner på de närings medel, som man förr ej tänkt på; så gjorde den äfven här. De måste söka något bland sina köpmäns varor, som i denna yttersta nöden kunde uppehålla deras lif, och de funno dertil inga ting tjänligare, än Gummi Arabicum, af hvilket de fört med sig en ansenlig myckenhet. Detta tjente atså til föda i 2 månaders tid för mer än 1000 Personer .... Det vet jag, att Caravanen kom lyckeligen an til Cairo, utan at hafva mist mycket folk, hvarken af hunger eller sjukdom» (Hasselqvist, Iter Palæstinum s. 533).
  2. Mich. Adanson, se bref. 414 not. 2.
  3. ​ Afser säkerligen Nymphæa alba.