Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/716

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  715
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

716
717  →
Utgiven 1910


[ 148 ]

716.


Min Kiäraste Broder.

Hade jag nog wett och nog wältalighet at uttolka den skyldiga tacksamhet, i hwilken jag finner mig fördiupad hos en trygg wän, så skulle jag den icke spara.

Min Broder täcktes ösa på mig all den uprichtiga kiärlek, som af den såtaste kunne wärkställas. M. Br. tracterade mig, skiutsade mig, logerade mig, språkade med mig, lärde mig, spilde sin tid för min skull, talte till mitt bästa allestädes, så at jag på alla sidor är brydd, huru jag skall kunna uptänka någon behagelig ärkientsla mot så många obligationer.

Tack emedlertid och tusende tack för altsamans.

[ 149 ]At beswär ej så snart må sleppa m. Broder, ty omnis subita mutatio est periculosa,[1] så deputerar jag min Broder at hos Hans Excellence Hr Bar. von Höpken aflägga all uptänkelig wördnad emot en så besynnerlig nåd, som Hans Excellence wisade mig, den jag aldrig förgiäter.

sedan hos Hr Baron Hårleman och Fru Grewinnan, som äfter wanligheten wisade mig faderlig ömhet och kiärlek; giör hos dem min ödmiukaste tacksamhet.

giör detta formelt; jag hinner ej skrifwa i dag, ty Prof. Kalms frö fodra både dag och natt.

änteligen tacka Hr Arch. Bæck, som hyste, hullade, födde, förnögde, förde, och recommenderade mig; säg honom at jag ej glömmer det, fast jag ej wet nu straxt hwad jag skall giöra honom tillbakas.

Sist tag Eldbranner och kasta äfter Professor Kalm, at han må komma oförtöfwat till Upsala, ty jag längtar äfter honom som en brud äfter kl. 1 på natten, råd honom intet resa tomhänder.

Gud wälsigne M. K. Broder.

jag har fått i blomma en swänsk salix floribus diandris hermaphroditis,[2] som aldrig är sed i werlden, det jag wet.

Min egen Broders
1751 d. 28 maji trogneste
Upsala. C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 707.

Sigill III. svart lack.

  1. ​ All hastig förändring är farlig.
  2. Salix hermaphroditica L. Fl. Su. ed. II. p. 345, en form af S. pentandra med tvåkönade blommor, anträffad vid Upsala.