Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/723

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  722
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

723
724  →
Utgiven 1910


[ 155 ]

723.


Min Kiäreste Broder.

Tack för brefwet och visiten af den lilla söta systerdottren. jag fölgde henne igenom orangerierne och Museum.

Min flus continuerar mäst hwar afton kl. 5 till kl. 9 på natten och giör mig nog olägenhet; då jag kan fördrifwa honom om aftonen, kommer han igen om morgonen kl. 5 till kl. 9, at jag ej wet hwad jag skall bruka emot honom, då jag tagit in sudoriferum lindras han; af china har jag ej märkt någon ändring; då jag smort fötterne med båcktalg, har han gifwit sig på ett par aftnar, men kommer igen; Pepparot har ej giort till saken; vesicatorium sub [ 156 ]aure fåfängt; melilotplåster med camphora och oleo Sabinæ lindrar för den gången, men kommer igen om morgonen. Laud. liquid. Gt.X har, då wärken warit häftigast, straxt förtagit all plåga, men kommer lika dagen äfter. K. Br. om i wet någon hielp, så säg mig. detta förhindrar min resa och alt annat.

jag tackar för gunstig invitation; jag kommo gerna om jag woro frisk; helst jag är allena i huset. min Hustru är ej igenkommen ifrån Fahlun, emädan min dotter där siuknat. Då jag är frisk, arbetar jag på species och Museum Reginæ,[1] läs dageligen i Horto. Kæhler skall i dag få papperet; war så god och hielp honom hos Hans Excellence Ekeblad.

Gud gifwe m. k. Bror hälsan, och om M. Br. wet något råd för mig, war så god och meddela det. jag sänder Löflings bref; då M. Br. läsit det, så gif det till Hr Secr. Salvius.

jag är

Min Kiäreste Broders lydige
C. L.

Utan datum, men troligen skrifvet i September 1751.

Utanskrift:

Hr Archiater
Bæck

Sigill III, svart lack.

  1. ​ Som bekant, visade såväl konung Adolf Fredrik som drottning Lovisa Ulrika stort intresse och använde betydande summor för att, hvar för sig, sammanbringa stora naturalie-kabinett. För dessas ordnande och bestämmande vistades Linné ofta längre eller kortare tider på Ulriksdal och Drottningholm. Meningen var, att öfver dessa skulle utgifvas utförliga, med talrika planscher försedda arbeten. Detta gick dock endast delvis i fullbordan: af Museum S:æ R:æ M:tis Adolphii Friderici Regis, ett verkligt praktverk i folio med 33 planscher, utkom 1754 första delen; i stället för den andra utgafs 1764 Tomi secundi prodromus (i 8:o utan planscher). Äfven Museum S:æ R:æ M:tis Ludoviciæ Ulricæ Reginæ (likaledes i 8:o och utan planscher) tryckes 1764.