Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/736

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  735
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

736
737  →
Utgiven 1910


[ 167 ]

736.


Min Kiäreste Broder.

all uptänkelig ärkiensla hembär jag Min Kiäreste Broder för långwarig giästning, ömt förtroende, ömnogt nöje, oskrymtad wänskap och alt annat godt.

Nu måste stå illa till i stockholm; couriren war här i går, fant ej Rosen hemma; reste tillbakas; Fru Rosen sände straxt äfter Rosen till Larsbo, hos fru Tersmeden.[1]

Intet nytt utan gammalt gned i Upsala.

Kiära lätt mig wetta nästa post huru hennes M:t mår.

Archiater Rosen hörer jag hafwer profiterat för uht att Hennes M:t skulle få recidive.

Gud beware Min Bror och alt det han håller kiärt. Min hustru hälsar rätt mycket.

jag är Min Kiärastes
Upsala d. 26 jan. trogneste
1752.  C. Linnæus.

Hälsa Hr Bibl. Dalin,[2] och lätt mig wetta, om han är så god och continuerar med ritningarne. jag skrifwer flitigt, men at få det så snart färdigt som H:ns M:t befalte, och tillika bewaka academien, det är omögligt, ser jag, för menniskior.

[ 168 ] Utanskrift:

Præsidi Regii Collegii
  Medici
Archiatren Wälborne
 Hr Abr. Bæck
frijbr. Stockholm.

Sigill III, rödt lack.

  1. ​ Larsbo bruk i Söderbärke socken, Dalarne, egdes då af bergsrådet Jacob Tersmeden (född 1683, död 1752), gift med Elisabeth Gangia (född 1688, död 1753), dotter till Prosten Petrus Gangius i Salberget.
  2. Olof Dalin (adlad 1753 af Dalin), född 1708, kansliråd, rikshistoriograf, slutligen hofkansler, död 1763; under sin tjänstgöring vid drottning Lovisa Ulrikas hof afritade han åt Linné en del naturalier, som skulle publiceras i det tilltänkta arbetet öfver drottningens museum.