Carl von Linnés resa till Skåne 1749/8 maj

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  7 maj
Carl von Linnés resa till Skåne 1749
av Carl von Linné

8 maj
9 maj  →


[ 54 ]

Majus 8

Hovs lund norr om Växjö stad var beprydd med många högstammige, täcka lövträn, besynnerligen med ek och bok. Mitt uti lunden var en kulle med underliggande hopbragte stenar såsom en ätteplats. Denna lund är för Växjö inbyggare så angenäm som Borrum (It. Öland. 70) för ölänningen eller Djurgården för Stockholmsboerne; men ännu hade icke de behageliga blomster, som pläga uppliva denna lund, hunnit framkomma.

Ljung växte överallt och betäckte betesmarken, fördrev gräset och utmärglade jorden. Om någon dödelig kunde utröna något lätt sätt att utrota ljungen utan brännande, han gjorde Småland den största tjänst.

Bökskogen, som märkvärdigt är, fördriver ljungen, så att ingen ljung kan växa under böken, så långt hennes grenar sträcka sig. Orsaken härtill lärer bökebladerna till stor del vara, som om hösten nedfallne täcka jorden hela följande [ 55 ]året, förrän de ruttna, och göra henne lös, varigenom icke allenast ljung och mossa utan mestedels alla andra växter utrotas.

Blåbär Fl. 313, som här kallas slynnen, äro nästan de endaste, som få växa obehindrade i bokeskogarne och ej kvävjas av bokelövet.

Linden Fl. 432 öppnade först i dag sina knoppar att utslå sitt behageliga löv. Det vore en stor sak, om flere uti åtskillige landsorter skulle årligen föra journal på dagarne, då vart och ett träd slår ut sine löv, och då var och en ört slår ut sina blommor, vilket jag väl i några år fulföljt men ännu icke kunnat bringa till den fullkomlighet, som nödig är. Jag är säker att, om sådane rön någre år bortåt anställdes, att man härigenom skulle finna en proportion, huru det ena trädet och växten haver sig till den andra; och att man bittida om våren skulle kunna säga förut, om den tillkommande sommarens tidigare eller senare gång, och därigenom skulle ofelbart rätta såningstiden utrönas; ty som träden slå ut sina löv, allt som solen värmer rötterna, torkar och preparerar jorden, så skulle och härav rönas, när jorden vore tidig till såning. Man ser sträckfåglarne bittida om våren veta förut, när vintren tidigare eller senare skall avbrytas, och om hösten, när vintren hastigare eller senare skall annalkas, och därefter ställa sin an- och avmarsch. Skulle uppmärksamme män detta behaga annotera, är jag förvissad, att vi härmed långt mera skulle uträtta till nytta i ekonomien än med alla de meteorologiske observationer, som mathematici och astronomi anställt.

Landshövdingen, H. H. Rothlieb på Kronoberg, förpassade oss vidare. Hela dagen kontinuerade med åska och regn.