Den som vill en kristen heta

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den som vill en kristen heta
av Olaus Petri
En tidig reformert psalm om Tio Guds bud publicerad i den första svenska psalmboken Swenske Songer eller wisor 1536. Här i den version som trycktes i Göteborgspsalmboken 1650. Nr 2 i 1695 års psalmbok under rubriken "Catechismus författad i Sånger. På Wikipedia finns en artikel om Den som vill en kristen heta.


Then som wil en Christen heta/
Och rätt thet Nampnet bära/
Han skal tijo Budord weta/
Som rätta Reglan äro,
Medh Gudz Finger i Stentaflor skrefwen/
Och sedan på Sinai Bärg vthgifwne
Genom then trogna Mosen.

Tänck på at tu håller min Budh/
Och lär hwad du skalt göra/
Säger til oss HERren wår Gudh/
Som låter Lagen föra/
Haff migh för tin HErra Gudh allen/
Och hålt migh i Trona skäär och reen/
Och flyy fremmande Gudar.

Mino Namne gör wördning medh/
Som wärdt är allan heder/
Om tu låter missbruka thet/
Warder iagh på tigh wreder/
Så skalt tu weta thet är mijn Lagh/
At tu skalt heligh Sabbans Dagh/
Och låt migh i tigh wärka.

Fader och Moder hedra wäl/
Så får tu länge lefwa/
Och slå ey tin Nästa ihiäl/
Hordom skal tu ey drifwa.
Tu skalt ey stiäla/ ey falsk Tygh bära/
Och ey tin Nästas Hustru begära/
Eller hans ägodelar.

Thesse äro Budorden all/
Som oss lära Gudz wilja/
Them hwar Menniska hålla skal/
Och icke ifrån sigh skilja/
Troona kräfja the första try Budord/
I Kärleken warda the andra fulgiord/
När Gudh gifwer oss sin Anda.

Koral nr 2 ur 1695 års psalmbok


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "|."
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef treble
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef bass
 \pre
}

voicename = Voice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
  g'2 fis e d g a b g \divMax
  r2 d g a b( c4) b4 a1 g
 }
 g2 e1 fis2 g1 e2 d d cis d d \divMax
 d2 g g a b b c b1 a2 b b \divMax
 a2 b c d b a1 g \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ 
  Then som wil en Chris -- ten he -- ta/
  Och rätt thet nam -- net bä -- ra/
   }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
  Han skal ti-jo bud -- or -- den we -- ta/
  Som rät -- ta reg -- lan ä -- ro/
  }


>>

 Medh Gudz fin -- ger i sten -- taf -- lor skrif -- ne/
 Och se -- dan på Si -- na -- i berg vt -- gif -- ne
 Gen -- om then trog -- na Mo -- sen.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 105 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 105 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}