Swenske Songer eller wisor 1536

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Swenske Songer eller wisor
av Olaus Petri
Årtalet 1536 en följd av att boken endast finns i två exemplar i Sverige från detta år. Ett exemplar finns också i Finland. Troligen fanns denna psalmbok i tidigare versioner. På Wikipedia finns en artikel om Swenske Songer eller wisor 1536.


Innehåll[redigera]

("Nr" i första kolumnen anger uppslaget i boken.)

Nr Första-rad I 1695-1986 års psalmbok Nr i 1695 Finns dessutom i
11 Af diuupsens nödh ropar iach til tich Ur djupen ropar jag till dig 99 Göteborgspsalmboken 1650 s. 28, 1937 nr 278, 1986 nr 537 och nr 670
29 Christe som liuus och dagen är O Kriste, du som ljuset är 364 Gbg 1650 s. 196, 1937 nr 445, 1986 nr 185
38 Christus then rette herren Kristus, den rätte Herren 119 Gbg 1650 s. 118, 1986 nr 36
7 Enom koning tectes thet så Enom Konung täcktes thet så 212 Gbg 1650 s. 39
9 En riker man En riker man, wäldiger han 205 Gbg 1650 s. 42
25 Een iungfru födde itt barn i dagh En jungfru födde ett barn i dag 127 Gbg 1650 s. 121, 1986 nr 124
34 Ephter gudz skick går det så til Efter Gudz skick går thet så til 363 Gbg 1650 s. 197
10 Forbarma tich gud öffuer mich Förbarma tigh, Gudh, öfwer migh 60
6 Gud warder liknat widh en man Gudh warder liknad widh en man 206 Gbg 1650 s. 50
14.3 Gör wel och låt alt ondt bestå Giör wäl, och låt alt ondt beståå 50
15 Gud ware oss barmhertig och mild Gudh ware oss barmhertig och mild 67 Gbg 1650 s. 88
26 Gud aff sinne barmhertighet Gudh af sine barmhertighet 220 Gbg 1650 s. 219, 1986 nr 346
35 Gläd tich tu helga Christenheet Gläd dig, du helga kristenhet 124 1937 nr 59
39 Gud wari loffuat och högeliga prijsat Gud vare lovad och högeligen prisad 15 Gbg 1650 s. 15, 1986 nr 400
41 Gud som all ting skapade sich till lof och prijs Gud som allting skapade 326 Gbg 1650 s. 204
3 Herre nuu låter tu tin tienare fara i frid Herre, nu låter tu tin tienare 115 Gbg 1650 s. 18, 1986 nr 677
27 Hwar man må nuu wel glädia sich Var man må nu väl glädja sig 219 Gbg 1650 s. 168, 1986 nr 345
22 Jesus Christus är wor helsa Jesus Kristus är vår hälsa 14 Gbg 1650 s. 13, 1937 nr 188, 1986 nr 387
31 Jesu tu est wor saligheet Jesu! tu äst wår salighet 175 Gbg 1650 s. 166
37 Jesu som är wor frelsare saknas Med i Swedbergs psalmbok 1694
32 Kom helge ande herre god Kom, helge Ande, Herre Gud 180 Gbg 1650 s. 171, 1937 nr 133, 1986 nr 50
14.1 Lat thet icke förtryta tich Lät thet icke förtryta tigh 48 Gbg 1650 s. 76, 1819 nr 232
2 Mijn siel haller mykie av herranom Min själ prisar storligen Herren 113 Gbg 1650 s. 17, 1937 nr 610, 1986 nr 675
30 Nuu är komen wor påsca frögd Nu kommen är vår påskafröjd 162 Gbg 1650 s. 157, 1937 nr 104, 1986 nr 465
Nuu bidie wij then hel. Nu bedie wij then Helga And 182 Gbg 1650 s. 172, 1986 nr 362
4 O gud wij loffue tich O Gud, vi lova dig, O Herre 6 Gbg 1650 s. 20, 1937 nr 603. Jämför Gud, vår Gud, vi lovar dig
8 Om en rik man her siunge wij Om en rijk man här siungom wij 204 Gbg 1650 s. 236
18 O fader wor barmhertig och godh O Fader vår, barmhärtig, god 188 Gbg 1650 s. 177, 1937 nr 25 1986 nr 372
19 O Jesu Christ som mandom togh O Jesus Krist som mänska blev 120 Gbg 1650 s. 126, 1937 nr 40, 1986 nr 33
20 O Herre gud aff himmelrijck O Herre Gudh af Himmelrijk 31 Gbg 1650 s. 85/177/221/226 (oklart vilken)
33 O Herre gud som all ting skoop O Herre Gudh som all ting skop 348 Gbg 1650 s. 204
40 O herre gud tijn helga ord O Herre Gudh, tin helga Ord 222 Gbg 1650 s. 90
42 O rene gudz lamb Guds rena Lamm, oskyldig 150 Gbg 1650 s. 156, 1937 nr 94
12 Sell är then man som fructar gud Säll är then man som fruchtar Gudh 89 Gbg 1650 s. 79, 1819 nr 339
36 Sich frögde nuu himmmel och iord Sigh frögde nu Himmel och jord 199 Gbg 1650 s. 103
14.2 Then onde wactar ther nogh uppå Then onde wachtar ther fast vppå 49
17 Then som wil en Christen heta Then som wil en Christen heta 2 Gbg 1650 s. 5
16 Tesse äre the tiyo buud Thesse äro de tijo Budh 1 Gbg 1650 s. 3
1 Welsignat ware herren Israels gud Lovad vare Herren, Israels Gud 114 1937 nr 611, 1986 nr 676
5 Wij tro vppå alzmectig gud Vi tror på en allsmäktig Gud 5 Gbg 1650 s. 6, 1937 nr 26
11 Wor gud är oss een weldigh borg Vår Gud är oss en väldig borg 56 Gbg 1650 s. 87, 1819 och 1937 nr 124, 1986 nr 237
13 Utan herren faller oss till Utan Herren faller oss till 96 Gbg 1650 s. 89
21 Wij som liffue på werlden här Vi på jorden leva här 398 Gbg 1650 s. 250, 1937 nr 153
23 Wij loffuom Christ en konning bold Wij lofwom Christ en Konung båld 122 Gbg 1650 s. 111
24 War glad tu helga Christenheet Gläd dig, du helga kristenhet 123 Gbg 1650 s. 112, 1937 nr 59
28 Werldenes frelsare kom här Världens Frälsare kom här 121 Gbg 1650 s. 110, 1986 nr 112

Externa länkar[redigera]