Desse äro de tio bud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Desse äro de tio bud
av Martin Luther
Den tidigaste översättningen till svenska, som finns bevarad i tryck är av Laurentius Petri Nericius och publicerad i Swenske Songer eller wisor 1536. Den finns också med i Göteborgspsalmboken 1650 under rubriken Om Gudz Lagh och itt Christeligit Lefwerne, som första psalm och anger Exodus 20 som grund för texten. Nr 1 i 1695 års psalmbok under rubriken Catechismus författad i Sånger. På Wikipedia finns en artikel om Desse äro de tio bud..


Exod. 20.

Thesse äro the tijo Budh/
Som oss gaff sielfwer HErren Gudh/
Genom Mosen sin Tienare troo/
Uppå Bärget Sinai/
Kyrie Eleison.

Jagh är tin HERre Gudh alleen/
Hålt tigh från andra Gudar reen/
Til migh skal stånda all tijn lijt/
Och älska migh med allo flijt/
Kyrie Eleison

Gudz Wärdiga Namn missbruka ey/
Titt taal skal wara ja och ney/
Låt intet fåfängt gå aff tin Munn/
Men hedra Gudh aff hiertans grund/
Kyrie Eleison

Gudz Sabban dagh hålt och fulwäl/
At sigh må hwijla then arme Trääl/
Tu låt tin egen Wärck bestå/
At Gudh sielff i tigh wärka må/
Kyrie Eleison

Fader och Moder i wyrdning halt/
Them tu hedra och hielpa skalt/
Så skal tu länge lefwa få/
Och thet skal wäl medh tigh gå/
Kyrie Eleison

Dräp icke medh Tungo eller Knijff/
Och gack icke effter eens annars Lijff/
Lägg bort haat och haff sachta modh/
War ock så tinom Owän godh/
Kyrie Eleison

Tu skalt och ey bedrijfwa Hoor/
Ther effter kommer Plåga stoor/
All Okyskheet drijff ifrån tigh/
Hon hafwer skam och blygd med sigh/
Kyrie Eleison

Tu skalt ock allan Tiuffnat flyy/
Falsk/ Flerd/ Ocker/ Bedrägerij/
Then fattiga tu gör Bestånd/
Vtaff titt Godz och milda Hand/
 Kyrie Eleison

Tu skalt ey medh falsk Tygh vmgå/
Och ey tin Nästa liuga vppå/
Hielp och styrck honom til sin Rätt/
Hans Blygd och skam skyyl all slätt/
Kyrie Eleison

Tins Nästas Hustru/ Huus/ bohagh/
Begära och åtrå haff fördragh/
Önska och skynda honom til/
Alt thet tu sielfwer hafwa wil/
Kyrie Eleison

Gudz Budh äro så wijda vtsträckt/
Och lära oss hwad honom är täckt/
Them wil han hafwa aff oss wist/
Then ey så gör/ seer här sin Brist/
Kyrie Eleison

Så göra och lefwa i all stund/
Vnne oss Gudh aff sin Miskund/
Hans Ande hielpe oss ther til.
At göra hwad han hafwa wil/
Kyrie Eleison

Koral nr 1 ur 1695 års psalmbok


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "|."
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef treble
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef bass
 \pre
}

voicename = Voice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'4 g g g8 g g4 a8( bes) c2 \divMax
 c4 d d c g a bes c2 \divMax
 c4 d c g bes a4. g8 f2 \divMax
 f4 a bes c c bes g8( a) bes2 \divMax
 a4 g8 g g4 fis g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 Thes -- se ä -- ro the ti -- jo Budh/
 Som oss gaf sielf -- wer HEr -- ren Gudh/
 Ge -- nom Mo -- sen sin tiena -- re troo/
 Up -- på thet ber -- get Si -- na -- i/
 Ky -- ri -- e E -- lee -- son.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 50 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 50 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}