Fogelbergs Karl den trettonde

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Rosendal
Eldbränder och gnistor
av Henrik Bernhard Palmær Arvid Ahnfelt

Fogelbergs Karl den trettonde
Jenny Lind i himmelen  →


[ 119 ]

Fogeibergs Karl den trettonde.

(Ur Aftonbladet 1835).


I början af december förlidet år — om jag ej mins orätt — lästes i tidningarna, att Hans Maj:t Konungen täcktes tillåta publiken, att på vissa timmar se någonting, nämligen Karl den trettondes, H. M. tillhöriga, staty i marmor, huggen af Fogelberg. Hans Maj:t har stora förtjenster om svensk konst och svenska konstnärer. Högstdensamme skänker dem sitt beskydd på ett sätt, som är honom värdigt att skänka, och dem att emottaga det — genom beställningar och inköp af konstverk. Med dessa rojalistiska tänkesätt fattade jag kappa och hatt och begaf mig med långa steg till gamla Kungsträdgården och Nya brunnssalongen, der nämnda staty skulle enligt annonserna befinna sig.

Han stod der också, Karl af huset Holstein, i sällskap med de tre Karlarne af huset Zweibrücken, huggna at Byström. Stackars Zweibrückare! torde någon hafva tänkt, då han såg dem sammanstälda med Holsteinaren i brunnssalongen. Stackars Holsteinare! torde samme någon tänka, då han ser dem sammanstälda i Sveriges historia.

Jag anser ej vara olämpligt, att kasta en sido- och återblick på de tvänne statyer af Karl den trettonde, som vi egde före den Fogelbergska statyens ankomst.

Den ena, modellerad af Göthe och gjuten i brons, befinner sig i gamla Kungsträdgården på en hög piedestal af granit och vaktas af 4 lejon och en gardist. Den uppmärksamme åskådaren märker snart, att ironiens dämon anfäktat artisten vid bildandet af modellen. Hvarför — kunde man fråga — skulle benen annars vara så drygt tilltagna mot de öfre delarna af kroppen, så bastanta att stå på, så oviga att gå med, om icke för att symboliskt påpeka, att regenter i allmänhet icke äro vänner af det så kallade “muvemanget“. Hvarför — kunde man ytterligare fråga — skulle det ankar, hvarpå konungen stödjer högra handen, skådadt från en viss synpunkt, se ut som en skräddares pressjern, om icke för att förstulet [ 120 ]tillkännagifva, att en konstitution i hans tid blifvit sammanflickad på skräddarevis, och att pressjernet behöfde föras af en mäktig hand, om fållarna skulle kunna jemnas och skarfvarna fördöljas.

Den andra statyn af Karl den trettonde är huggen i marmor af Byström och befinner sig i det så kallade stenmuseum på kongl. slottet. Man behöfver ej vara skarpsynt, för att finna ställningen sådan, som skulle Musculus Sphincter hafva uppsagt den gamle konungen all tro och lydnad, och följderna af nämnde Sphincters förräderi redan börjat att infinna sig. Detta fel skymmer i betydlig mån arbetets förtjenster. Historisk sanning är visserligen en god sak, men äfven den kan i vissa fall drifvas för långt. Det skadar ej konstverket om konstnären idealiserar, d. v. s. efterbildar sitt föremål, sådant det skulle varit, om icke — för att nyttja ett uttryck af Ehrensvärd — de små lagarna i naturen lagt sig i vägen för de stora.

Herr Fogelbergs Karl den trettonde är af annat slag. Ställningen är majestätisk och det hela ger ett stort och varaktigt intryck. Konungen är förestäld i kröningsdrägt, lagerkransen på hufvudet, spiran i högra handen och en pappersrulle — till äfventyrs föreningsakten med Norge — i den venstra. Ser man på detaljerna, så finner man dem hvar för sig så fulländade, att man ständigt frestas att tycka den vara vackrast, som man för ögonblicket betraktar. Helst hvilar ögat på de nakna partierna af kroppen — plastikens egentliga fält — som här äro endast hufvudet och händerna. I anletsdragen ligger mildhet, kraft, lugn — kort sagdt, konungslig värdighet, utan att likheten blifvit förnärmad. Händerna äro en gammal mans, men så sköna, att de väl skulle kunna försona en flinthård republikan med den kungliga handkyssningsceremonien.