Geografiskt lexicon öwer Skandinavien/Ytterligare Tilläggning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tilläggningar och Förbättringar
Geografiskt lexicon öwer Skandinavien eller De förenade Rikena Swerige och Norige
av Daniel Djurberg

Ytterligare Tilläggning
Rättelser  →


[ 1089 ]

Ytterligare Tilläggning.


Alebäck, en Kronogård uti Säwared Sokn i Wästergötland, är förrut anförd. Här förbättras och tillägges: Gården består af 1 Mantal, och är Stabs-Capitens-Boställe wid Wästgöta Regemente, äger swagt höbol, men ymnig skog, förfallen mangårdsbyggnad af trä.

Carljohan-Stad, en Stad i Norrbotn, är förrut anförd. Här tillägges: Staden är anlagd på en Landtudd i Hafsbandet, kallad Öustenkentä, 0.4 Mil från allmänna Landswägen, öwer 1 mil från Torneälfs mynne, och äwen så långt från Haparanda, uti den mindst bebodda delen af Nedertorneå Sokn, på et sterilt och med stora stenar upfyldt ställe, så at planeringen däraf skulle medföra mycken kostnad. Staden befinnes ännu i samma ödesmål som wid början af dess anläggning, när man undantager några uthuggningar i skogen, hwilka paradera med namn af gator på den öwer Staden grawerade planen. Här är wäl en hamn, men denna besökes ej af några almogens farkoster, såsom för mycket afsides liggande, och obeqwämt belägen för deras handel.

Forsheda, en Sätesgård uti Forsheda Sokn i Småland, äger någorlunda höbol, litet skog, behöflig mangårdsbyggnad af trä, hjelpelig trägård.

Frugård, en Sätesgård uti Näs Sokn uti Åse Härad i Wästergötland, wid en wik af Wänern, består af 1 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, höbärgning til 170 lass, god skog, godt fiske, många underliggande Torp. Gården är förrut anförd, men ofullständigt.

Haparanda, en By wid Torneälf, är tings- och upbördsställe, samt lastageplats, har en gränse-tullkammare, en kasern för gränse-posteringen, samt är Säte för et Kongl. Postcontor. Stället är ganska tjänligt til en stads anläggande, emedan både Sokne och Byawägar här sammanstöta, samt ej allenast Älfsboerne, utan ock Skärgårdsboerne med sina olika byggde farkostar, här kunna med all beqwämlighet landa och uplägga sina waror; hwarjämte tilkommer at en stor del export-waror från Swenska Lappmarken hitföras och upläggas. Byn stöter i öfrigt til den fruktbaraste och mäst bebodda delen af Torneå Soknarne, hwarför ock ej mindre almogen än Ven. Consistorium, ansedt tjänligaste stället här wara för en ny kyrkas upbyggande.

Helwig, eller Hellwik, en Sokn på Gottland, är förrut anförd. Här tillägges: Marken är til twåtredjedelar bärgaktig och til en tredjedel jämn. Rådande jordmånen är kalkblandad lera. Skog finnes knapt hjelpeligt. Utsädet är 200 tunnor.

Näs, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Åse Härad, är Annex til Flo Pastorat, samt består af 24.8 Mantal. Hon utgör ett långt men smalt näs, om 1.5 mils längd och 0.3 mils bredd mellan Dalbosjön och Dettern. År 1805 war Folkmängden 846. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Frugård och Wänersnäs.

[ 1090 ]Swärta, en Sätesgård uti Swärtuna Sokn i Södermanland. Härtil hörer Järnwärket Norshammar.

Sölje, et Järnwärk uti Stafnäs Sokn i Wärmeland, är förrut anfördt. Här tillägges: Därwid är en Glasfabrik nyligen anlagd.

Ymsjöholm, en Sätesgård uti Bäck Sokn i Wästergötland, består af 3 Mantal, jämte til sambruk underlagde Frälsehemman Bäck, 2 Mantal; samt dessutom af Bönder åboende 2.8 Mantal Frälse och 0.2 Mantal Kronoskatte. Åkerjorden så wäl som ängarne äro ganska bördige. Mangården har en särdeles wacker belägenhet wid Sjön Ymsen. Sätesbyggningen och den ena flygeln äro upförde af sten, och de öfrige, så wäl Mangårds- som Ladugårdshusen äro tilräckelige för behowet. Uti Ymsen är godt fiske. Under Gården lyda 13 Torp. Gården är förrut anförd med namnet Ymseholm.

Yxnerum, en Sokn i Östergötland, är förrut anförd. Här tillägges: Soknen är belägen i 3 Härad. Största delen däraf ligger uti Skärkinds Härad, mindsta delen i Bankekinds Härad, och medlersta delen uti Norra Tjust i Kalmare Län.