Giv folken fred, giv själen frid

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Förlän oss, Gud, din helga frid
av Olaus Petri
Översatt 1536 från Martin Luthers tyska text av Calixtus III ursprungligen latinska text, Da pacem Domini, som bygger på Psaltaren 122:6 och Jesaja 39:8. I Göteborgspsalmboken 1650 och 1695 års psalmbok sex verser (nr 310). Från 1819 års psalmbok används endast första och femte (här v. 2) versen. Den andra versen av okänd författare. Här som nr 608 1937 års psalmbok och Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. På Wikipedia finns en artikel om Giv folken fred, giv själen frid..


Göteborgspsalmboken 1650[redigera]

1.
Förläna oss Gudh så nådelig/
Fridh i wåra Daghar/
Ty ingen är på Jorderijk/
Then Ofridh kan förtaga/
Vtan tu allena.

2.
Bewara oss för Mord och Brand/
Nu och i alla tijda/
Beskärma både Folk och Land/
För them som på oss strijda/
Och wilja rent fördärfwa.

3.
Thet Folk som gärna krijga wil/
Och ey medh Späckt kan lefwa/
Låt förskingras o HErre mild/
Och wärdigas Friden gifwa/
Oss som honom älska.

4.
Förlåt wår Synd o HErre kär/
Låt oss tijn Budord hålla/
Ey får then Fridh som onder är/
Thet mon hans Synder wålla/
Ty tu älskar the fromma.

5.
Giff allom Landzherrom tijn Nådh/
O Fridsens Konung dyre/
At the medh Lycko och godh Rådh/
Så Land och Rijke styre/
At the i Fridh må blifwa.

6.
Tigh ware Prijs ewinnerligh/
För thinna Gåfwor och andra/
Aff allom them som älska tigh/
Och i tijn Budord wandra/
Alzmechtigh Gudh och HErre.

Versionen i 1937 års psalmbok[redigera]

1.
Förlän oss, Gud, din helga frid,
I kärlek oss ledsaga;
Ty hat och avund, split och strid
Ej kunna vi förtaga:
Du det förmår allena.

2.
Gud give vårom konung och all överhet
Frid och gott regement,
Att vi under honom
Må en stilla, rolig levnad alltid föra
I all gudaktighet och ärlighet. Amen.