Gläd dig, du Kristi brud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gläd dig, du Kristi brud
av Samuel Johan Hedborn
Psalm nr 116 i 1695 års psalmbok och nr 51 i 1819 års psalmbok. Här återges psalmen i Johan Olof Wallins version, som återfinns i 1937 års psalmbok. För barn publicerad i Svensk söndagsskolsångbok 1908 och Svensk söndagsskolsångbok 1929. På Wikipedia finns en artikel om Gläd dig, du Kristi brud.


1937 års psalmbok nr 41[redigera]

1.
Gläd dig, du Kristi brud,
och möt din Herre Gud.
Den stora dag du skådat,
som de profeter bådat.
Hosianna! Pris och ära
vår Konung vi hembära.

2.
En krona han ej bär,
men dock en konung är.
Hans prakt är ganska ringa,
dock kan han döden tvinga.
Hosianna...

3.
Saktmodig, mild och god,
han ger de svaga mod.
Han sällhet har att föra,
som skall hans brud tillhöra.
Hosianna...

4.
Ditt hjärta öppne sig,
bjud Kristus hem till dig.
Han aktar hos dig gästa
och dig för evigt fästa.
Hosianna...

5.
Höj glädjerop till skyn
vid denna glada syn:
Här kommer Sions Förste,
bland konungar den störste.
Hosianna...

5.
Strö palmer på den stig,
där Herren nalkas dig.
Lägg för hans fot din prydnad,
bekänn dig till hans lydnad.
Hosianna...

6.
Och spenabarnens ljud
med dig skall lova Gud,
och all den hedna skara
skall glad och frälsad svara:
Hosianna...

1695 års psalmbok nr 116[redigera]

[ 128 ]

1. FRögda tigh tu Christi brudh/
Emot tin HErra och Gudh:
Förhanden är hans nåde/
Som the Propheter spådde.
Hosianna/ heder och ähra
Skal thenna wår Konung wara.

2. En Åsna honom bär/
Som doch en Konung är.
Hans prål är ganska ringa;
Doch kan han döden twinga. Hosianna etc.

3. Han är sachtmodig och godh
Både i sinne och modh:
Salighet haar han at föra.
Thet skal hans brudh tilhöra. Hosianna/etc.

4. Låt vp tina portar wijdt/
Christum biud heem til tigh;
Han achtar hos tigh gästa/
Tin salighet til bästa. Hosianna/etc.

5. Gack vth af tin paulun/
Och se een gladelig syn;
Här rider ährones Konung/
Gläd tigh tu dotter Zion. Hosianna/ etc.

6. Strö qwistar på hans wägh/
Och spar tin kläder eij/
Bekänn tigh vppenbarlig/
Ty werlden är så fahrlig. Hosianna/ etc.

7. Tin barn stora och små
Skola giöra lika så;
Then ganske Hedna Skara
Skal siunga vtan fahra:
Hosianna/ heder och ähra
Skal thenna wår Konung wara.

Koral nr 116 ur 1695 års psalmbok


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "|."
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef treble
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef bass
 \pre
}

voicename = Voice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'4 g d' d cis d2. \divMax 
d4 d c bes bes a2. \divMax
a4 bes4. c8 d4 d c2 d4 \divMax 
a bes4. c8 d4 d c2 bes \divMax
d4. es8 f4 d d c8 bes8 c2 c4 c d d8 c8 bes4 bes a4. g8 g2. \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 Frög -- da tigh tu Christi brudh/ Emot tin HEr -- ra och Gudh:
 För -- han -- den är hans nå -- de/ Som the Pro -- phe -- ter spåd -- de.
 Ho -- si -- an -- na/ he -- der och äh -- ra Skal then -- na wår Ko -- nung wa _ -- ra.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}