Gud som allting skapade

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gud som allting skapade
av Laurentius Petri Nericius
Publicerad i flera svenska psalmböcker, bland andra Göteborgspsalmboken 1650 på s. 204-205 och i 1695 års psalmbok som nr 326 under rubriken "Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet". På Wikipedia finns en artikel om Gud som allting skapade..


I Swenske Songer eller wisor 1536[redigera]

Thetta minne må siungas
j brudahusen

GUd som all ting skapade sich til loff och prijs/
skop han man och quinno och satte j paradijs /
böd them bliffua samman/
såsom itt köt och blod/
och haffua gud for ögon/
och liffua j kerlech godh/
Gudi wari loff

Gud som sade mannenom ey gott wara alleen/
han skapte honom ena hielp vthaff hans sidobeen/
och gaff them så welsignilse med thenna orden/
wexer til föröker idher och vpfyller iorden/
Gudi wari loff

Ty scal mannen offuer giffua fader och moder/
och när sijn hustru bliffua then gud honom foghar/
både j nödh och gammen epter gudz wilia/
och the gud foghar tilsamman må ingen åtskilia/
Gudi wari loff

Bidiom nuu så innelig for thetta hionalagh/
at gud är theres styreman både natt och dagh/
at the mågha vndfly dieffuulsens falska list/
och så få een ewig glädi med herran Jesu Christ/
Gudi wari loff


I 1695 års psalmbok (nr 326) löd första versen[redigera]

Gudh som all ting skapade.
Sigh til lof och prijs
Skop han man och qwinno
Och satte i Paradis;
Bödh them blifwa sammanv
Som ett kött och blodh
Hafwa Gudh för ögon;
Och lefwa i kärlek godh
Gudi ware lof!

En modernare version lyder[redigera]

Gud som allting skapade
sig till lov och pris,
skapade man och kvinna
och satte i paradis.
Bjöd dem leva samman
som ett kött och blod,
ha sin Gud för ögonen
och leva i kärlek god.
Gud vare lov!

Gud som såg att det ej var gott
att mannen var allen,
han gjorde honom strax en hjälp
utav hans sidoben.
Gav dem sin välsignelse
med dessa orden:
Väx nu till och föröka eder
och uppfyll så jorden!
Gud vare lov!

Ty skall mannen övergiva
fader och moder,
och när sin hustru bliva,
som Gud honom tillfogar,
både i nöd och gamman
efter Guds vilja.
Det Gud fogar samman
må ingen här åtskilja.
Gud vare lov!

Bedjom nu så innerlig
för detta hjonepar,
att Gud är deras beskärmare
både nätter och dar,
så att de må undfly
djävulens falska list,
och få en evig glädje
med Herranom Jesus Krist!
Gud vare lov!