Gudh är wår starckhet och tilflycht

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gudh är wår starckhet och tilflycht
av Sebaldus Heyd
Troligen översatt av Sigfrid Aronus Forsius. Här presenterad i versionen nr 57 i 1695 års psalmbok. I 1819 års psalmbok nr 227. Melodin är densamma som till Hwar man må nu wäl glädia sigh På Wikipedia finns en artikel om Gud är vår starkhet och vårt stöd.


[ 69 ]

57.

Se tonen Num. 219.

1. GUdh är wår starckhet och tilflycht/
Wår hielp i nöder alla.
Ty äre wij vtan flycht/
Fast werlden wille falla/
Och alla högar sunko nidh/
Och hafwet bäfwade ther widh/
Och bergen sammanstötte.

2. Doch skal likwäl Gudz Kyrkia reen
Fast och beståndig blifwa/
Medh sina lemmar hwar och en:
Ho kan wår Gudh fördrifwa?
Gudh altijd sielfwer ther i boor:
Ty blifwer hon altijd i flor/
Ty Gudh henne bewarar.

3. Hedningarna måste förgåå/
Konungariken falla;
Jorden skälfwa och bäfwa tå/
När Gudh skal domen hålla.
Medh oss är HErren Zebaoth/
Som Jacob frälsar och giör godt/
Och sin Församling wachtar.

4. Kommer och skåder HErrans wärck/
Som han på jorden drifwer:
Han krigar medh sin arm så starck/
Och bogan sönderrifwer/
Spetzen sönderbryter ther näst/
Medh eld förbränner wagn och häst:
Hwem wil tå motstånd giöra?

5. Ty känner migh och blifwer wijs/
At jagh är Gudh och HErre:
Hwilken j seen giöra stoor prijs
Ibland Hedningar fierran.
För eder jagh sielf kämpa skal/
At ingen skal komma på fall/
Tråtz edre fiender alla.

6. HErren Zebaoth står oss bij/
Then ock sielf för oss strider:
Jacobs Gudh oss beskyddar frij/
Bewarar på alla sidor.
Thet giör Gudh Fader/ Son och And/
Personer tree/ doch en Gudh sann:
Hwilkom ske prijs och ähra!