Hjälp Gud! vad för jämmerlig ting

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
HIelp Gudh hwad för jämmerlig ting
av Andreas Knöpken
Psalm 23 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer. På Wikipedia finns en artikel om Hjälp Gud! vad för jämmerlig ting.


[ 34 ]

1. HIelp Gudh hwad för jämmerlig ting
Man af all folck må höra.
Förstar och Konungar i en ring/
Stort folck tilhopa föra/
Til at motståå thens Högstes hand/
Och Christo then tu hafwer sändt/
All werlden til at frälsa.

2. The låta icke straffa sigh
Lefwa efter sitt sinne:
The äro eij i rådh medh tigh:
Litet the ther medh winna.
The rasa efter sitt begär:

[ 35 ]

Titt ord the intet lyda meer:
Och ingen lärdom achta.

3. Men Gudh som vthi Himmelen boor
Skal sielfwer them begabba:
Och bespotta then hopen stoor/
At thet skal på them drabba.
Sin wrede han vthgiuta skal
Öfwer then skalcka hopen all/
Medh grymhet them förskräckia.

4. HErren hafwer til Konung krönt
Christum then j förachte/
På sitt helga berg Zion skönt/
Sin Församling at wachta/
Til at förkunna i gemeen
Sins Faders wilia hwar och en/
Och all Gudz lagh fullborda.

5. HErren sade: Tu äst min Son
Then jagh i dagh födt hafwer/
Af then mitt folck thet haar stoor mohn/
Som känner tigh och lofwar:
Them jagh hafwer i tigh vthwaldt/
Också ibland min helgon taldt/
At the genom tigh lefwa.

6. Hedningar skal jagh tigh också
Til arf och egit gifwa:
Hwilka titt ord skola förståå/
Och ther af salig’ blifwa.
Ett nytt folck til mång tusend tahl/
Som mig lofwa och prisa skal/
Skalt tu til migh församla.

7. I Konungar på jorden boo/
Låter eder alla lära/
Til thenna Konung sätter troo/
Håller hans ord i ähra/
Och lärer rätt at tiena Gudh/
Medh flijt håller hans lagh och budh/
Thet skal eder wäl båta.

8. Tager hans straff medh tolamod/
At han eij wreder warder:
Kysser Sonen/ faller til foot/
At han eij blifwer hårder/
Och hans wrede som eld vthgår/
Ho är doch then som tå består?
Then som på honom hoppas.