Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Företal

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 6 ]

Nådiga och Gunstiga Fruer.

Detta lilla wärk har jag härmedelst den äran, Eder, mina Nådiga och Gunstiga Fruer, ödmjukel. tilägna, i den tilförsikt, at detsamma under Edert benägna omdöme måtte njuta sit säkraste beskydd. Hwaremot jag med beständig wördnad har den äran wara

Mina Nådiga och Gunstiga Fruers

ödmjuka och hörsamma tjenarinna
C. WARG.

[ 7 ]

Företal.

Här öfwerlämnas et arbete, som mera på egna än andras försök är grundadt, och som jag wid dess förfärdigande haft både ro och möda, så önskar jag at mina Läsarinnor måtte endast finna nöje uti dess läsande och wärkställighet.

Då jag til et kärt tidsfördrif wid lediga timmar walde detta ämnet, smickrade jag mig intet af den tankan, at någonsin wåga framgifwa det til allmän tjenst, hälst jag såg mig aldeles utur stånd, at dermed kunna winna deras bifall och upmärksamhet, som mera än jag äga begrep i samma sak; [ 8 ]men som jag af en och annan flera gånger blifwit anmodad, at låta det samma til trycket befordras, så har derwid min lydnad warit större än min öfwertygelse, huru wida jag kunde, efter min önskan, wara mitt kön, och i synnerhet unga Matmödrar, til någon hjelp.

Hushålls-wetenskaper äga uti sig sielfwa mycken behagelighet; ju högre insikt och mer möda derwid anwändes, ju större besparing och tilräckeligare utkomst märker man wid de håfwors nyttjande, som til människans bärgning förlänte äro.

Härwid lären i finna, mina Läsarinnor, at de delar, som angå den inre hushållningen, äro falne på wår lott, och röra således närmare skyldigheten af wårt kön, såsom et wärf, det med rätta oss tilkommer at förwalta, och huru lycklig är icke den, som härutaf gör sig en angenäm plikt.

En förståndig Matmoder, som med flit och aktsamhet söker at jämka det [ 9 ]ena med det andra, finner med mycken förmån huru ärkänsam hennes möda är, och med hwad tilräckelighet dess tarfwor förslå, när hon sielf äger kundskap i de stycken, som wid et Hushåll fordras: då deremot en ung och oförfaren ofta nödgas lita på okunnogt Tjenstefolk, och får med särdeles förlust röna, huru odrygt sådant blir, som genom deras händer måste ämnas och afgöras.

Jag lemnar således til mina Läsarinnors öfwerseende, en samling, hwarwid jag flera år användt tid och möda at utröna alla uptänkeliga omständigheter, som i et Hushåll kunna förefalla, i synnerhet wid Matredning, derwid jag winlagt mig om all möjelig sparsamhet, och funnit, at kostnad icke altid utgör det werkeligaste wid dylika tilredningar, utan mera wetenskapen, huru et och annat bör mätas, delas och blandas; hwarföre, at ernå detta, jag utsatt wigten, måttet och tiden wid dess tillagande.

[ 10 ]Härutinnan finnes en blandning så wäl af åtskilliga kräsligheter och liqueurer, som tarfligheter af mat och dricka: De äro alla begärlige, de äro lämpade efter wilkor och tycken, de kunna så wäl brukas wid et större och läckrare bord, som wid det, hwaruppå sparsamhet med smak äro förente.

Hwad skrifarten angår, så hoppas jag den är begripelig, fast enfaldig, utan minsta smink af lånad penna; ty som jag altid funnit den rätten osmakelig, som med onödiga krydder blifwit öfwerhopad, så skulle jag ock räkna de wältalighets blomster illa anwände, som woro strödde på beskrifningar, hwilka endast för tydelighet och sanning böra njuta sit wärde.

För öfrigt, mina Läsarinnor, är jag icke så förmäten och tror, at icke härutinnan finnes mycket, som genom Eder upmärksamhet kunde förbättras: jag har allenast efter min förmågo framburit utur min fatebur, så många [ 11 ]håfwor som jag kunnat samla: och skal jag skatta det bland mina behageligaste nöjen, om allenast detta lilla arbetet kunde tjena Eder til någon grund, at deruppå bygga långt bättre och nyttigare wärk, och äfwen om det kan bana Eder wägen til uphjelpande af en wetenskap, som är dageliga förändringar underkastad.

Sluteligen, mina Gunstiga Läsarinnor, skal det blifwa min angenämaste winst, då jag härwid kan winna Edert milda omdöme, och min önskan är aldeles fullkomnad, om jag kunnat wara Eder til någon behagelig tjenst uti Edra hushåll. Lefwen wäl.