Index:Linköpings Bibliotheks handlingar 1795.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Linköpings Bibliotheks handlingar 1795.djvu
Titel Linköpings Bibliotheks handlingar - Andra delen
Utgivningsår 1795
Källa http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-i-digitala-bilder/Aldre-tidskrifter/
Sidor

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

[ 7 ]

Innehåll:

I. Handskrifter i Linköping Bibliothek 1.
II. Fortsättning af Biskop Hans Brasks bref, ifrån det 29 Brefvet til och med det 57. 178.
III. Utdrag ur Kgl. Secr. Su. Elofsons märkeliga Handlingar från år 1556 til år 1579. 225.
IV. Nicolai Chesneopheri trenne bref til RiksCanzl. Axel Oxenstjerna. 273.
V. Pasquillus in Liturgiam, Upsaliæ inventus. 1558 178.
VI. Afskrift af Påven Innocentii vii Aflatsbref för Häradshammars Kyrka i Linköpings Stift gifvit Rom d. 14 April 1488. 278.
VII. Bref ifrån Upsala til Beckt Erickson, rörande en Predikan, som Mäster A. A. Angermannus S:t Matthæi dag hållit i Upsala mot Kloster-Lasse 1579. 281.
VIII. Biskopen i Vesterås Doctor Johan Rudbecks Lefverne, författadt af D. Herveghr 283.
IX. Utdrag utur Anecdota Benzeliana Fortsättning. 365.

[ 8 ]

X. KlosterPrioren Wybieralskys bref til Påfveliga Gen. Auditorn Chr. Zorawsky rörande Biskop Brasks griftvård i Klistret Landa i Pohlen 384.
XI. Kongl. Maj:ts och Riksens Canzli-Coll. Instruction hvarefter den vid Linköpings Stifts Bibliothek tilförordnade Bibliothekarien har sig uti denna sin beställning at rätta. 386.
XII. Instruction för Lectoren i Natural-Historien och Medicinen vid Kongl. Gymnasium i Link. 390.
XIII. Lections-Catalogue vid Linköpings Gymnas. 392.
XIV. Biskopen Doct. J. A. Lindbloms Författning om det til Läroverkets förmon i Linköping af Lagmannen Herr Sigfrid Gahm donerade Capital. 395.
XV. Donationer til Link. Gymn. och Stifts Bibl. som i förra Delen blifvit nämde, men icke specificerade. 398.
XVI. Fortsättning af Donationer til Link. Gymnasii och Stifts Bibl. 400.I.

HANDSKRIFTER i Linköpings Bibliothek.

till deras innehåll recenserade af

Per Kylander.[1]

I. Den Nya Kyrko-Ordningen sammanskrifven år 75. (1575.) och af Biskoparna enhälligt gillad 10¼ ark.

Är den af Kong JOHAN den III:s Secreterare Pet. Feckten upsatte, och sedermera af Rikets Biskopar underskrefne och antagne Kyrkio-Ordning, hvarigenom Konungen, och Dets Papistiska anhang så småningom sökte bereda sig vägen till den i Sverige tilämnade Religions förändringen.

Jo. Bazii Sen. Inv. Eccl. Sveog. p. 294.

Sv. Bålsers Anm. om Kyrko-Cerem. p. 54.

  1. Se dem in Folio i dessa Handl. första del sid. I följ. Den saknade Författarens minne, upläst vid Prästmötet i Linköping d. 11 Sept. 1793. af Kyrkoh. Johan Schenmark, utkom i Link. å. 22 sidd 4:o