Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/David Ludvig Otterström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  David Richard
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

David Ludvig Otterström
Gurli Lublin  →


[ 160 ]

David Ludvig Otterström. K. T. 1 juli 1859-50 juni 1861.

Född i Karlstad den 2 mars 1838 (son af köpmannen David Otterström och Eva Lennartsson). Han började sin teaterbana vid Ladugårdslandsteatern i nov. 1856 och blef följande år antagen som elev vid Kungl. Teatern, där han efter två år uppflyttades på aktörsstat. Efter sin afgång från den kungliga scenen var han anställd vid Nya Teatern i Helsingfors, hvilket engagement upphörde till följd af teaterns brand på våren 1863. Han medföljde sedan det lottsällskap, som under namn af »Finska sällskapet» och till största delen bestående af medlemmar från den nedbrunna Helsingforsteatern, uppträdde dels i Finland och dels i Sverige under Hjalmar Agardhs ledning från hösten 1863 till hösten 1864, och med hvilket sällskap Agardh sedan för egen räkning fortsatte under två år. Spelåren 1866—68 var Otterström anställd vid Constantin Rohdes resande sällskap, 1868—69 vid Mindre Teatern i Stockholm under Josephson och Ahlgrenssons direktörskap, 1869—70 vid den dramatiska afdelningen af det sällskap med hvilket impressarion Ferdinand Strakosch spelade under sju månader på Göteborgs dåvarande två teatrar (sällskapet hade äfven en italiensk operaafdelning, som likväl ej kunde uppehållas mer än tre månader). Följande spelår hade Otterström jämte skådespelarne Walter Ahlström och August Boström eget sällskap (på skämt kalladt »de tre strömmarnas sällskap»), hvilket först under fem månader uppträdde på Mindre Teatern i Göteborg och sedan i några af de större städerna i landsorten och om hvilket en samtida bedömare (Victor Sjöberg) skref att det var »ett såväl hvad beträffade enskilda förmågor som samspel förträffligt sällskap och obestridligen ett af de bästa som någonsin uppträdt i landsorten». Spelåren 1871—73 var Otterström anställd vid Södra Teatern, det andra spelåret äfven som regissör. [ 161 ]sommaren 1873 vid Djurgårdsteatern (förhyrd af Victor Holmquist och Ernst Wallmark), därefter vid Knut Tivanders resande sällskap, som han år 1877 öfvertog och med hvilket han reste i två år, hvarefter han tillhörde Gustaf Keys sällskap i två år. I maj 1881 lämnade han teatern och var under ett par år utställningskommissarie vid industriutställningarna i Malmö och Sundsvall. Återgick till scenen i juli 1883, då han tog anställning som ekonomidirektör vid August Lindbergs resande sällskap, hvilket han tillhörde äfven sedan detta från hösten 1884 öfvertagits af Albert Ranft, som fortfor med detta sitt resande sällskap (han hade då endast ett sällskap!) till våren 1886. Följande spelår var Otterström anställd vid William Engelbrechts sällskap, hvarefter han återgick till privatlifvet, bosatte sig i Köpenhamn och Malmö samt de senare åren i Göteborg där han afled den 22 febr. 1892. Ludvig Otterström var en både i hufvudstaden och landsorten känd och uppburen personlighet. God skådespelare och särskildt ryktbar för sitt eleganta utseende på scenen, uppträdde han äfven utanför densamma som en gentleman och förvärfvade genom ett personligt vinnande sätt talrika vänner. Bland den mängd roller han under sin nära trettioåriga teaterbana utförde må särskildt nämnas titelrollerna i »Sullivan» och »Don Cesar de Bazano», Furst Leopold i »Diplomaten mot sin vilja» och Kammarherre Brattsberg i »De ungas förbund».