Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Gustaf Sandström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Edvard Mauritz Swartz
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Gustaf Sandström
Rosa Alfonsina Clementina Swartz  →


[ 124 ]Gustaf Sandström. K. T. 1 juli 1853-30 juni 1863 K. T:ne 1 juli 1863-1875.

Född i Linköping den 7 juni 1826 (son af organisten Nils Peter Sandström och Christina Maria Rosengren). Efter att ha genomgått Linköpings trivialskola och gymnasium kom han till Anders Gustaf Wallins resande teatersällskap, vid hvilket han var anställd åren 1845—1851 (i januari 1850 hade sällskapet öfvertagits — »under öfverinseende och ledning», såsom det stod på affischerna — af Oscar Andersson); 1851—1852 vistades han i Köpenhamn för att hos Rung, den danska Kungl. Teaterns sångmästare, utbilda sin omfångsrika och ovanligt starka sångröst, hvilken förut af fadern erhållit den första utbildningen. När studietiden var förbi, tog han anställning vid ett danskt sångsällskap, med hvilket han året därpå uppträdde i Kristiania. Sommaren 1853 uppträdde han åter hos Oscar Andersson, som då hade förhyrt Humlegårdsteatern i Stockholm. Det uppseende Sandströms lika mäktiga som välljudande röst väckte på denna lilla scen — där han bl. a. uppträdde som Titus Brandstock i Nestroys sångfars »Talismanen eller De begge rödhårige» — föranledde Kungl. Teaterns direktör, friherre Knut Bonde, att erbjuda sångaren debut å operascenen. Denna ägde rum den 25 nov. 1853 i Millers parti i »Nürnbergerdockan». Framgången var fullständig och Sandström fick räkna sin ordinarie anställning vid den kungliga scenen redan från den 1 juli s. å., fastän han uppträdde å Humlegårdsteatern ända t. o. m. september.

Under de 22 år han sedermera var anställd vid den lyriska scenen utförde han en mängd större partier, bland hvilka kunna anföras: Ashton i »Lucie», Plumkett i »Marta», Jakob i »Josef i Egypten», titelrollerna i »Wilhelm Tell» och »Rigoletto», Grefve Luna i »Trubaduren», Carl den femte i »Ernani», Bazil i »Barberaren i Sevilla», Nelusko i »Afrikanskan», Valentin i »Faust», Capulet i »Romeo och Julia», Ulf i »Den bergtagna», Telramund i »Lohengrin» och Germont d. ä. i »Den vilseförda». Alla dessa mer eller mindre fordrande uppgifter utförde han med en aldrig svikande plikttrohet, och han sparade sig icke i de ansträngande partierna, ja, han forcerade ofta sin ståtliga stämma väl mycket, exempelvis i Bazils bekanta »förtalaria» i »Barberaren», i hvilken han öfvergick från det svagaste piano till det mest våldsamma fortissimo. Sandström var en [ 125 ] synnerligen samvetsgrann artist, som med en oaflåtlig flit och verklig hänförelse ägnade sig åt sin konst. Som enskild person var han afhållen för sin redbara karaktär och sin anspråkslöshet. Han uppträdde sista gången på scenen den 18 aug. 1875 som Valentin i »Faust», och de sista ord han i denna roll yttrade: »jag dör som käck soldat» kunna anses såsom särdeles märkliga, om man ställer dem i samband med att han ett par dagar därefter, den 20 aug., själf beröfvade sig lifvet genom ett revolverskott, drifven till förtviflan af hypokondri, förorsakad dels af ett invärtes lidande, som beröfvade honom all sömn, dels af fruktan att förlora sin härliga stämma.