Migh giör stoor lust och glädie

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Migh giör stoor lust och glädie
av Johann Walter
Petrus Johannis Gothus översättning av Johann Walters tyska originaltext. Nummer 412 i 1695 års psalmbok med titeln "Migh giör stoor lust och glädie". Melodi "Den blomstertid nu kommer". På wikipedia finns information om Med lust och glädje tänker.


[ 164 ]

1. MIgh giör stoor lust och glädie
Then skiöna sommartijd/
Tå Gudh wil alt bereda
Til ewig tijd medh flijt;
Himmel och jord förnya
Wil han och giöra reen;
Samt Creaturen frija
Från träldoms twång och meen.

2. Een ny Sool skal tå blifwa/
Och Månen/ stiernor all/
The ther klart skeen tå gifwa/
At vnder wara skal:
Så firmament/ som mera/
Skal Gudh i Himmels högd/
Så rena och vthstoffera
Sin barn til lust och frögd.

3. Altså skal Gudh bereda
All ting så ståtelig:
All ting skal lee i glädie/
För fägring frögda sigh:
Medh guld och ädla stenar
Skal werlden wara prydd/
Medh pärlor stora och skiöna/
Kring om sin hela widd.

4. Man kan här eij vthtryckia
Then stora macht och prål/
Eij heller thet förlikna/
Här felas ord och mål:
Ty måste wij thet spara
Alt in til domedagh:
Tå skolom wij förfara
Hwad Gudh är och förmår.

5. Ty Gudh skal snart oss alla
Af jordene förwist
Vpwäckia/ och til sigh kalla/
I sin Son JEsu Christ/
Medh sin basun then klara/
Til een stoor härlighet;
Och oss tå vppenbara
Een ewig salighet.

6. Han skal oss åter gifwa
Wår kropp medh hudh och håår;
At wij tå lefwand blifwa/
Slijkt han alt wäl förmår:
Wårt lijf/ wår siäl stoffera/
Och giöra som Solen skiär:

[ 165 ]

Förläna oss frögd och ähra/
Alt efter wårt begär.

7. Och Christus skal vthskicka
Sina Änglar oss til tröst/
Och mot sigh tå vpryckia/
Han/ som oss hafwer löst:
Ja/ han skal mot oss draga
Alt medh sin Himmels hähr/
Och oss i famnen taga:
O hwad frögd oss thet är!

8. Wij skole tå fåå skåda
Gudz Son wår högsta Prest/
Som haar oss löst af wåda/
Och Himmelen vpläst:
The froma Patriarcher/
Samt ock Propheter all/
Martyrer och Apostlar/
Medh honom ett stort tahl.

9. The skola oss ock taga
För sina bröder op/
Oss intet tå bortjaga/
Men mångia i sin hoop:
Wij skole träda alle
Til Christi högra hand/
Och honom tå åkalla/
Som är båd’ Gudh och Man.

10. Til oss på högra handen/
Som löste och frije stå
Af swåra syndabanden/
Skal Christus tala så:
Wälsignade j nu ären/
Och går i Himmels roo.
I ären arfwingar käre/
Ther få i medh migh boo.

11. Tå skal Gudh domen fälla
Emot then onda hoop/
Som synden skal vmgälla
Vthi then diupa groop.
Ther the tå skola swäfwa
I ewigt wee och qwahl/
För thet the här månd’ lefwa
I synd förvtan tahl.

12. Men oss skal Christus kläda
Vthi en härlig skrudh/
Och til sin Fader leda/
Rätt som sin kära Brudh.
Then hemfärd tå wist blifwer
Medh slijk stoor prål och pracht/
At eij i thetta lifwet
Är spord en sådan macht.

13. Och Bruden skal heemföras
Til Christi härlighet;
All frögdh och glädie giöras
Til hennes liuflighet:
Tå skal then Bruden skiöna/
Fåå see Gudz härlighet:
Alt skal hon fåå til löna
Af Gudz barmhertighet.

14. Gudh sigh tå til oss wänder/
Och skäncker hwar och en/

[ 166 ]

Medh sina egna händer/
Een krono fijn och reen:
Famntager oss så kärlig
Medh frögd och liuflighet/
Then frögd blijr stoor och härlig
I allan ewighet.

15. Medh frögd skal man tå höra
The Änglars strängiaspel;
Musik skal ock lust giöra
Hos Gudh förvtan feel.
Gudz Helgon skola siunga/
Samt Änglahopen stoor/
Medh skiöna Ängla-tungo/
Vthi Gudz egen Chor.

16. Hördt hafwer intet öra/
Och intet öga sedt
Then frögd Gudh ther wil giöra
Them han then haar beredt.
Man skal ock af Gudz nåde
Ther i Gudz egit huus/
Medh egna ögon skåda
Gudz skiöna klarhets lius.

17. Gudh skal man tå rätt känna
Vthi Personer tre;
Vthi Gudz kärlek brinna/
Och medh wår’ ögon see
Hans Majestät och wilja/
All gierning/ rådh och acht;
Gudz barnas namn åthskilja/
Alt med hans krafft och macht.

18. Altsammans skal Gudh gifwa
Igenom sina macht;
Och alt i allom blifwa/
Som Skriften hafwer sagt.
Sigh skal han oss förähra
Och oss wälsigna wist/
Och alt godt oss beskära/
I Sonen JEsu Christ.

19. Hos Gudh skal man ther äta/
Vthi hans frögdesaal;
Eij skal han oss förgäta
Ibland thet stora tahl.
Af lifsens trä thet rika
Skal man tå mätta sigh;
Af lifsens brunn tillika
Ther dricka ewinnerlig.

20. All lust och all wår wilja/
All frögd och alt begär
Skal Gudh eij från oss skilja/
Och oss eij wägra ther.
Tå skal man lofwa och prisa
Gudz godhet ewiglig/
Sann kärlek stedz bewisa
Hwar annan innerlig.

21. Wij skole allesamman
För Gudz thron vtan twång/
Ther siunga medh stoor gamman
En ny och härlig sång:
Gudh Fader/ Son och Ande
Ske ähra/ lof och prijs!

[ 167 ]

Som halp af dödsens bande
In vthi Paradis.

22. Medh sådan ährewisa/
Och medh slijkt glädieliud/
Skal Gudz barn altijd prisa
Sin HErra och sin Gudh:
Then frögd Gudh skal oss gifwa/
Samt medh een ewig roo/
Then skal fast större blifwa/
Än wij här kunne troo.

23. Ty wil jagh lustigt siunga/
Och altijd glader gåå/
Medh hierta och medh tunga/
När jagh här täncker på;
Mitt hierta sigh tå böijer
Ifrån all werldzlig pracht;
Til Gudh thet sig vphöijer
Medh sinne/ hugh och acht.

24. Ty skole the ock alle/
Som hafwa sorg och wee/
I wahnhopp icke falla/
Men stedz sigh så betee/
At the sitt korss här draga/
Medh ett godt tolamod/
Och låta sigh behaga
Thet Gudh giör/ som är godh.

25. Ho nådh och HErrans gåfwor
I Christo ärfwa wil/
Och fåå thess Rijkes håfwor
Af HErrans hand så mild;
Han måste mycket lida
I thenna jämmerdahl:
Doch skal hans JEsus blida
Förändra alt hans qwahl.

26. Tu lät man werlden hyckla/
Bespotta Gudh ther til;
Begåå skalckstycker myckla/
Och giöra hwad hon wil:
För winstens skull sigh böija/
Alt såsom wädret föör;
Af fruchtan sanning dölja/
Eij wandra som sigh bör.

27. Ja/ lät man werlden rasa/
Thet mästa som hon kan;
Tu måste doch eij fasa;
Ty tu haar ock en man:
Han skal fullsnart vpwaka/
Som all ting dömer wist;
Tigh icke wedersaka:
Han heter JEsus Christ.

28. Wår Brudgum skal tå kalla
The bodna medh en fart;
Gudh hielpe nu oss alla
Ståå vp af synden snart:
Och hafwa i wåra händer
Troons lampa medh thess lius;
At wij oss eij bortwände
Ifrån hans bröllops huus.

29. Nu Konungen framträder/
The gäster at besee;

[ 168 ]

Then eij bär bröllops kläder/
Får ewig spott och spee:
Gudh vnne migh at äga
Rätt bröllops kläder på/
Sann troo som är tin gåfwa;
Ther med jagh kan beståå.

30. O Gudh! för tina nåde
Föör migh på rättan bahn;
Hielp/ Christe/ från all wåde:
Jagh eljest fela kan:
Halt migh i trone fasta
I thenne onde tijd;
Hielp at jagh stedz må hasta
Til thenna högtijd blijd.

31. Nu ändas thenna wisa
Och skiöna sommarsång;
Gudh skal fullsnart oss lisa
Och lösa af all twång;
Och ewigt ähr förläna:
Gudh vnne oss tå wist/
At wij så honom tiena
Förvtan sorg och brist!