O HErre hwad en mächtig hoop

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O HErre hwad en mächtig hoop
av Cornelius Becker
Psalm 24 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer.


[ 35 ]

1. O HErre hwad en mächtig hoop
Fiender sigh vphäfwa

[ 36 ]

Mot migh medh dödztrug och stort roop/
Min siäl til at bedröfwa.
The säija til min siäl medh spee/
Til Gudh haar hon sigh eij försee/
Thet är medh henne vthe.

2. Men HErre Gudh tu äst mitt hopp/
Tu sätter migh til ähra:
Mitt hufwud tu sielf häfwer op/
Och fienden förfärar.
Så snart jagh til tigh medh min röst
Ropar/ så får jagh hielp och tröst/
Ifrån titt helga berge.

3. I frijd jagh all then långa natt
Ligger til morgon klara/
Gudh sielf öfwer migh håller wacht/
Ty är jagh vtan fahra.
Om morgon tidigt jagh vpstår/
Och lustigt til mitt arbet går/
Och låter Gudh alt råda.

4. Om tusend än kringhwärfwa migh/
Och efter mitt lijf trachta/
Min siäl äntå ey fruchtar sigh/
Vtan then macht förachtar.
Stat vp HErre/ hielp migh min Gudh/
Giör them motstånd och them förskiut/
Theras tänder förkrossa.

5. Hwarföre then hielp hafwa wil/
At beståå för owänner/
Allena Gudh han rope til/
Som sins folcks nödh wäl känner.
HErrans wälsignelse så rund
Vthgår öfwer hans folck all stund/
Hos honom hielpen finnes.