O Herre Gud, gör nåd med mig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O Herre Gud, gör nåd med mig
av Matthæus Greiter
Översättare: Okänd
Översättning av Matthæus Greiters text O HErre GOTT begnade mich från 1525, publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 s. 26-28 under rubriken "Om Boot och Bättring". I 1695 års psalmbok nr 59 under rubriken "Konung Davidas Psalmer". Texten bygger på Psaltaren 51. Senare omarbetad 1903, av Svante Alin och 1911 av Johan Alfred Eklund och har nr 270 i 1937 års psalmbok under rubriken Bättring och omvändelse. På Wikipedia finns en artikel om O Herre Gud, gör nåd med mig..


Göteborgspsalmboken 1650[redigera]

1.
O HErre Gudh, gör nådh med migh/
För then Miskund som är i tigh/
Förlåt migh Synder mina/
Aff stora Mildheet tina/
Och medh tine Barmhertigheet/
Twåå aff mijn Orättfärdigheet/
Och gör mig reen aff Synden/
Min Brist kan iagh besinna/
Ty min Synd är altijdh för migh/
Syndat hafwer iagh allena moot tigh/
För tigh hafwer iagh illa giordt/
Men tu blifwer sann vthi tijn Ord/
Och winner tå tu dömes.

2.
Sij Gudh i Synd är iagh aflat/
Och så mijn Moder som migh baar/
Hafwer migh i Synd undfångit/
Stoor Synd hafwer iagh begångit:
Sij Gudh tu hafwer Sanning kär/
Tina Wijsheet som hemligh är/
Hafwer tu migh förkunnat/
At iagh kan thet begrunda.
Skänck migh medh Hysop HErre min/
Så warder iagh sniöhwijt och reen/
Tijn Frögd och Lust låt höra migh/
At the Been måge frögda sigh/
Som tu hafwer förkrossat.


3.
Titt Ansichte wändt och ifrå/
Mina Synder både stoora och små/
Mijn Missgärning affskrapa/
Reent Hierta i migh skapa/
Tin Ande förnyja i migh/
Och kasta migh ey bort från tigh/
Låt migh tin helga Anda/
Ey mista godh och sanna:
Tijn Helsos Tröst låt höra migh/
Tin frija Anda srtyck migh medh/
Och iagh wil låra them tijn Wägh/
Som ännu intet känna tigh/
At the sigh til tigh wända.

4.
Min Helsos Gudh fräls migh också/
Från Blodskuld/ at min Tunga må/
Tijn Rättwiso förkunna/
Och tin Prijs högt vthsiunga:
Ty Offer hafwer tu ey kär/
Brenoffer/ eller hwad thet är/
Men Gudz Offer försanne/
Är en bedröfwad Ande.
Gör wäl medh Zion HERre min/
Så vpbygges medh Orden tin/
Jerusalem then store Stadh/
Till dig sin tillflykt taga.
Ther tu'til Offer hafwer behagh/
Som på titt Altare offras.

Frans Michael Franzéns bearbetade version till 1819 års psalmbok[redigera]

1.
O Herre Gud, gör nåd med mig!
För den miskund som är i dig,
Du vill ju hjälpa alla,
Som dig i nöd åkalla.
Min nöd är stor: med skräck och kval
Jag ser på mina synders tal.
Vad är, att jag dem gömmer,
När du mig ser och dömer?
För dig jag syndat, dig som ser
I mörkret och i hjärtat ner.
Mot dig jag brutit, dig vars lag,
Rättfärdige, till domens dag
Ej skall en prick förlora.

2.
Se, jag i synd är född och närd
Och fostrad i en syndfull värld;
Dock, skapad till din ära,
Fick jag din sanning lära.
I dina verk, din lag, din nåd
Jag tillbad dina dolda råd;
Men under mörkrets välde
Mig världens lustar fällde.
Gud, skall jag dö en syndaträl?
Givs ingen räddning för min själ?
O Jesu, du kan två mig ren
Och giva frid åt dessa ben
Dem syndens börda krossat.

3.
Vänd bort ditt ansikte, o Gud,
Från all min vandring mot ditt bud.
Nytt hjärta hos mig dana
Och styr min framtids bana.
Sänd mig din Ande, gjut din tröst,
Gjut mod och visshet i mitt bröst,
Att ingen makt må skilja
Min håg ifrån din vilja,
Att, stadig själv på livets stig
Jag visar andra väg till dig.
Så skall ditt Sion byggas opp,
Där dig i kärlek, tro och hopp
Blott hjärtats offer täckas.