O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O HErre Gudh aff Himmelrijk / Wij må thet alle klaga
av Martin Luther
Texten bygger på verserna i Psaltaren 12. Originalets titel Ach GOTT vom himmel, sich' darrein. Översatt till svenska av Olaus Petri för Swenske Songer eller wisor 1536. Nr 31 i 1695 års psalmbok, 6 verser under rubriken "Konung Davids Psalmar. Then 12 K. D. Psalm." Här ur Göteborgspsalmboken 1650, s. 85-86 under rubriken "Om Gudz Ord och Försambling". På Wikipedia finns en artikel om O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga.


1.
O HErre Gudh aff Himmelrijk,
Wij må thet alle klaga,
At Werlden är olydigh tigh,
Thet see wij alla Dagar:
Tijn Ord försmås, thet är thes wärr
At ingen hafwer Sanning kär,
Lögn hafwer machten fångit.

2.
Här lärer hwar sin egen Dicht,
Alt är Menniskiors Funder,
Thet sant är håller man ey lijkt:
Nu är Gudz Ord för Vnder.
Thet seer man wäl för Ögon här,
At fahrligh tijdh nu kommen är,
Then Christus oss aff sade.

3.
Gudztienst är wändt i Skrymterij
Synd är i Hiertat inne,
För Gudh är thet ett Gäckerij,
Thet få wij sielfwa finna,
Man skal thet giöra Gudh oss bödh,
Hielpa wår Nästa i hans Nödh:
Kärleek vpfyller Lagen

4.
Men nu är thetta oss omwändt,
Medh Diefwuls List och Läro;
Ty Gudz Ord hafwe wij ey kändt,
Som rätta Wägen äro,
Ty är thet sant i Skrifften står,
Wij wore alle som the Fåår,
The ingen Herdan hade.

5.
Wij hafwe länge farit will,
Ty ingen hafwer oss wachtat:
Och Diefwulen gaff ther Råden til,
At Gudz Ord war förachtat.
Then för oss gick, war blind som wij,
Och kunde icke Wägen sij,
Ther aff måste wij falla.

6.
Men tack ware tigh JEsu Christ,
Som lät tigh thet förbarma,
At Diefwuln sweek och medh sin list,
Wij wore fångar arma,
Nu låter tu oss fåå tijn Ord,
I them wij äre frije giord,
Från Diefwulens falska Läro.