Hoppa till innehållet

Om nåd och rätt jag tänker sjunga

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Om nåd och rätt jag tänker sjunga
av Jesper Swedberg
Publicerad i 1695 års psalmbok, nr 85 under rubriken "Konung Davids Psalmer". På Wikipedia finns en artikel om Om nåd och rätt jag tänker sjunga.


[ 100 ]

1. OM nådh och rätt jagh täncker siunga/
O HErre Gudh/ och lofwa tigh
Medh mine läppar och min tunga/
Af alt mitt hierta innerlig.
Tu haar migh land och folck beskärdt/
Medh nådh och rätt them styra lärdt.

2. Jagh handlar wijsligt/ rätt och redligt
Medh alla them som tiena migh:
Jagh lefwer medh the froma fredligt/
Och hatar them som hata tigh.
Jagh wandrar troligt i mitt huus/
Ty tu/ o HErre/ är mitt lius.

[ 101 ]


3. Jagh taar migh ingen orätt före;
Jagh älskar thet som rättwijst är.
Tin lagh är migh ett rättesnöre;
Jagh hafwer tin befalning kär/
Och håller tina rätter så/
At migh eij någon straffa må.

4. Ett wrångwijst hierta måste wika:
Them ondom är jagh intet godh:
The ther sigh giöra stor’ och rika
Vthaf ens annars swett och blodh/
Jagh them eij lider eller hör;
Men straffar them/ som thet sigh bör.

5. Then ther baktalar dierft sin nästa/
Och honom medh all list förför/
Och söker så sitt egit bästa;
Then näpser jagh och platt förgiör:
The stolta sinnen hatar jagh:
Til högmod haar jagh eij behag.

6. The trogna söker jagh i landen/
På thet the måge hos migh boo;
Och hafwer gierna them widh handen/
Som öfwa fromhet/ rätt och troo:
Ty jagh til them en ledo bär/
Som lögn och falskhet hafwa kär.

7. Jagh söker vthi tijd förgiöra/
Och rota them vthur mitt land/
Som ogudachtig wandel föra;
At ondskan eij får öfwerhand.
Och är vthi mitt hierta gladh/
At helig hålles HErrans stadh.

8. Men tigh/ min starckhets Gudh/ jagh beder/
Regera tu mitt hierta så/
At jagh til tins Namns prijs och heder
Alt thetta troligt giöra må:
Så skal mitt hierta innerlig
Lofsiunga tigh ewinnerlig.