På tigh förtröstar jagh/ min Gudh

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
På tigh förtröstar jagh/ min Gudh
av Haquin Spegel
Psalm 28 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer.


[ 39 ]

1. På tigh förtröstar jagh/ min Gudh/
Hielp migh från mina owänner
Vndsätt migh/ och tin Ängel biud
At bära migh på händer:
At the min siäl eij fången få/
Och henne sönderrifwa.
Ty den som grymma willdiur gå/
Och altijd hätske blifwa.
Men HErre kär!
Tu wetst at jagh oskyldig är.

2. Jagh hafwer eij thet onda giordt/
Som man migh nu påbördar/
At jagh är saklös/ är wälspordt:
Doch warder jagh eij hörder.
Jagh haar medh ondo eij betalt
Then migh haar welat vnna/
At lefwa vthi frijd oqwald.
Tå the eij säija kunna
På något sätt/
At them af migh är skedt orätt.

3. Om så är skedt af ondt vpsåt/
Så må migh wäl gåå illa/
Tå wil jagh all min owäns låt/
Och all hans ondsko gilla:
Han må tå fritt förfölia migh/
Och sielfwa siälen fängsla/
Nedtrampa obarmhertelig/
Medh håhn och qwahl migh ängzla.

[ 40 ]

Och vthi mull
Mitt lijf min ähra kasta kull.

4. Men HErre! tu som rättwijs är/
Stat vp vthi tin wrede/
The stoltas grymma hopp afskär/
Ty tu til slijkt haar ledo.
Sätt migh igen vthi thet stand/
Ther i jagh bör tigh tiena:
Vprätta migh medh tina hand/
Then förra frögd förläna:
Så måge the
Församlas som på rätten see.

5. Tu äst/ O Gudh/ en Domare/
Som alla mennskior tuchtar:
Ty tu kan theras tanckar see/
Och weet hwem tigh eij fruchtar.
Ach/ döm tå/ HErre/ mellan migh/
Och mellan mina owänner.
Näps then som dierfft förhäfwer sigh/
Och eij sin arghet känner.
Gudh min tilflycht/
Hielp migh som warder så förtryckt.

6. I onde täncker doch vppå/
At Gudh wil rättwijst döma;
Fast edra wärck nu för sigh gåå/
Skal han them doch eij glömma.
Hans swärd är reda skärpt och hwäst/
Hans boga jämwäl spänder/
Hans wrede syfftar alramäst
Til then sigh eij omwänder.
Ach märker wäl!
Gudh hotar intet vtan skiäl.

7. Then som vthi sitt sinne bär
Alt ondt/ all wedermöda/
Som hafwande och diger är/
Och wil olycko föda.
Han wist ett snypligt fehl lijkwäl
Frambär/ och sielfwer faller
Vthi then groop han för min siäl
Vpkastar: Ty åkaller
Jaag tigh om nådh/
Och ställer alt vthi titt rådh.