Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-07

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 3. Tisdag 5 januari 1836
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 4. Torsdag 7 januari 1836
N:o 5. Fredag 8 januari 1836  →
Index


[ 1 ]

SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 4. Thorsdagen den 7 januari 1836.


Meteor. Obs. Den 5 Jan. kl. 2 e. m. Barom. 25,41; 7 gr. kallt, V. klart. Kl. 9. e. m. Barom. 25,56; 10 gr. kallt, V. klart. — Den 6 Jan. kl. 6 f. m. Barom. 25,62; 9 3/4 gr. kallt, SV. mulet. Kl. 2 e. m. Barom. 25,63; 2 gr. kallt, SV. mulet. Kl. 9 e. m. Barom 25,65; 1/4 gr. blidt, SV. mulet. — Den 7 Jan. kl. 6 f. m. Barom. 25,70; 1 1/4 gr. blidt mulet.


Officiella Afdelningen.

Kongl. Maj:t har, under den 19 dennes, i Nåder befordrat till Öfverste-Löjtnanter i Armén: Majoren derstädes Friherre Carl Gustaf Koskull; General-Stabs-Officern, Andre Majoren vid 2:dra Lif-Grenadier-Regementet och Riddaren af Kongl. Svärds-Orden, Erik Gustaf Bager; samt Andre Majoren vid Södra Skånska Infanteri-Regementet och Riddaren af Kongl. Svärds-Orden Gustaf Björkstén; äfvensom Kongl. Maj:t till Major i Armén i Nåder befordrat Kapitenen vid Svea Artilleri-Regemente och Riddaren af Kongl. Svärds-Orden, Echard af Klercker.


Till Amiralitets-Auditören i Carlskrona, V. Advokat-Fiskalen E. Puke, har Justitiæ-Canslers-Embetet aflåtit följande skrifvelse:

"Jag har inhämtat af Tidningarne, att en Kofferdibrigg, Atlas, förd af Kapten Falk och tillhörig Grosshandlanden i Stockholm Fredholm, kommande från Rio Janeiro, med en last socker och kaffe, samt destinerad till Norrköping, strandat den 10 i denna månad vid inloppet till Carlskrona. I öfrigt uppgifves, att Lotsar varit ombord då strandningen skedde, och då det ännu hvarken varit mörker eller hårdt väder; att besättningen och en del af lasten blifvit bergad, genom utskickade båtar från Amiralitetsvarfvet i Carlskrona, derom Rederiets dervarande Ombud gjort anhållan, och slutligen att en undersökning, till utrönande af Lotsarnes förhållande, skulle företagas vid Krigs-Rätt. En så beskaffad händelse, som den ifrågavarande, har ej kunnat undgå att ådraga sig allmän uppmärksamhet. Här är fråga ej allenast derom, att en hel Skeppsbesättning kunnat omkomma, genom betjenande Lotsens vårdslöshet eller okunnighet och att medborgare, då de iakttagit påbudna försigtighetsmått, för att landa vid våra kuster, få vidkännas en betydlig förlust; men också om det menliga inflytande detta kan hafva på vår så inhemska som utländska handel, genom den farhåga och oro, som deraf uppkomma hos de Handlande. Herr Amiralitets-Auditören inser således vigten deraf, att allt hvad som angår denna händelse, blir med största noggrannhet upplyst; och jag får härmedelst anmoda Herr Amiralitets-Auditören, att icke allenast noga tillse och bevaka, vid den undersökning härom, som Herr Amiralitets-Auditören, i egenskap af Aktor, bör öfvervara, att förhållandet må blifva undersökt och bedömdt med all i Lag föreskrifven noggrannhet, utan ock att, genast eller emottagandet af denna min skrifvelse, lemna mig fullständig underrrättelse om allt hvad med målet till den tiden blifvit vidgjordt, samt att sedermera, efter hvarje Domstolens sammanträde, med rapport inkomma. Stockholm den 31 December 1835.

E. J. Bergenschöld.
L. A. Ekmarck.

Icke-Officiella Afdelningen.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

H. K. H. Kron-Prinsen täcktes sistledne Tisdag, den 5 dennes, bivista ett i trakten af Åsby Gästgifvaregård, omkring 5 mil från hufvudstaden, anställdt vargskall, hvarvid tvenne vargar blefvo fällda. Största delen af de till härvarande Diplomatiska Korps hörande personer hade blifvit inbjudna att dervid infinna sig, samt deltogo, efter skallets slut, kl. omkring 3 e. m., uti den déjeuner dinatoire, som Hans Kongl. Höghet behagade gifva vid Åsby. H. K. H. återvände kl. vid pass 9 på aftonen till hufvudstaden.

= Hvarken H. M. Drottningen, eller DD. KK. HH. Kron-Prinsen och Kron-Prinsessan, bivistade i går, Trettonde dag Jul, Amaranther-Ordens Högtidssammankomst.

= Så väl Hennes Maj:t, som Deras Kongl. Högheter, hafva i dag med nådiga kondoleance-besök täckts hedra Enkefru Grefvinnan Brahe, född Koskull, i anledning af dess dotters, Grefvinnan Sprengtportens, född Brahe, nyligen timade lika oförväntade, som beklagliga frånfälle, hvilket, så väl hos den Kongl. Familjen, som hos en hvar, som kände den aflednas utmärkta och älskvärda egenskaper, isynnerhet såsom maka, mor och dotter, uppväckt det lifligaste deltagande.

= Sedan Kongl. Maj:t i Nåder beviljat Stambok öfver hela Riket för den, under namn af Fridhem, å Kongl. Djurgården härstädes stiftade Inrättning till Sinnessjukes vård och botande, hafva till samma Inrättning följande Stamboks- och Gåfvomedel, till det nyss förledna årets utgång, influtit: i Stockholm, inom Mariæ Församling R:dr B:co 697: 32; Ulricæ Eleonoræ 126: 32; Adolf Fredriks 104: 40; särskilta gåfvor 91: 32; i Götheborg 1,290: 45. 4; i Gefle 425. Från 11 Socknar uti Norra och Södra Tjusts Kontrakter af Linköpings Stift 125: 12. 10; från 12 Socknar uti Norrköpings och Wickbolands Kontrakter af samma Stift 109: 16; Skebo Bruk 78: 27; Ulfforss dito 18: 32; Söderforss dito 40; en församlingsbo i Wendel 10: Summa R:dr B:ko 3,118: 29. 2.

(Forts. följer.)

= Under loppet af sistledne vecka hafva följande artiklar, genom mäklare-slut å Stockholms Börs, blifvit till nedannämde priser för kontant försålda: Hafra 6 R:dr 36 sk. pr Tunna och Bränvin 44 sk. pr kanna, allt Riksgälds.

Norrköping. Enligt ett oss benäget lemnadt verificeradt sammandrag af Mantals- och Skattskrifningslängden för år 1835, meddela vi nedanstående statistiska uppgift i afseende på detta samhälle:

Mantalspenningar och Bevillning betalas af 7,098 personer, deraf 3,251 tillhöra man- och 3,847 qvinnokönet. Betalande endast mantalspenningar (af de mellan fyllda 15 och 17 år) äro 392, nemligen 222 mankön och 170 qvinnkön. Mantals- och Skattskrifne äro således 3,473 Mankön och 4,017 qvinnokön: tillsammans 7,490 personer. Af dessa belöper sig utskrifningsmanskapet eller de beväringsskyldige, som äro födde åren 1814, 1813, 1812, 1811 och 1810, till 547. — Befriade äro: gemenskapen af indelta arméen m. fl., utgörande 11 personer; fattighjon, vanföre, svagsinte och oförmögne m. fl. till ett antal af 641, neml. 96 mans- och 545 qvinspersoner, samt underåriga eller sådane som icke uppnått 15 års ålder 3,570, deraf 1,755 mankön och 1,815 qvinnokön. Befriade äro således in summa 1,862 mankön och 2,360 qvinnokön; tillsammans 4,222 personer. — Hela folkmängden utgör 5,335 mankön och 6,377 qvinnokön, eller sammanlagdt 11,712 personer.

År 1834 utgjorde folkmängden 11,167, och har den således under det sistförflutna året ökats med 545 personer.

= Under loppet af år 1835 äro 50 fartyg ankomne från utrikes orter, af hvilka 15 varit utländske, samt 35 afgångne till utrikes orter, af hvilka 15 utländske. Från inrikes orter äro ankomne 197, till inrikes orter äro afgångne 209. (Norrk. Tidn.)

= Genom efterlysning i Tidningarne hafva våra läsare erfarit, att en djerf stöld, nemligen af en Postväska, innehållande bland andra, äfven ett rekommenderadt bref med 1000 R:dr B:ko, blifvit föröfvadt på Norra trakten den 10:de dennes. En Mansperson från Eneby församling har blifvit arresterad såsom misstänkt för denna stöld, och misstankan, som uppkommit genom mannens särdeles frikostighet att på ett närbeläget näringsställe undfägna den för honom okände Postföraren med Kaffe och Bränvin, har under förhören inför Polisen blifvit ytterligare skärpt genom hans motsägande svar, men likväl ännu icke bekräftat hans brottlighet. Sjelfva Corpus delicti — Postväskan — har emellertid blifvit i måndags eftermiddag återfunnen under den qvarstående delen af Pontonbryggan från det s. k. Räfvens grund, hvarest den bland snö och is blifvit framletad af en arbetskarl, som fästat uppmärksamhet å ett glänsande messingsbeslag, hvilket vid närmare eftersökning befanns vara söljan, som tillhopahöll väskans rem. Vittnen tillkallades, och vid skedd granskning befanns väskan till sitt lås oskadad, hvaremot ena sidan var så vida uppskuren att tjufven genom öppningen kunnat uttaga brefven och endast qvarlemnat Postboken och några Tidningar. KämnersRätten, vid hvilken målet nu befinner sig, har icke förehaft detsamma efter upptäckten af väskan. Få se om detta emellertid kan leda till vidare upplysningar om tillgriparen och det stulna. (Aftonbl. i Norrk.)

Calmar. Den 18:de dennes strandade på grundet Fimpan, nära Bergquara, under resan från Bergquara till hemorten Carlskrona, en Galeas lastad med trävaror, förd af Skepparen Ljunggren; fartyget lärer ej kunna räddas.

= Den 19:de dennes strandade vid Qvinby, på Östra sidan af Öland, Galeasen Neptunus, förd af Skepparen C. E. Blomqvist. Fartyget kom från Stockholm och var destineradt till Sölvitsborg med ballast.

= I går syntes 3:ne fartyg liggande i sundet för ankar, som för is ej kunde aflöpa redden. Ett af dem var redan i isen nära Ölandet, och i dag synes samma fartyg ännu ligga qvar på samma ställe; man förmodar att fartygen tillhöra härstädes och komma sednast från Köpenhamn. Den fara de beklagligen löpa, och de svårigheter de arma besättningarna ha att bekämpa, äro lätta att inse. (Calm. Bl.)

Jönköping. Sällan har här i orten, såsom nu, December kommit med före, och ännu mera sällan, såsom nu, skänkt Landtmannen, såväl som Stadsbon, flere veckors deraf följande oafbruten njutning både af gagn och fröjd. Med undantag af några få dagar, då kölden varit 13 à 15 grader stark, har medeltemperaturen varit — 5. Någon gång hafva, under denna tid, vindarne gjort sig lösa, för att åstadkomma ett och annat afbrott i vinterfröjden, och det sednast inträffade, sistlidne Tisdag, var så pass våldsamt, att det härstädes skakade sjelfva husen. — I ortens spannmålsmarknad har, sedan vår sista notis i ämnet, ingen ting anmärkningsvärdt kommit till vår kunskap. Priserne för smärre poster här å torget variera oupphörligt, äfven vid måttlig tillförsel, men de fleste innehafvare af större lager hålla sig dock tillbaka, äfven vid anbud af 12 R:dr för magasinsgilld Råg. (Jönköp. Tidn.)

Lund. Inom Blekinge Län hade för 2 år sedan fråga uppstått om möjligheten för detta Läns Jordbrukare att med Skånska Jordbrukarne deltaga i förmånerna af Skånska Hypotheks-Föreningen. Anteckningslistor utfärdades och teckning skedde för ett fastighetsvärde af 360,250 R:dr B:ko, som väl var litet, men som utan tvifvel blifvit flerdubbelt, om möjligheten af en association blifvit en verklighet. Hr. C. J. Möller, som hade uppdrag att ingå till H. M. Konungen med underdånig ansökan i ämnet, har nu låtit sina kommittenter förstå, att det väsendtliga hindret för uppdragets fullföljande är att söka i den omständighet, att Skånska Hypotheks-Föreningen ansett en association med någon annan provins mindre lämplig. (Sk. Corr.)

= Till erhållande af de årliga, för utmärktare flit och framsteg från Kongl. Akademien utgående prämier, hafva nedannämde Studerande blifvit utsedde:

Af Theologiska Fakulteten: i första rummet, Philos. Magistern P. Elmblad, Smålänning; i andra Studeranden Noach Wieslander, och i tredje, Studeranden G. F. Svedmarck , Götheborgare.

Af Juridiska Fakulteten: i första rummet. Studeranden H. Svedenborg; i andra Studeranden C. G. Kellgren, och i tredje Studeranden O. Centervall.

Af Medicinska Fakulteten: i första rummet, Med. Kand. J. N. Edgren; i andra Phil. Mag. C. M. Lundh, och i tredje Philos. Mag. Aug. Kjellman.

Under sistl. Hösttermin har de Studerandes antal varit 569, hvaraf 407 under terminen bivistat Akademien: af dessa hafva 143 varit emellan 15 och 20, 266 emellan 20 och 25, 118 emellan 25 och 30, 22 emellan 30 och 35, 6 emellan 35 och 40, samt 10 öfver 40 år. I anseende till Ståndet, hafva 29 varit söner af Frälsemän, 139 Preste-, 174 Borgare-, 93 Bonde-, 110 Civilstatens- och 24 Militärstatens söner. 116 hafva studerat Theologi, 153 Lagfarenhet, 55 Medicin, 198 Philosophi, och 47 utan visst vitæ genus. De som studerat för sig sjelfve hafva varit 469, och de som njutit privat information 7. Emellan Terminerna qvarblifna 122. (Lunds Veckobl.)

Malmö. Bland anstalter, som hedra tids- och samhälls-andan samt bevisa hvad den kan uträtta, bör nämnas Handtverks-societetens här i staden Välgörenhetsinrättning, som fortfar att förkofra sig genom den mest nitiska förvaltning. Efter de upplysningar derom oss benäget blifvit meddelte, utgör dess fond, vid nu författade bokslut, 8,561 R:dr 47 sk. 10 r:st. Vid nyss förflutne Julhelg hade utdelning skett till 29 behöfvande Handtverkare och Enkor efter sådane, på det sätt, att en erhållit 22 R:dr 10 sk. 8 r:st, en 11 R:dr 5 sk. 4 r:st, tre hvardera 8 R:dr, och 24 hvardera 5 R:dr 26 sk. 8 r:st, allt Banko. I öfrigt hafva vi erfarit att sedan år 1828 utdelning börjats, densamma för alla åren utgjort 1,473 R:dr 16 sk., hvilket, oaktadt och oansedt reparationskostnaden å Inrättningens hus, jemte brandförsäkringsafgiften derföre och några mindre utgifter, medtagit 172 R:dr 17 sk. 4 r:st, Inrättningens fond blifvit ökad med 3,808 R:dr 14 sk. 4 r:st. En så lycklig framgång af denna första Borgerliga Pensionsinrättning, borde uppmuntra antingen till dess utvidgande till flere Klasser, eller om det skulle möta svårighet, andre Inrättningars bildande i samma syfte, för att kunna bereda behöfvande understöd utan direkt anlitande af allmänna fattigvården, såsom sista utvägen, och på hvilken anstalt anspråken i allt fall äro så stora. Vi kunna emellertid fägna oss, att den, biträdd af sin yngre broder, Arbetsinrättningen, och Syster, Slöjdeskolan, i så måtto här uppfyller sin bestämmelse att det ohyggliga tiggeriet är alldeles utrotadt, ett mål hvartill så många städer sträfvat, men få eller ingen ännu hunnit.


Öresunds-lista.

Från och till Sverige hafva nedannämnde fartyg senast passerat Sundet: d. 21 Dec. Enigheden, Kapt. J. Nielsen, från Köpenhamn till Halmstad med ull; d. 23 Hilda, Kapt. E. Rundberg, från Carlskrona till Götheborg med stäfver. Den 25 om morgonen var vinden NV. i Sundet.


[ 2 ]

NORRSKA UNDERRÄTTELSER.

Christiania den 1 Januari 1836. Finans-Departementet har fattat det beslut, att låta i stentryck utgifva kartor öfver landets nordliga kuster. Mätningen deraf verkställes under inseende af en Direktion, hvars Chef Professor Hansteen är. Redan har blifvit utgifven, jemte beskrifning, en kustkarta från och med ön Haltenö, Fögderiet Fosen, Södra Trondhiems Amt, vid 64° 8' nordlig latitud, till och med Leköe, Nummedahls Fögderi, Norra Trondhiems Amt, vid 65° 9' nordlig latitud.


UTRIKES NYHETER.

Frankrike.

Paris den 22 Dec. Från Afrika meddelas följande detaljerade underrättelser om Mascaras intagande af våra troppar, och Abd-el-Kaders fullkomliga nederlag: I går afton ankom en estafett till Inrikes Minitern med depescher, som blifvit medbragte af ångfartyget le Crocodile, och innehålla: att Franska armén, (som redan bekant är), den 6 Dec. inryckt i Mascara. Två gånger hade Abd-el-Kader levererat våra troppar en träffning, men blef båda gångerna slagen. Öfvergifven af alla de Arabiska stammar, på hvilka han räknat, har han flyktat till bergstrakten. Ändamålet med expeditionen är vunnet, men icke utan blodsspillan. Marskalk Clauzel har lemnat ett nytt bevis på sin välkända klokhet och verksamhet. Genast efter affären afseglade Hertigen af Orleans från Mostaganem, (den närmast intill Mascara belägna kustorten) till Frankrike.

Mascara synes flera gånger ha lidit genom Arabernas roflystnad. Först plundrades staden vid erhållen underrättelse om Fransmännens första seger, och andra gången innan Araberna utrymde stallet. Det säges äfven, att Ibrahims Turkar, som bildade förtroppen till Franska armén, likaledes började plundra, då en befallning från högqvarteret gjorde slut på deras öfvervåld.

Den häftigaste drabbningen föreföll vid Gossuf, emellan strömmen Sig och staden. Araberna försvarade sig der med sällsynt mod, och det var endast Franska artilleriets öfverlägsenhet och våra kraftiga kavalleri-charger, som tvungo dem att vika. Det var i denna träffning, som Kronprinsen och General Ondinot sårades. Den oblida årstiden hade i flera dagar försvårat härens operationer; häftiga regn hade gjort vägarna på flera ställen ofarbara. Icke dessmindre hade Marskalken så väl anordnat sina åtgärder, att armén kunde fortsätta sin marsch till Mascara utan särdeles hinder, oakladt fiendens motstånd. På några ställen måste soldaterna bana väg för artilleriet, som, utan dröjsmål, slutligen framkom till bestämd ort.

Bref från Algier af den 6 innehålla redan detaljer om bataljen vid strömmen Sig. Abd-el-Kader hade uppställt en stark korps i ett slags förskansadt läger. På Franska sidan voro 400 Turkar till häst och 200 till fot, 400 ryttare af Duera- och Smala-stammarna, vid pass 80 Morabiter under Ibrahim, en afdelning Zuawes, samt flera Afrikanska bataljoner och artilleri. Abd-el-Kader var ej sjelf närvarande under affären, och bland hans folk hade en fullkomlig upplösning af all krigstukt inträdt.

Ett bref från Toulon al den 17 dennes uppskattar Abd-el-Kaders stridskrafter i träffningen till 4000 man, af hvilka 400 föllo på platsen. Franska Avantgardet utgjorde 2500 man, och framträngde utan motstånd från floden Tlelat till Sig.

Efter inryckandet i Mascara sysselsatte sig Fransmännen genast med att nedrifva förskansningarne och stadsmurarne; på torgen och i husen anbragtes brännbara ämnen; hvarefter staden öfverlemnades åt lågorna, sedan, den 7 Dec., allt hvad som för armén kunde begagnas, såsom betydliga spannmåls- och halmupplag, bröd, stora förråder af svafvel och salpeter, hade blifvit borttagna och afförda. (Jour. des Déb. och Hamb. Corresp.)

Spanien.

Pariser-blad af den 22 Dec. meddela följande underrättelser från Spanska Krigstheatern; Enligt bref ifrån Bayonne af den 17 dennes, var Karlistiska högqvarteret ännu den 13 i Onate. Grefve Eguia har öfver Mondragon uppbrutit emot Vittoria. I trakten af denna stad stodo 18,000 Karlister; Christinos, ungefär 20,000 man, befunno sig i grannskapet af Pancorbo, Miranda etc. på vägen till Castilien. Båda arméerna observerade hvarandra. Sentinelle des Pyrenées af den 16 berättar, det General Cordova skall erhållit befallning att icke utan i största nödfall inlåta sig i en träffning. Krigs-Ministern har för afsigt att sända sex kolonner af 10,000 man och 200 hästar till Navarra. Burgos' omgifningar likna ett slagfält, och de troppar, som der äro församlade, uppgå redan till 30,000 man. Krigs-Ministern har för afsigt att i Briviesca etablera sina byråer, för att vara krigstheatern så nära som möjligt; tolf kabinetts-kurirer skola beständigt vara i beredskap. Ifrån ett annat håll berättas, att Guergue söker återställa sina förbindelser med Franska gränsen, och sedan han lyckats att göra det, skall han åter framtränga till Catalonien, så snart han nemligen erhållit de förstärkningar han begärt. Don Carlos säges hafva utnämt Presten Merino till befälhafvare för sitt kavalleri. (B. H.)

Portugal.

Engelska blad innehålla underrättelser från Lissabon till den 6 dennes, hvilka förmäla, att Drottningens dekret rörande Hertigens af Terceira afskedstagande såsom Portugiska arméns öfverbefälhafvare varit infördt i den officiella tidningen. Genom ett annat dekret upplöses det Brittiska grenadier-regementet, för hvilket Öfverste Dodgins var Chef. Denne har, som bekant är, tillika med en stor del af sitt manskap gått i Spansk tjenst, och redan anländt till Barcelona. (Hamb. Corresp.)

Preussen.

Berlin den 24. Dec. Den 15 dennes tillkännagafs på Slottet Fischbach Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Maria Elisabeth Carolina Victorias, Dotter till H. K. H. Prins Wilhelm, Hans Maj:ts Hr Broder, förlofning med H. H. Prins Carl af Hessen Darmstadt.

(Pr. St. Zeit.)

Grekland.

Athen den 12 Nov. I Piräus (Athens hamn) har en Nord-Amerikansk fregatt inlupit, förd af Commodore Elliot. Han har fått sig uppdragit att å Presidentens vägnar lyckönska Konung Otto till sitt uppstigande på thronen, och framföra Nord-Amerikanska Regeringens önskan att med Grekland börja handelsförbindelser. (B. H.)

Turkiet.

Konstantinopel den 4 Dec. Kapudan Pascha har, enligt de sista underrättelserna från Arkipelagen, anländt till Samos. Man berättar, att staden Vathi genast underkastat sig, och att de till bergstrakterna flyktade insurgenterna derifrån insändt förslag till förlikning. Le Moniteur Ottoman nämner intet härom, men så mycket är likväl säkert, att Fursten af Samos, Vogorides, tvenne gånger varit kallad till den Höga Porten, hvarefter en Tartar afsändts med depescher till Kapudan Pascha. Sedan de sista befallningarna rörande de Grekiska undersåtarna, hade Grekiska Sändebudet Zographos flera konferenser med Engelska och Franska Ministrarna, och man vet nu, att Sultan beslutat afsända Naili Effendi till Grekland, för att bilägga de stridigheter, som äga rum emellan Porten och Grekiska Regeringen, rörande Turkiska undersåtarnes egendom i sistnämde land. Man hoppas nu, att förhållandena emellan de båda staterna snart skola blifva mera vänskapliga än förut.

(Hamb. Corresp.)

Södra Amerika.

Rio de Janeiro den 18 Okt. (Öfver London.) Underrältelser äro ankomna från Para; det säges, ehuru troligen origtigt, att anföraren för Indianerna, Vinagre, blifvit tillfångatagen. Lagstiftande Kamrarnes session slutades den 25 Okt. Kort förut hade Diego Antonio Feijo tillträdt sin befattning såsom ensam Regent, sedan hans utnämning gått igenom, emot Cavalcante, med en majoritet af 575 röster. En ny Ministèr var bildad, och man gjorde sig stora förhoppningar till följe af den nya Regentens välkända beslutsamhet. I provinserna rådde mycken oro. I Bahia fruktade man för ett Negeruppror. I Porto Alegre uti Rio Grande hade, den 20 Sept., en viss Bento Gonzalves da Silva bemäktigat sig staden Porto Alegre, och derifrån förjagat Regerings-Presidenten Braga; äfven Rio Parda har fallit i hans händer. Det svaga national-gardet gjorde intet motstånd. Deremot beredde sig Rio Grande, dit Braga flyktat, på försvar. I provinsen Minas Geraes hade oroligheter förefallit. Den 2 Okt. ankom, med en Portugisisk korvett, det första Portugisiska Sändebudet till Rio de Janeiro.

Enligt underrättelser från Buenos-Ayres af den 19 Okt., hade f. d. Guvernören i Cordova, General Reinafé, jemte tvenne af sina bröder, blifvit arresterad såsom misstänkt för mord å General Quiroga; en tredje bror hade flytt undan. Man hade hos Reinafé funnit blodbestänkta papper och pistoler tillhörande den mördade Generalen. En Öfverste Barcala, som ville revolutionera och med Chili förena provinserna Mendoza och San Juan, har blifvit afrättad. Regeringen i Buenos Ayres har förordnat försäljandet af stats-länderier för att liqvidera den icke hypoticerade statsskulden af 6 1/*4 mill. Dollars. Ansedda köpmän hade mot 1 1/2 proc. i månaden, förskjutit Regeringen 1,400,000 Dollars.

I Peru fortsattes kampen emellan Salaberry och Gamara med största förbittring, och din förre hade förklarat Bolivianerne ett krig på lif och död. Deremot sysselsatte sig national-kongressen i Chili oafbrutet med materiella förbättringar. (Hamb. Corr.)

Norra Amerika.

Engelska tidningar berätta från New-Orleans, under den 10 Nov., att ett fruktansvärdt upprors-anslag af dervarande Negrer, 18,000 till antalet, blifvit upptäckt. Planen var att mörda alla hvita. Några personer ha dock, under härvid uppkomna oroligheter, omkommit. Detta ryckte fordrar dock vidare bekräftelse, då man i Liverpool har underrättelser af samma datum, som härom icke nämna det minsta. (Hamb. Corr.)


Afrika.

(Slut fr. N:o 3)

– – – För att gifva er ett begrepp om den prakt som utmärker Sidi Brahim Ben Mustaphas palats i Algier (som Hertigen af Orleans bebor), torde jag böra säga, att det blifvit uppbyggdt af Sidi Brahis fader, Mustapha, och kostat, som det påstås, 100,000 Sultani (omkring 50,000 Pund Sterling), samt att byggnads-materialierna blifvit hämtade från särskilta delar af jordklotet. Väggarna och golfven hafva en skön infattning af så kallad jellaiz (i Spanien tillverkadt, förgyldt postlins-tegel); pelarna äro af fin porfyr, eller Italiensk marmor. Rikedomen af de i Orienten så väl bekanta skulptur-arbeten och arabeskförgyllningarna motsvara fullkomligt den öfriga prakt, som utmärker detta palats, hvars fönsterbågar och jerngaller likaledes hafva rika ornamenter samt äro betäckta med förgyllningar; dörrarna äro af ebenholts eller rosenträd, hvarjemte palatset prydes af marmorfontäner och kaskader — med ett ord, de Arabiska Nätterna gifva det bästa begreppet om sådana byggnader. Inredningen motsvarar naturligtvis den prakt, som råder i detta hus, hvars ägare lefver af sin förmögenhet, och, utom den aktning, som rikedomar förskaffa, njuter ett stort anseende, som tillkommer hans dygder. Denne, för sin menniskokärlek och välgörenhet allmänt älskade man, har af Fransmännen blifvit begagnad såsom ledamot af municipal-korpsen. När den ålderstegne och aktningsvärde Sidi Brahim år 1832 besökte Paris, ådrog han sig äfven Ludvig Filips uppmärksamhet, och pryddes af Monarkens egen hand med Heders-legions-orden.

Efter ett långt afbrott af kommunikationen, hafva vi slutligen erhållit nyheter från Constantineh, der choleran gjort stora förödelser och bortryckt 14,000 menniskor. Achmet Bey, som äfven varit angripen af denna farsot, hvilken tolf dagar höll honom vid sängen, har dock lyckligtvis blifvit fullkomligt återställd till helsan.

Bland de förmögnare invånarne i Constantineh råder ännu en panisk fruktan. Icke dessmindre fortfar kommunikationen med de i det inre landet boende stammarna, medan man från alla håll reqvirerar kameler, af hvilka tusentals begagnas för att till säkra, i närheten af ödemarken belägna, ställen fortskaffa hvarjehanda egendom, och sålunda sätta den i skygd för de olyckor, hvilka man tror hota landet genom en Fransk invasion.

Å andra sidan erfara vi, att Constantineh är en föreningspunkt för de särskilta stammarnas anförare, hvilka ifrån alla delar af regentskapet samt de närgränsande ödemarkerna samlas omkring Achmed, för att med ed bekräfta löftet om inbördes endrägt, samt svärja alt blifva honom och den gemensamma saken trogna. Allt detta oaktadt, tyckes Achmed ej förlora ur sigte hvarken sin egen belägenhet, eller sina fienders makt och tillgångar. Om denna fiende, genom en ytterlig ansträngning, skulle blifva i stånd att bana sig vägen till hans bergpass, måste han veta, att han, utom en regulier armé samt artilleri, i en sådan position omöjligt kan behålla fältet, så vida han icke är i stånd att beträda stridsplatsen med en armé af öfver hundra tusen man. Enligt hvad man försäkrat oss, skall Achmeds plan vara att på denna vidsträckta gräns befästa sig så mycket han förmår, samt, i händelse af anfall, endast gå försvarsvis till väga.

Äfven erfara vi, att de i Algier boende Judarna, som tröttnat vid en jord, så otacksam för menniskor, som lefva af handel och näringsflit, göra sig förtjente af Achmeds ynnest genom sin tillgifvenhet för den sats han försvarar; och i öfrigt lemnar dem Fransmännens förhållande nog ämnen till den i hemlighet förda brefvexlingen.

Af en trovärdig person har jag blifvit underrättad, att Achmed finner sig bedragen i sina förhoppningar, och låter förstå sin förundran öfver Engelska Regeringens tystnad i afseende på de i ett föregående bref omnämda anhållanden, som han afgifvit genom Sir T. Reid. Beyen skall hafva förklarat, att han, i betraktande af den emellan Frankrike och England bestående alliansen, endast begärde moraliskt bistånd, på sin höjd en välvillig bemedling för upphörandet af ett mördande krig, hvilket följdes af vänskapliga förhållanden med en regering och ett folk, som bekänner sig till en annan religion, och hvilken regering aldrig bör smickra sig med hoppet att underkufva andra, i afseende på tros-satser olika tänkande menniskor, mellan hvilka och dem alla känslor af deltagande försvunnit. Beyen säger sig ej kunna begripa hvarför England, med kännedom af den förvirring, som under de fem sistförflutna åren yppat sig i de allmänna förhållanden, samt den blodspillan och de hinder för handel och åkerbruk, hvilka utmärkt denna tid, skulle afslå en å båda sidor endast på mensklighet grundad anhållan. "Är det," frågar han, "derföre, att Engelsmännen tro Afrikanerna vara en särskilt menniskoras, som intet deltagande kan skänkas deras lidanden? Har icke England också, genom förlusten af sin handel på dessa kuster, fått vidkännas tidernas svårhet? Och om en öppen mellankomst i Grekernas sak kunde rättfärdigas, hvarföre skulle icke afseende göras på en af Afrikanerna framställd anhållan, som blott åsyftar att väcka ett vänskapligt deltagande?"

Detta argumenteringssätt är i sanning öfvertygande, och bevisar att äfven bergsboer, utan fördelen af en akademisk uppfostran, kunna resonera ganska förnuftigt.


TIDNINGS-ÖFVERSIGT.

Naturen öfverflödar af kontraster, och Samhället äger äfven sina, om än i mindre ymnigt mått, dock föga mindre märkbara. Bland samhälls-kontrasterna torde kunna räknas de såkallade Bevis, som lemna allting obevist; de förmenta Vederläggningar, som ingenting vederlägga. Till hvad art af kontrast eller af blott nyans nedanstående små exempel kunna hänföras, må läsaren afgöra. Denne, eller rättare sagdt, den af läsande och tänkande personer sammansatta Allmänheten, är dock en slutlig öfverdomare, ehvad besvär än må nedläggas på det svåra företaget, att göra dess utslag öfverflödiga, eller att förestafva dem, som skola fällas.

Stats-Tidningen[1] hade intagit en Uppsats, med öfverskrift: Förr och Nu. I samma Tidning[2] fanns äfven införd en Artikel om Politisk Opposition. Här kan naturligtvis intet yttrande komma i fråga om dessa Uppsatsers moraliska och politiska beskaffenhet: vi bekänne blott, att vi deruti trodde oss finna hofsamhet och sans, jemte skäligen ren svenska. Ett annat Blad tyckes ej ha varit af samma mening.

Dess första vederläggning uppenbarade sig under skepnaden af en Piga[3]. Denna, som redan förut i [ 3 ]behagligt lekande ordalag reklamerat auktorskapet af en äldre Stats-Tidnings-artikel, angafs äfven nu såsom författarinna af sagda nyare Uppsatser; hvarjemte åter vankades ålskilligt roligt, som af sjelfva korrespondens-artikeln närmare står att inhemta. Skämtet är angenämt: vi bjude till att förstå det, men besvare det icke. Fast heldre böre vi blygsamt erkänna, att om stylen i ofvannämda Stats-Tidnings-artiklar verkligen, som förespeglas, är Pigstyl, måste ofelbart, enligt kontrastens reglor, stylen i kritiken deröfver, vara Demosthenisk eller Ciceronisk.

Snart lärer dock ha befunnits, att detta argumentations-sätt icke var så alldeles tillfyllestgörande. En senare vederläggning, troligtvis af annan hand, har således i samma Blad[4] framstått. — Författaren till Uppsatsen Förr och Nu hade, såsom stöd för sina åsigter, meddelat åtskilliga utdrag ur Antikens mest berömda Filosofer och Häfdatecknare. Citationerna synas ha förekommit nog besvärande. Men ... bagatell. Vittnesbörden nedtystas genast på följande beslutsamma sätt. "Det gör ingenting", säges med hänsigt till de åberopade författarne, "om desse skulle, samt och synnerligen, befinnas hafva varit aristokrater eller aristokraters handtlangare!" Och litet längre ned: "De Romerske Historici voro aristokratiens anhängare eller legohjon, som nästan utan undantag vanställde alla reform-försök, och målade deras upphofsmän som bofvar." — Tidningar äro till för att berätta nytt. Något i sitt slag nyare än det näst ofvan anförda, lärer näppeligen kunna framletas; och sjelfve "de lärde", hvilka i en annan period förklaras vara "temligen ense derom, att vi knappast äga en enda opartisk Romersk Historieskrifvare", vore sannolikt dock icke de sista att förundra sig öfver ett så peremtoriskt sätt att dömma Sallustius, Livius, Cicero, Tacitus. Ty så heta "handtlangarne", desse äro "legohjonen", som författaren till Artikeln Förr och Nu, citerat. Äfven vid närvarande tillfälle, likasom förut, behöfva de blott nämnas, icke försvaras. Lekamligen döde och i minnet fortlefvande, hvad betyda väl för dem några små sidohugg, som slinta förbi pantsarn af deras snart tvåtusen-åriga ryktbarhet?

Efter Antikens Aristokrati kommer turen till Medeltidens (i England), då en bjert fresco-målning göres af Styrelse-maktens stora tillgrepp samt af Parlamentets små petita, NB. under Carl I:s regering; hvarjemte ock åtskilligt ordas om nutidens Aristokrati. Af allt detta lärer något slags bevisning skola dragas, att den klandrade Stats-Tidnings-uppsatsen ensidigt hyllar aristokratiska missbruk. Vi hade trott oss märka något helt annat. Den korta skildring af några medeltids-skiften, som finnes i Uppsatsens andra artikel[5], tyckes, uti de perioder, der Orienten, Ungern, Pohlen vidröras, icke dölja Patriciers, Magnaters, eller en suverän Adels andel i dessa länders fordna missöden; tyckes, hvad Tyskland beträffar, ingalunda mer skona Furstars, Ridderskaps, Riks-Städers missbruk af makt eller af oberoende, än massornas utsväfningar; tyckes, då fråga är om Italien, lika litet ha glömt Borgtyrannerne, som folkuppviglare ur andra klasser; tyckes ändtligen, vid tecknandet af några drag ur Frankrikes äldre inbördes krig, icke mindre ha framhållit Carl den Elake och Guiserne, än de egentlige Tribuni plebis, Bussi eller Marcel. Allt detta hade förekommit oss smaka af ett slags oväld. Men man har upplyst oss, att hvad i Stats-Tidningen införes, icke gerna kan hysa denna egenskap. Och hur skulle väl en Tidning, som, enligt sin bestämmelse och pligt, helt enkelt måste hylla grundsatserna af lagbunden frihet, af allmän ordning, af likvägande rättvisa, kort sagdt, som måste vara monarkiskt-konstitutionell, — hur skulle väl den kunna förblifva opartisk?

Sinnrikare bevisnings-formler, beqvämare vederläggnings-metoder än de exempelvis omnämda, torde emedlertid svårligen kunna inventeras.

= Wisby Veckoblad för den 18 Dec. innehåller utur Tidskriften Svenskt Pantheon följande Notis om en af Fäderneslandets förtjente Vetenskapsmän i förra Seklet:

Mårten Trievald.

I en tid, då Naturvetenskap och Mekanik göra de mest förvånande framsteg, men då man ofta upphöjer nyares upptäckter på de äldres bekostnad, dem de ofta blott följa i spåren, torde, säger utgifvaren af Pantheon, en Trievald förtjena att ihågkommas. Trievald, född 1691, son af en smed, först handlande, men utan framgång, reste till England, men fattig, ägande blott en engelsk krona, blef först antagen som Sekreter hos Holstenska Ministern, och bekom derpå uppsigt vid en Stenkolsgrufva i Newcastle. Härunder, och jemte det han fått höra några föreläsningar i mathematik och fysik, riktades hans snille i synnerhet på Mekaniken, och han förbättrade eldverket i Grufvorne med bifall af sjelfva Newton: hvarefter han upptogs till bolagsman i rörelsen. Efter hand kommen till både heder och bergning, men drifven af verksamhetshåg och fosterlandskärlek, begaf han sig efter 10 års bortovaro hem år 1726. Genast bygde han i Stockholm ett eldverk eller häftyg af enkel sammansättning och med vexelverkan af eld, luft och vatten, säkert den första Ångmaschin i Sverige. Nu uppdrogs honom att hålla offentliga föreläsningar i Naturkunnigheten, som tillockade folk af alla stånd; fick af Ständerna en årlig gåfva af 606 daler S:mt, och sedan han äfven förestått Vedevågs Jern- och Stålmanufaktur-verk, förordnades han till Kapten-mechanikus i Fortifikationen, hvilka uppdrag han med otröttlig flit bestridde, samt efter hand riktade landet med flere nyttiga inrättningar, instrumenter och upptäckter. Trievald var ock en af Stiftarena till Kongl. Sv. Wetenskaps-Akademien tillika med Linné och Polhem, hvilka alla tre bevisa, huru snillet i fattigdomens skola kan framtränga till allmän nytta, till odödlig heder för sig och fäderneslandet. Akademiens Handlingar samt andra skrifter förvara många prof af denne mans kunskaper och nitfullhel. Han uppgaf rön rörande Norrsken, vädervexlingsmachin inom skeppsbord, förbättring af dykeriklockor, upptagande af Stenkolsgrufvor, drifbänkar för främmande växter, Bi- och Silkesmask-skötsel, m. m. Lika aktningsvärd till karakter som snillrik, hedrad in- och utrikes, dog denne verksamme Patriot vid 55 års ålder, sedan han utsått rika vetenskaps- och idoghetsfrön för följande tidehvarf.


Noterad VexelKurs på Stockholms Börs, Tisdagen den 5 Januari 1836.

Uti Svenska Bankosedlar.
London 12 R:dr 2 sk. 6 r:st., 16 d. d., 12 R:dr 46 d. d., 11 R:dr 47 sk. 75 d. d.
Hull att bet. i London 11 R:dr 47 sk. 90 d. d.
Hamburg 127 1/2 sk. 37, 55, 64, 67 d. d., 127 sk. 77, 90 d. d. 126 3/4 73, 77, 90 d. d. 126 1/2 90 d. d.
Altona 127 1/2 sk. 127 sk. 67 d. d.
Dito att bet. i Hamburg 127 sk. 67 d. d.
Berlin dito 126 1/2 sk. 67 d. d.
Amsterdam 119 sk. 70 d. d.
Haag att bet. i Amsterdam 119 sk. 16 d. d.
Lübeck, Lübsk Kur. 102 sk. 67 d. d.
Paris 23 sk. à Vista, 23 3/4 à Vista, 60 d. d. 22 2/3 sk., 22 1/2 sk. 90 d. d.
S:t Petersburg 24 3/4 sk. 30 d. d. 24 sk. 6 d. d.
Köpenhamn 64 sk. 8 d. d.
Medel-Kurs.
Pund St. 11 R:dr 47 sk.
H. Banko 127 sk. 3 r:st
Franc 22 sk. 7 r:st.
Rb 24 sk. 8 r:st.

Direktionen öfver Kongl. Arméens Pensions-Kassa har skolat härigenom kungöra, att vid den lottning som, enligt förut utfärdad Kungörelse, denna dag blifvit hos Direktionen inför öppna dörrar verkställd, till bestämmande af de från Arméens Ackords-Amorterings-Fond utfärdade Obligationer, hvilka, jemlikt 15 punkten af Stadganderne i Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 17 Augusti 1833, rörande inlösen och Amortering af Arméens Ackorder, kommer att den 1 Juli nästinstundande år 1836, af Fonden infrias, följande nummer blifvit utdragne:

Till Obligationer å 500 Rdr.

N:s 9, 133, 136, 143, 147, 148, 158, 302, 325, 333, 334, 353, 459, 486, 550, 552, 563, 629, 635, 636, 639, 650, 652, 653, 808, 876, 877, 886, 1075, 1175; och

Till Obligationer å 100 Rdr.

N:s 376, 377, 473, 476, 513, 519, 523, 629, 630, 633, 658, 732, 735. 737, 738, 739, 892, 894, 896, 901, 903, 904, 908, 909, 912, 915, 1029, 1037, 1119, 1213, 1424, 1425, 1428, 1435, 1438, 1669, 1848, 1983, 1984, 2034, 2177, 2184, 2240, 2242, 2320, 2321, 2322, 2324, 2475, 2480.

De med dessa nummer försedde Obligationer varda alltså härmed, i öfverensstämmelse med högstberörde Nådiga Stadgande, uppsagde att å nämnde dag af Fonden inlösas: kommande, enligt 19 punkten af stadganderne, ränta å dem icke att från Fonden godtgöras och utbetalas för längre tid än till förfallodagen. Stockholm den 19 Dec. 1835.


För Kongl. Förvaltningens af Sjö-Ärenderna samt Lotsverkets behof komma följande skrifmaterialier, hvilka sednast inom slutet af Jan månad nästa årböra vara levererade, att upphandlas, neml.: Lack, finare, 12 skålp.; Dito, gröfre, 19 skålp.; Papper, Kardus-, 5 ris; Dito, Koncept-, 39 ris; Dito, Post-, 5 1/2 ris; Dito, Skrif-, 49 ris; Pennor, Blyharts-, 5 dussin; Dito, Skrif-, 52 bundtar; Segelgarn 19 skålp; Silke, drejadt, blått och gult, 3 lod, samt Sytråd 2 skålp. Hugade Spekulanter äga allså, att derå, innan kl. 12 f. m.. Tisdagen den 12 Januari 1836, till Kongl. Förvaltningen ingifva skriftliga med prof beledsagade anbud, hvilkas antaglighet Kongl. Förvaltningen förbehåller sig rättigheten att pröfva. Betalning erhålles genast efter det leveranserna blifvit fullgjorda och godkända, samt behörigen verificerade räkningar inkommit och hunnit granskas. Kunnande närmare underrättelser erhållas uti Kongl. Förvaltningens af Sjö-Ärenderna Kammar-Kontor. Stockholm den 8 Dec. 1835.


Innehafvarne af nedannämnde Obligationer till det av Svenska Bruksägares Hypotheks-Kassa år 1835 afslutade 4 procents lån, hvilka blifvit utlottade till inlösande den 1 Januri 1836, nemligen: Lit. A. N:o 191, 3000 mark B:ko; Lit. B. N:o 144, 2000 mark B:ko; N:o 599, 2000 mark B:ko; Lit. C. N:o 10, 1000 mark B:ko; dito N:o 503, 1000 mark B:ko; dito N:o 828, 1000 mark B:ko; Lit. D. N:o 121, 500 mark B:ko; dit N:o 214, 500 mark B:ko; dito N:o 990, 500 mark B:ko erinras att från och med i dag förete dem till inlösning på Hr Salmon Heines Kontor. Hamburg den 22 Dec. 1835.


Hrr Aktieägare i Ångfartyget Norrland erinras om andra inbetalningen af en femtedel å det tecknade Kapitalet, genom insättning i Banken för Direktionens öfver Ångfartyget Norrland räkning, inom den 15 instundande Januari och Attestens aflemnande på Hr Bruks-Patron Roths Kontor, emot erhållande af Aktiebref. Stockholm den 31 Dec. 1835.

Direktionen.

De Hrr Aktie-Ägare uti Trollhätte Kanal-Boiag som begärt att här i Stockholm få uppbära innevarande, års Aktieutdelning, behagade i sådant afseende emot qvitto inlemna deras Aktier till Bolagets härvarande Ombud, i Huset N:o 56 vid Adolf Fredriks Torg och Hornsgatan, stora uppgången från gården, en trappa upp, under Januari månad, dock endast Onsdags- och Lördags förmiddagarne, till kl. 11. Stockholm den 31 Dec. 1835.


Innehafvare af Götha KanalBolags år 1833 utfärdade Obligationer äga att, emot aflemnande af 1835 års Räntekupons, å desamma uppbära sistnämnde års ränta, alla Söckendagar uti instund. Januari månad, emellan kl. 10 och 2, utom Onsdagarna, då inlösen vidtager först kl. 12 på dagen, uti Bankens ReferendarieKontor, två trappor upp i Bankohuset. — Som för år 1834 några få Kupons ännu icke blifvit till inlösen presenterade, äga deras innehafvare, att på samma tid och ställe erhålla liquid. Stockholm den 12 December 1835.

Götha KanalDirektion.

Directionen öfver Kongl. Arméns Pensions-Kassa, under hvars förvaltning Arméns Enke- och Pupill-Kassa är ställd, får, till efterföljd af föreskriften i 3 Art. 23 §. af Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för sistnämnde Kassa af den 24 Augusti 1833, och till underrättelse för dem, hvilka kunna vara berättigade till pension från samma Kassa, härmedelst kungöra följande:

1) Att, som uti Maj månad innevarande år Pensions-Regleringen kommer att för Arméns Enke- och Pupill-Kassa för det löpande året uppgöras, böra alla Pensionssökande inom föregångne Mars månads utgång sig i Directionen behörigen dokumenterade hafva anmält.

2) Å Pensions-Staten förefinnas följande för närvarande kände ledigheter af ordinarie rum, nemligen:

I 4:de Klassen 2 1/2 pensionsrum å 100 R:dr hvardera; i 5:te Klassen 5 1/2 d:o á 75 R:dr d:o; i 6:te Klassen 6 d:o à 50 R:dr d:o; i 8:de Klassen 9 1/2 d:o à 30 R:dr d:o; i 9:de Klassen 2 d:o à 20 R:dr d:o;

Ägande likväl Directionen att, under iakttagande af vissa villkor, öka de i Pensions-Staten bestämda pensionsrummen, när behofvet sådant påkallar.

3) Enka och minderåriga barn, söner till fyllda 18, och döttrar till fyllda 20 års ålder, likväl endast efter afskedad eller i tjensten död Delägare i Arméns Enke- och Pupill-Kassa, äga, utan afseende på större eller mindre förmögenhet, efter mannens eller fadrens död, rättighet till den pension, för hvilken de i 1 Art. af sistberörde Nådiga Reglemente för serskilte fall stadgade afgifter blifvit erlagde.

4) Vid ansökning om pension återställes det för Sökandens aflidne man eller fader af Direktionen utfärdade Bevis om delaktighet i Arméns Enke- och Pupill-Kassa; och bör derförutan bifogas behörigt Prestbevis om mannens eller fadrens död, upptagande der jemte ej mindre Enkans och barnens ålder och namn, än äfven tiden när Enkan med Delägaren ingått äktenskap, eller, i fall pension sökts för en afliden Delägares barn, deras föräldrars namn och tiden när desse med hvarandra blifvit gifte. Skulle något eller någon af barnen vara vansinnige, blinda, döfstumma eller sådane krymplingar, att de icke kunna sig försörja, skall, när pension för det eller dem sökes, utom Prestbetyg, bifogas betyg af 2:ne Ordinarie Läkare, hvilka bestämt intyga ett sådant barns hälsotillstånd, samt att det befinner sig i förenämnde olyckliga belägenhet.

5) Pensionen utdelas hos Directionen två gånger om året i Juni och December månader; och får en Pensions-berättigad ej beräkna pension förrän Sex månader efter mannens eller fadrens död. Stockholm den 14 December 1835.


Enligt till Kongl. Öfver-Post-Direktörs-Embetet ingången rapport, är Postjakten S:t Johannes af is hindrad att tills vidare fortsätta dess vanliga fart emellan Ystad och Greifsvald, och kommer, i följd häraf, brefvexlingen under tiden på kontinenten att endast gå öfver Danska Staterna; hvilket så väl till korrespondenters och resandes, som samtlige Postförvaltares underrättelse härmed tillkännagifves. tockholm den 23 Dec. 1835.

E. Lagerheim.
A. W. Grundelstierna.

Till följd af Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, blifver vid nästinstundande års början ett Postkontor, under namn af nya Kopparberget, inrättadt i Örebro Län nära intill nya Kopparbergs Kyrka, och vid samma tid en ny postgång tvenne gånger i veckan fram och åter, öppnad emellan nämde Postkontor och Arboga; hvilket Kongl. Öfver-Post-Direktörs-Embetet till vederbörande korrespondenters underrättelse härmed velat kungöra. Stockholm den 17 Dec. 1835.

E. Lagerheim.
A. W. Grundelstierna.

En Fri-Elevsplats vid Degebergs LandtbruksInstitut är ledig, hvartill sökande äga att anmäla sig inom slutet af nästinstundande Januari månad, under address: Herr Landshöfdingen Gyllenhaal, Mariæstad, jemte inlemnande af vederbörligt betyg öfver ålder, lefnadsyrke och ägande kunskaper, bland hvilka fordras ovilkorligen, att med färdighet kunna räkna regula di tri och bråk, att hafva läst några böcker Euclides, eller annat mathematiskt arbete, och att kunna skrifva modersmålet ledigt och korrekt. Den lägsta åldern för emottagning är 18 à 20 år, allt efter den sökandes utbildning. Prospect öfver LandtbruksInstitutet, som närmare uppgifver vilkoren, finnes att tillgå i Lundeqvists Bokhandel i Stockholm, hos Lindh i Örebro, Glerup i Götheborg och Lund samt Lundeqvist i Lidköping. Några platser för betalande Elever blifva lediga till början af nästkommande Augusti.


Notifikationer.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Jemlikt denne dag fattadt beslut, kallar Nedre Torneå och Carl Gustafs Tings-Rätt afl. Rektor Scholæ, Magister Iwan Johan Wallins så kände som okände Fordringsägare att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting som näst efter natt och år i Häradet först infaller, inom Rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, sina fordringar hos Tings-Rätten, skrifteligen eller munteligen anmäla, vid den påföljd att eljest hafva förlorat sin rätt såsom i Konkurs-Lagen stadgas. Mattila Tingsställe den 1 Maj 1835.

På Härads-Rättens vägnar,
A. M. Stenberg.

= Södertelje Rådhus-Rätt har, genom utfärdad offentlig Stämning, kallat Sejlaren J. E. Ekströms och hans Hustru M. C. Ekströms samtlige Borgenärer, att sist före kl. 12 å Måndagen den 1 Febr. innevarande år, sine fordringar inför Rådhus-Rätten anmäla och bevaka, på sätt och vid den påföljd Konkurs-Lagen föreskrifver; hvilket härigenom tredje gången kungöres.

= Genom denne dag utfärdad offentlig Stämning har Kåkings Härads-Rätt kallat Lars Johanssons och hans Hustru Maria Larsdotters i Skulltorp samtlige Borgenärer, att före Rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6 månader från denna dag i Häradet infaller, inför Härads-Rätten sig infinna och deras fordringar, på sätt Lag föreskrifver, bevaka, vid förlust af vidare talan; hvilket härmed tredje gången kungöres. Sköfde den 5 Aug. 1835.

= Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätts Dom, dels emellan numera aflidne Hr Hof-Marskalken och Riddaren Baron Johan Jakob De Geer och hans Borgenärer, dels emellan bemälte Hr Barons och Hof-Marskalks Sterbhusdelsägare, å ena och Boets Borgenärer å andra sidan, utgifves den 1 nästkom. Februari.

= Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätts Dom, emellan Hr Kansli-Rådet Gustaf von Schantz å ena, och hans samtlige Borgenärer å andra sidan, utgifves Måndagen den 1 Febr. nästkom. år. Stockholm den 23 Dec. 1835.

= Genom denne dag utfärdad offentlig Stämning har Valle Härads-Rätt kalladt Jonas Janssons och hans Hustru Kajsa Carlsdotters samtlige Borgenärer, att före Rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6 månader från denna dag i Häradet infaller, inför Häradsrätten, sig infinna och deras fordringar, på sätt Lag föreskrifver, bevaka, vid förlust af vidare talan; hvilket härmed tredje gången kungöres. Tingsstället Skärf den 8 Aug. 1835.

= Till Laga Vinter-Tinget med Villands Härad i Fjelkinge samt andra Rättegångsdagen den 9 Febr. nästkom. år, före kl. 7 på aftonen, kallas förre Gästgifvaren Lars Nilsson i Wånga samtlige Borgenärer, att deras fordringar i hans afträdda Bo, så förete och bevaka som Konkurslagen föreskrifver. Fjelkinge Tingsställe den 5 Juui 1835.

På Domare-Embetets vägnar
N. Liljenberg. [ 4 ]= Enligt utfärdad Årsstämning inkallar Rådhus-Rätten i

Götheborg afl. Mussikläraren Carl Schvarz' samtliga borgenärer till den 11 Maj nästk. år 1836, kl. före 12 å dagen, att sina fordringar skriftligen eller muntligen anmäla, vid förlust af all rätt och talan å desamma, hvilket härigenom kungöres tredje gången.

= Genom utfärdad Årsstämning har Rådhus-Rätten i Götheborg inkallat afl. Handlanden Olof Melins och hans äfven aflidna Hustrus Maria Sophia, född Fålling, samtlige Borgenärer till den 25 Maj nästk. år 1836, kl. före 12 å dagen, att sine fordringar muntligen eller skriftligen anmäla, vid förlust af all vidare rätt och talan å desamma; hvilket härigenom kungöres tredje gången.

= Efter derom gjord ansökning har Kongl. Maj:ts och Rikets Götha Hof-Rätt, genom Årsstämning denne dag, kallat afl. Löjtnanten Lars Linroths och hans efterlemnade Enkas Fru H. Louise Linroths, född Friherrinna Posse, samtlige Borgenärer, att, vid talans förlust, inom eller sist å Fredagen den 20 Maj nästk. år 1836, sjelfve eller genom Laga Ombud, inför Kongl. Hof-Rätten, vid upprop kl. 11 och sednast före 12 på dagen, deras fordringar så anmäla, som Konkurs-Lagen föreskrifver; dock hindrar ej denna åtgärd fordringarnas utsökande under anslagstiden; hvilket tredje gången kungöres. Jönköping den 13 Maj 1835.

= Ås Härads-Rätt kallar härmed Landtbonden Johannes Johanssons i Aspanäs och hans Hustrus samtlige Borgenärer, att sina fordringar, vid talans förlust, bevaka före kl. 7 på aftonen å andra Rättegångsdagen af 1836 års Vinter-Ting med nämnde Härad i Wäby.

LAGFARTS-ÄRENDER.

= Utdrag af Inteknings-Protokollet, fördt vid Rådhus-Rätten i Kongelf den 23 Nov. 1835.

§. 1. Sedan Handlanden Hr J. D. Palmgren, enligt Köpebref den 21 sistl. Oktober, hvarå första uppbudet följt, den 16 i denna månad, utaf Koopverdie-Skepparen A. Strömbeck köpt fjorton stycken, utom bäcken på Stadens gamla gärde belägne åkrar, dem Strömbeck å offentlig Auktion den 14 November 1831 inropat från Handlanden Benkt Carlssons Konkursmassa, anhåller nu Palmgren om dödande af de inteckningar, som uti samma åkrar beviljade blifvit, före den tid Carlsson dess egendom till sine samtlige Borgenärers förnöjande afstått, och hvilka ännu icke af Rådhus-Rätten blifvit dödade, samt inlemnade i sådant ändamål, dels ene Sysslomannen Hr Rådmannen, Landsfiskalen Casimir Rooths qvitto den 28 November 1831 derom, att Strömbeck erlagt den vid Auktionen bestämda köpeskilling, och dels Gravationsbevis af den 14 i nyssnämnde månad och år, öfver all Handlanden Carlssons här i Staden ägande fastighet, som till dennes Borgenärers förnöjande blifvit öfverlåten; af hvilket senare inhämtas, att endast tvänne uti berörde fastighet fastställda inteckningar, nemligen den Öfverskulten J. A. Dahlberg under den 10 September 1827 erhållit, till säkerhet för 380 R:dr 36 sk., och den Enkefru Carlsson i Götheborg den 30 Januari 1830 blifvit beviljad för 261 R:dr, allt Riksgäldssedlar, uti tjugu stycken å Stadens gamla gärde belägna åkrar, sedan de öfrige, jemlikt samma bevis, deri befintlige inteckningar redan den 16 dennes blifvit af denne Rätt kraftlöse förklarade; och

Resolverades:

Att genom anslag å Rättens dörr och Kungörelse, hvilken genom Sökandens försorg bör trenne gånger i Allmänna Tidningarne införas, kalla och förelägga bemälte Inteckningshafvare, att inom en månad från den dag, kungörelsen i Tidningarne sista gången finnes införd, hos Rådhus-Rätten anmäla, huruvida mot deras inteckningars dödande kan vara något att påminna; viljande Rådhus-Rätten, ehvad inteckningshafvare då begagna rättigheten att varda hörde, eller icke, och jemväl utan hinder deraf, att Original-Inteckningshandlingarne icke uppvisas, på Sökandens ytterligare skeende anmälan, angående inteckningarnes dödande, sig utlåta. Som ofvan.

På Rådhus-Rättens vägnar,
Jon Halldin.

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållet å Laga Vår-Tinget med Svärdsjö Socken i Socknestufvan den 17 Juni 1835.

N:o 61. S. D. Sedan Härads-Rätten den 16 Juni 1826 och den 12 December samma år, meddelt Stora Kopparbergs Bergslag två uppbud å den Fasta Egendom i Östansjö, som förut tillhörig Kuller Anders Persson derstädes, blifvit för skuld utmätt, å Auktion utbjuden och af Oekonomie-Direktören J. A. Åberg för Ett Tusende Tvåhundrade Sjuttio Sju Riksdaler Trettiofem skillingar tre runst. Riksgäldssedlar, inberopad enligt Auktions-Protokoll af den 17 Januari 1825, men han, sedermera under enahanda vilkor uppå Borgslaget öfverlåtit, jemlikt skriftlig transport af den i April 1826, men tillika föreskrifvit att Kuller Anders Perssons ägande rätt borde styrkas innan Laga stånd åkomme; så anmälte nu Bergslaget genom Bruks-Bokhållaren A. W. Blomberg, att hos Kuller Ander Perssons handlingar icke funnos, som fullständigt upplyste Anders Perssons åtkomst till Egendomen; hvarföre Blomberg anhöll det Bergslaget kunde tillåtas att genom kungörelse i Tidningarne uppmana den eller dem, som tilläfventyrs emot köpet hade något att invända, att sådant inom viss förelagd tid hos Härads-Rätten tillkännagifva.

Med bifall till denna begäran förklarade Härads-Rätten att ofvannämnda köp skulle uti Stats-Tidningen tre gånger kungöras, med förständigande att den, som emot köpet hade något att invända, borde å det Ting med Svärdsjö Sorken som Sex månader efter sista kungörelsen först infaller sitt klander anhängigt göra. År och dag som ofvan.

På Härads-Rättens vägnar,
N. Callerholm.

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER.

= Sedan Kongl. Svea Hof-Rätt, med anledning utaf Direktionernes af härvarande Sjöförsäkrings-Inrättningar anförde besvär öfver Konungens Befallningshafvande å Gottlands Län, resolution af den 10 sitl. November, samt på Dircktionernes derom gjorde anhållan, den 22 dennes förordnat att med verkställigheten af den Auktion, å ett större parti Jern och Stål, tillhörande vid Saloref förolyckade, af Skepparen Wirrman förde Briggen Marias laddning, som tillförordnade Kronofogden G. A. Kolmodin i Stats-Tidningen utlyst att den 14 Mars nästkommande år förrättas vid Butlex gård på Fårön, kommer att innehållas intill dess Kongl. Hof-Rätten sig i målet vidare utlåter; kungöres härmedelst första gången att bemälte Auktion tills vidare varder inställd. Stockholm den 29 Dec. 1835.

På Stockholm Sjöförsäkrings-Bolags och, enligt särskildt
uppdrag, Sjö-Assurans-Kompagniets vägnar,
R. T. Schere.

= I anseende till de många göromål som äro förenade med den tjenstbefattning jag innehar, har jag, såsom uppgifven utredningsman i afl. Anders Mårtensons på Ullasjö Stom Sterbhus, afsagt mig detta bestyr, och öfverlemnat hela befattningen till Hr Postmästaren E. G. Björk och till förordnade Förmyndarne; hvilket härmed tillkännagifves. Ulricehamn och Söm den 21 Dec. 1835.

J. Aneleen,
Krono-Länsman.

= Alla de som äro skyldige eller äga att fordra i afl. Fru Sigrid Christina Engströms, född Öster, Sterbhus, anmodas, att sådant, före nästkommande Januari månads slut anmäla hos undertecknad, hvars adress är Stockholm, Carlberg och Solnas Klockaregård.

Er. Ad. Lundberg.
Organist.

AUKTION.

— Af förekommen anledning och till följd af vederbörande Chefs-Embetens derom hos Kongl. Krigs-Collegium gjorda framställning, kommer genom förnyad framställning, som anställes så väl uti Kongl. Krigs-Collegium, som å Lands-Kansliet i Malmö, Fredagen den 8 instund. Jan., kl. 12 på dagen, för Skånska Husar- och Dragon-Regementernas behof, i enlighet med nådigst fastställda modeller, att upphandlas: för Skånska Husar-Regementet: 490 st. Sadlar med dertill hörande ländstycken, förbyglar, gjordar, öfvergjordar med omslagsremmar, packremmar, stegläder, betseltyg utan stänger, bredoner med munbett, och pistolhölster; samt för Skånska Dragon-Regementet: 970 st. Sadlar med dertill hörande enahanda persedlar, som ofvan uppräknade; hvilket härigenom till underrättelse för hågade Spekulanter kungjordt varder, äfvensom att, vid sadlarnas m. m. förfärdigande, bör iakttagas: att bommarna göras af bok och sadelgjordarna af ofärgad väf, ehuru i öfrigt lika med modellgjordarna; att de i bladen befintliga nitnaglar och remmar blifva så djupt inskurna, att, i händelse af behof, tillfälle icke saknas för bladens ytterligare afraspning; att, med bibehållande af modellernas nu ägande form, så väl hvalfvens riktning sinsemellan, som bladens fastsättande verkställes med största noggrannhet, i anseende till alla utmålningar, till förekommande att Sadelbommarna icke i något afseende måtte blifva sneda och skefva; att steglädren, med bibehållande af det afstånd, beräknadt framifrån, hvarest de å högra bladen finnas inskurna å modellsadlarna, skola anbringas fullkomligen midt för hvarandra, att väl tillverkadt och fast läder bör användas, och kommer således icke något afseende att göras derå, om modellsadlarna finnas innehålla 2:ne slags olika beredt läder, såsom endast tillkommet genom senare å modellerna verkställda smärre förändringar; att hvalfven på sadelbommarna, på 10 procent af beställningens antal, göras 1/2 tum högre än modellen, samt att bladen å 1/5 af sadelbommarna för Skånska Husar-Regementet göras en tum kortare än modellen; och varder vidare till efterrättelse meddeladt: att Auktions-utropen komma att ske sålunda, att 200 sadlar, med alla ofvanuppräknade tillbehör i hvarje klubbslag, utbjudas till anskaffning, och hvarå således särskilta skriftliga anbud kunna göras; att leveranserna för Skånka Husar- och Dragon-Regementerna ovillkorligen skola, kostnadsfritt, för de Rustandes räkning, vara fullgjorda till den 1 April 1837, för att undgå besigtning, antingen i Malmö eller Christianstad, eller ock å andra orter inom hvardera Regementets stånd, i händelse blifvande Entreprenörer, vid Kontraktens uppgörande, kunna derom med vederbörande Chefs-Embeten till ömsesidig bekvämlighet öfverenskomma, och äga leverantörerne rättighet, att före nyssnämnde tid få aflemna större eller mindre delar af leveransen, efter derom 2:ne månader förut tillgörande anmälan, hos Regements Chefen vid det Regemente, för hvilket leveransen verkställes, och att 1/4 af Entreprenadsumman erhålles såsom förskott 2:ne månader efter Kontraktets underskrift, emot af Konungens vederbörande Befallningshafvande eller Magistrat pröfvad och godkänd samt äfven af vederbörande Chefs-Embeten gillad och antagen borgen, samt återstoden efter behörigen fullgjorda leveranser, allt genom Chefs-Embetenas försorg. Och kunna förseglade anbud före Auktionens början inlemnas till Kongl. Krigs-Collegii Aktuarie eller å Lands-Kansliet i Malmö, hvilka anbud i Spekulanternes närvaro, efter de muntligen gjorda, varda öppnade, då derefter den eller de, som gjort lägsta anbuden, antingen muntligen eller skriftligen, leveranserna ovillkorligen tillerkännas, hvarom anbjudarne skola blifva underrättade, så snart Auktions-protokollerna i Malmö blifvit med de i Kongl. Collegium hållne jemförda; och skall äfven af Konungens vederbörande Befallningshafvande och Magistrat till vederhäftigheten styrkt och godkänd borgen företes för hvad till leverering inropas, vid Koutrakternas afslutande. Varandes fastställda modeller för hvardera af ifrågavarande Regementer å omförmälde till anskaffning uppgifne persedlar, så väl uti Kongl. Krigs-Collegii Utrednings-Afdelnings Militär-Kontor, som å Lands-Kansliet i Malmö att tillgå. För öfrigt länder vederbörande, som stanna för lägsta anbudet, till efterrättelse hvad i 10 §. af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående indelta Ryttares och Dragoners beklädning, beväring och utredning af den 11 Maj 1795 stadgas. Stockholm den 4 Dec. 1835.

BOUPPTECKNINGAR.

= Magistraten i Sigtuna har utsatt Bouppteckning efter afl. förre Lands-Fiskalen Johan Åbjörnsson, att hållas den 29 Januari 1836, med anledning hvaraf den aflidnes så väl kände, som okände Arfvingar, härigenom kallas att sin rätt dervid bevaka.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. Vaktmästaren Sven Holmberg, behagade de som äro något skyldige eller hafva något att fordra, sådant i Sterbhuset anmäla inom Januari månads slut nästkommande år. Stockholm den 12 Dec. 1835.

Annonser.

DIVERSE.

= Uti början af April månad förl. år, afslöts handel om diverse Vestgöte-varor, emellan Vestgötehandlanden Anders Svensson och Lärftskramhandlaren Carl E. Blomberg, enligt accepterad räkning till ett belopp af 287 R:dr 14 sk. R:gs; men som den samma är för rätta ägaren förkommen, så varder förenämnde räkning dödad, i hvars hand den vara må.

= Sedan den af Peter Svensson och Anders Johansson till Peter Svensson från Hallabadet Blidsbergs Socken utgifne Revers, af den 15 December 1829, på 535 R:dr 18 sk. R:gs, samt sedermera på Handelsbetjenten Anders Johansson transporterad och af honom bevakad uti Handelsbetjenten Peter Svenssons från Ulricehamn och Sibbared Konkursmassa, blifvit förnött och förkommen, så varder samma Revers, i hvars mans hand den än finnes, härigenom dödad och kraftlös förklarad. Borås d. 14. Dec. 1835.

A. M. Salmenius.
Såsom Syssloman uti Petter Svenssons och And. Johanssons Konkursmassor efter fullmakt.

= Thorsdagen den 10 Dec. bortstals i Norrköping från ett postbud en postväska med flera bref, hvaribland ett rekommenderadt från Stockholm med B:ko R:dr 1000, uti 5 st. Transportsedlar, 1 à B:ko R:dr 200, N:o 29,190, uttagen af Hr A. Engelhardt den 26 Juni 1835. 1 à B:ko R:dr 200, N:o 54,038, af Hr C. Sundin, den 24 Nov. 1835. 1 à B:ko R:dr 200, N:o 54,362, af Hr A. G. Hellstén, den 25 Nov. 1835, 1 à B:ko R:dr 200, N:o 54,867, af Hrr Pulchan & C. den 27 Nov. 1835, 1 à 200, N:o 56,715, af Hr J. Sjöberg, den 5 Dec 1835. Hvilka sedlar äro i Banken till inlösen förbjudne. Hederlig belöning utlofvas, om dessa sedlar kunna tillrättafås, och återlemnas vid Reymyre Glasbruk nära Norrköping, eller i Stockholm hos Handlanden Åkerholm i Bergstralska huset vid munkbron.

= Mit Beziehung auf die, den Stralsundischen Zeitungen ausführlich inserirten, Proclamen vom heutigen Tage, werden alle und jede, welche an die Verlassenschaft des, im vorigen Monat auf der fürstlichen Freiheit bei Franzburg verstorbenen, Herrn General-Majors und Ritters Karl Axel von Normann aus irgend einem Grunde Rechtens Forderungen and Ansprüche machen zu können dafür halten, hiemit geladen, solche in cinem der folgenden Termine, als

den 21sten December dieses Jahres oder am 11ten oder auch am 30ten Januar künftigen Jahres, Morgens 10 Uhr,

vor dem Königl. Hofgericht rechtsbeständig anzumelden und nachzuweisen, bei Strafe der, am 19ten Februar künftigen Jahres, Morgens 10 Uhr, zu erkennenden Präclusion und gänzlicher Abweisung.

Datum Greifswald, der 19. November 1835.

Königl. Preuss. Hofgericht von Pommern und Rügen
v. Möller, Präses.

= Zur vergleichsweisen Vertheilung der Debitmasse des ehemaligen Königl. Schwedischen General-Consuls, Legationsraths von Lundblad, steht auf den 17ten Februar künftigen Jahres Terminus an, und werden gesammte nicht präcludirte von Lundbladsche Glaubiger hiemit geladen, in præfixo Termino, Morgens 10 Uhr, in Curia vor einem Magistratsdeputirten zu erscheinen und sich über den, ihnen vorzulegenden, Distributionsplan mit Bestande zu erklären, eventuell die, für sie ausfallenden, Vergleichsquoten in Empfang zu nehmen und darüber zu quittiren, bei Vermeidung des Nachtheils, dass die Nichterscheinenden mit ferneren Einwendungen gegen den Distributionsplan nicht werden gehört und die ihnen zukommenden Accordsquoten auf ihre Gefahr und Kosten ad depositum werden genommen werden. Für diejenigen Creditoren, welche ihre angemeldeter Forderungen durch die, darüber sprechenden, Originaldokumente noch nicht verificirt haben, wird die darauf bezügliche Bestimmung der Vergleichs-Bedingungen ausdrücklich wiederholt und deren Erledigung bei Vermeidung des auf den Unterlassungsfall bestimmten Præjudizes gewärtiget.

Datum Greifswald, den 3. December 1835.

Bürgermeister und Rath hieselbst.
Dr. C. Gösterdinge.

= Prenumeration å hel årgång af Svensk Författnings-Samling för 1836, med dertill hörande 2:ne Register och Titelblad, erhålles hos Herrar Postförvaltare i Landsorterne, mot erläggande af Fem (5) R:dr B:ko, jemte 32 sk., dem tillfallande, utdelnings-arfvode. Denna prenumeration kan äfven ske hos Hr Sekreteraren D. F. Westman vid General-Post-Kontoret, eller ock uti Författnings-Samlingens Expedition på Riddarholmen (Kongl. Tryckeriets lokal), hvarest exemplarens kuvertering och afsändning till vederbörande Post-Kontor, äfvensom Samlingens utdelning till Prenumeranter i Stockholm, besörjes. Stockholm den 15 December 1835.

På Tidningen JOURNALEN, som trenne dagar i veckan utkommer, kan i Herr Isbergs Boklåda i Storkyrkobrinken prenumereras med Sex R:dr B:ko och på alla Postkontor i Landsorterna med Åtta R:dr samma mynt.

Missions-Tidningen kommer under loppet af år 1836 att fortsättas, och utgifves deraf minst ett helt ark den 1:a i hvarje månad. Den skall fortfarande meddela underrättelser om Christendomens befodran och utbredelse genom de ständigt tillvexande Protestantiska Missions-Sällskapernas åtgärder, hvilken kännedom ofelbart bör vara af vigt och intresse för hvarje sann christen och menniskovän. Prenumeration mottages i Holmbergska Bokhandeln med 1 R:dr 16 B:ko för hela årgången.


ANMÄLAN.

På Sveriges Stats-Tidning för innevarande år 1836 kan, i Herrar Utter & C:is Boklada, prenumereras med 8 Rdr B:ko, och på alla Postkontor i Landsorterna med tillskott af det för denna Tidning stadgade. Postarfvodet 1 R:dr 16 sk.

Genom anskaffandet af Snällpress och Inrättningen af eget Boktryckeri, är för nästa år möjlighet beredd åt Redaktionen att hastigare och omständligare än hittills meddela alla egentligen så kallade Nyheter; och, genom formatets så betydliga utvidgande, att ett Nummer af nästa årgång kommer att lemna innehåll för 2:ne Spalter mera än ett Nummer af den närvarande, eller att Tolf Spalter af nästa årgångs Blad i innehåll svara mot Fjorton af den nuvarandes, har Redaktionen äfven satt sig i tillfälle att icke allenast i allmänhet utförligare behandla de föremål för Stats-Tidningen, som blifvit upptagna i Prospekten (den Redaktionen härmed åberopar), men i synnerhet att äfven inom hvarje särskilt Blad iakttaga en större afvexling af ämnen. Dertill komma, såväl ett ökadt förråd af Utländska Journaler som utvidgade anstalter i hänseende till Inrikes och administrativa efterrättelser, oberäknadt Originala bidrag, att bereda Redaktionen ytterligare utvägar.

Då Redaktionen, oaktadt en så ansenlig tillökning af innehåll, vidhåller ett Prenumerationspris, som, i jemförelse med andra här utkommande Tidningars, redan varit lågt, och nu säkerligen blir utom all jemförelse det lägsta, hoppas hon allt mera hafva ådagalagt, att uppfyllandet af ett allmänt behof och bidragandet till allmän nytta, äro Stats-Tidningens enda föremål. För detta föremål har hon, härigenom, ålagt sig alla de uppoffringar Bladet möjligtvis kunnat bära; men äfven dessa, måste vidkännas en gräns. Det är ock vid denna Redaktionen stannat, då hon inskränker sig till en partiell förändring i hänsigt till Annons-priset. Detta, som för icke legala annonser hittills varit 3 skillingar Banko raden, beräknad till 40 Bokstäfver, blifver, från nästa års början, för alla annonser utan åtskillnad, 3 skillingar Banko per 40 Bokstäfver. Härvid erinras dessutom:

1:o Att inga annonser äfven från Publika Verk och Autoriteter införas utan betalning, med undantag af sådana, som röra insamlingar för genom vådeld eller andra olyckshändelser i nöd råkade Orter eller enskilta medborgare.

2:o Att alla Annonser, af hvad slag som helst, legala eller icke legala, böra i H:r Utters & Comp. Boklåda inlemnas, betalas och påtecknas, men icke, hvarken per posto till Redaktionen insändas, eller å Boktryckeriet inlemnas, i hvilket fall Redaktionen ej kan för deras behöriga införande ansvara.

Tidningen kommer att från och med denna dag och under loppet af detta år i tryck erhålla det utseende som denna Nummer erbjuder. Ofvertryck af Tidningen göres endast under loppet af Januari månad, hvarföre de, som senare göra sina reqvisitioner, möjligtvis skulle äfventyra att kompletta exemplar ej för dem blifva att tillgå.

Stockholm den 2 Januari 1836.
Redaktionen.

Rättelse: I denna Tidnings sista Blad, N:o 3, 1 sidan, 1 spalten, 10 raden uppifrån, står: d. 21 Nov. 1836; äfvensom på 47 och 48 raderne: d. 21 Nov. 1832; läs, på begge dessa ställen: d. 21 Nov. 1835.

= Uti den i Svensk Författnings-Samling N:o 63 införda förnyade Nåd, Seglations-Ordning af den 28 Oktober 1835. §. 84, (sid. 28, raden 1,) står: Svea Hof-Rätt; läs: Vederbörande Hof-Rätt; hvilken rättelse jemväl blifvit i Författnings-Samlingens N:o 68 intagen, och här på begäran införes.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)

  1. Se N:i 275, 77, 78, 80, af den 26, 28 och 30 November, samt 2 December.
  2. N:i 281, 82, af den 3 och 4 December.
  3. Nya Aftonbladet, N:o 53, af den 9 December.
  4. Nya Aftonbladet, N:o 66, af den 24 December.
  5. Stats-Tidningen, N:o 277, af den 28 November.