SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m./expropriation

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förslag till kungörelse med tillämpningsföreskrifter till naturskyddslagen
SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m.

Betänkande avgivet av naturskyddsutredningen
Förslag till lag om ändring i byggnadslagen  →


[ 21 ]

Förslag till lag angående ändring i lagen den 12 maj 1917

(nr 189) om expropriation.

Härigenom förordnas att 1 och 108 §§ lagen den 12 maj 1917 om expropriation[1] samt överskriften till 108 § skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan sägs.

(Gällande lydelse:)
(Föreslagen lydelse:)
I. Allmänna bestämmelser.
1 §.
Fastighet, som tillhör annan än kronan, må tagas i anspråk genom

expropriation, om Konungen prövar det nödigt:

1. för befästning – – – sandflykt förebygges;
11. för att i kronans ägo överföra

jordområde av synnerligen märklig naturbeskaffenhet, för dess avsättande såsom naturminnesmärke;

11. för bevarande av område

såsom nationalpark eller naturminne;

12. för att – – – – – med tomträtt.
Särskild rätt, som i avseende å.

fastighet tillkommer annan än kronan, må ock exproprieras, om Konungen prövar det nödigt för ändamål som nu är sagt; och må expropriation enligt Konungens förordnande jämväl äga rum för upphävande av särskild rätt till område, som är avsatt till nationalpark.

Särskild rätt, som i avseende å

fastighet tillkommer annan än kronan, må ock exproprieras, om Konungen prövar det nödigt för ändamål, som nu är sagt.

11. Särskilda bestämmelser om

expropriation av naturminnesmärke, kulturhistoriskt märklig byggnad eller fornlämning.

11. Särskilda bestämmelser om

expropriation för naturskyddsändamål eller för bevarande av kulturhistoriskt märklig byggnad eller fast fornlämning.

108 §.

Fråga om att jordområde skall exproprieras för att avsättas såsom naturminnesmärke må väckas endast av vetenskapsakademien.

108 §.

Fråga om expropriation för bevarande av område såsom nationalpark eller naturminne må väckas endast av naturvårdsmyndigheten. [ 22 ]

Expropriation må äga rum endast

till förmån för kronan samt, då fråga är om naturminne, för kommun eller sådan förening eller stiftelse, vars huvudsakliga uppgift är ägnad naturskydd och som kan på ett betryggande sätt ansvara för egendomen.

Fråga om expropriation för att bevara kulturhistoriskt märklig byggnad – – – för egendomen.Denna lag träder i kraft den


  1. Senaste lydelse av 1 § se SFS 1950:603 och av 108 § se SFS 1942:356.