SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m./tillämpning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  Förslag till naturskyddslag
SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m.

Betänkande avgivet av naturskyddsutredningen
Förslag till lag angående ändring i lagen om expropriation  →


[ 15 ]

Förslag till kungörelse med tillämpningsföreskrifter

till naturskyddslagen.


Härigenom förordnas som följer:


Naturvårdsmyndighet.


1§.

De uppgifter, vilka enligt naturskyddslagen ankomma på naturvårdsmyndigheten, skola handhavas av statens naturvårdsnämnd.

För nämnden gällande närmare föreskrifter angivas i särskild instruktion.


Nationalparker.


2 §.

Nationalpark vårdas och förvaltas av domänstyrelsen, där ej för särskilt fall annorlunda förordnas.


3 §.

Förslag till reglemente för nationalpark, innehållande de grunder, efter vilka vården och förvaltningen skola omhänderhavas, uppgöres av naturvårdsnämnden efter samråd med domänstyrelsen eller den som enligt 2 § förordnats att omhänderhava vården och förvaltningen. Förslaget skall underställas Konungen för fastställelse.

Erforderliga bestämmelser angående ordningen inom nationalpark meddelas av naturvårdsnämnden efter samråd som i första stycket sägs.


4 §.

Medgives med stöd av reglemente eller ordningsbestämmelser för nationalpark upplåtelse av särskild rätt till denna eller undantag från förbud, som i reglementet eller -bestämmelserna är stadgat, må därvid fastställas skälig avgift, vilken tillfaller domänfonden.


[ 16 ]
5 §.

Genom naturvårdsnämndens försorg skola över nationalparkerna upprättas kartor och beskrivningar.


6 §.

Nationalparks gränser skola, där så. anses behövligt, på lämpligt sätt utmärkas på marken. Vidare skola å lämpliga platser inom eller utom parken uppsättas eller eljest hållas tillgängliga kartor jämte erforderliga anvisningar till vägledning för allmänheten.


Naturminnen.


7 §.

Naturminne å kronomark eller ecklesiastik mark vårdas och' förvaltas av myndighet, som omhänderhar förvaltningen av marken.

Naturminne å annan mark vårdas och förvaltas av skogsvårdsstyrelsen, där ej länsstyrelsen för särskilt fall annorlunda förordnar.


8 §.

Framställning om fridlysning skall ingivas till länsstyrelsen i det län, där det för fridlysning avsedda området eller naturföremålet finnes.

Framställningen bör innehålla

1. uppgift om områdets eller naturföremålets beskaffenhet och läge;
2. uppgift å fastighetens ägare samt, där den sökta fridlysningen finnes

vara av beskaffenhet att kunna medföra betydande värdeminskning av fastigheten eller av särskild rätt till denna, uppgift å. alla kända rättsinnehavare, som sålunda beröras;

3. uppgift å grunden till fridlysningen;
4. förslag till de fridlysningsbestämmelser, som böra meddelas;
5. förslag till det sätt, varpå området eller naturföremålet bör utmärkas.


9 §.

Har framställning om fridlysning orts av annan än naturvårdsnämnden, må ärendet ej avgöras, innan nämndens utlåtande inhämtats.


10. §


Innan framställning om fridlysning göres av naturvårdsnämnden eller dess utlåtande gives över av annan gjord sådan framställning, skall nämnden överväga, huruvida av fridlysningen kan antagas uppkomma hinder eller olägenhet av beskaffenhet att ersättning därför bör utgå eller inlösen av fastighet ske samt, där så är fallet, söka att träffa uppgörelse angående ersättningens eller lösenbeloppets storlek.


[ 17 ]
11 §.

Saknar framställning om fridlysning, som göres av annan än naturvårdsnämnden, upplysning i något avseende som omförmäles i 8 §, bör nämnden i sitt utlåtande lämna nödiga uppgifter härutinnan.


12 §.

Då framställning om fridlysning gjorts av naturvårdsnämnden eller nämnden avgivit utlåtande över av annan gjord sådan framställning och framställningen finnes icke böra omedelbart avslås, förelägge länsstyrelsen dem, som mot framställningen hava något att erinra eller vilja framställa anspråk på ersättning eller fordra inlösen av fastighet, att, där anmälan härom ej redan skett, senast inom två månader göra sådan anmälan hos länsstyrelsen,

Föreläggandet skall ofördröjligen införas i länskungörelserna. Vidare skall det med posten tillsändas den uppgivne ägaren och, där fastigheten är lagfaren för annan, denne. Kan fridlysningen medföra avsevärt men för annan rättsinnehavare med avseende å fastigheten än ägaren, skall föreläggandet därjämte i enahanda ordning tillställas alla kända rättsinnehavare, som sålunda beröras, ävensom, i mån finnes erforderligt, kungöras i tidning inom orten samt anslås i ortens kyrka. Samtidigt med föreläggande skall till sakägare översändas förslag till de fridlysningsbestämmelser, som avses skola gälla.

Vad i andra stycket stadgas om delgivning med posten gäller icke sakägare, som skriftligen medgivit fridlysningen. Hava samtliga kända sakägare skriftligen medgivit fridlysningen, vare föreläggande ej erforderligt. Är mark, som beröres av fridlysningen, samfälld för flera fastigheter med skilda ägare, och finnes för samfälligheten känd styrelse eller annan som är satt att förvalta den, erfordras ej att föreläggandet tillställes de särskilda delägarna i samfälligheten utan må föreläggandet sändas till ledamot av styrelsen eller till förvaltaren; och vare denne, där han ej äger att själv föra talan för samfälligheten, delägarna ansvarig för att föreläggandet tillställes någon som äger behörighet härtill eller, om sådan ej finnes, kommer till delägarnas kännedom. Finnes ej känd styrelse eller förvaltare och är marken samfälld för flera än tio fastigheter med skilda ägare, må föreläggandet sändas till en av delägarna att vara för dem alla tillgängligt, och skall för sådant fall uppgift om vilken delägare föreläggandet tillställts kungöras på sätt i andra stycket sägs.


13 §.

Då beslut om fridlysning meddelats, skall underrättelse därom ofördröjligen införas i länskungörelserna samt anslås på lämplig plats vid naturminnet ävensom med posten tillsändas sakägare enligt vad i 12 § andra [ 18 ]stycket sägs. Vad i 12 § tredje stycket stadgas för det fall att mark är samfälld för flera fastigheter med skilda ägare skall härvid äga motsvarande tillämpning. I mån finnes erforderligt skall beslutet därjämte kungöras i tidning inom orten samt anslås i ortens kyrka.

Avskrift av beslutet skull tillställas myndighet eller annan, som enligt 7 § skall handhava förvaltningen av naturminnet, ävensom naturvårdsnämnden, byggnadsstyrelsen, vägförvaltningen i länet, länsarkitekten 001! byggnadsnämnden samt, där naturminnet icke är beläget i stad eller samhälle på vilket byggnadslagens bestämmelser angående stad äga tillämpning, överlantmätaren. Är fridlysning av beskaffenhet att kunna för ägaren eller annan rättsinnehavare med avseende å fastigheten medföra avsevärt men, skall beslutet jämväl tillställas inskrivningsdomaren, vilken har att om beslutet göra anteckning i fastighets- eller inteckningsboken.


14 §.

Meddelar länsstyrelsen förbud enligt 10 § naturskyddslagen, skola sakägarna ofördröjligen underrättas därom genom meddelande med posten, kungörelse i tidning inom orten eller på annat lämpligt sätt.

Avskrift av beslutet skall tillställas naturvårdsnämnden, byggnadsstyrelsen, vägförvaltningen i länet, länsarkitekten och byggnadsnämnden samt, där det ifrågasätta naturminnet icke är beläget i stad eller samhälle på vilket byggnadslagens bestämmelser angående stad äga tillämpning, överlantmätaren.


15 §.

Uppkommer fråga om upphävande av fridlysning eller ändring av de med avseende å naturminnet meddelade fridlysningsbestämmelserna, skall, innan länsstyrelsen beslutar i ärendet, tillfälle beredas naturvårdsnämnden att yttra sig.

Finner naturvårdsnämnden önskligt, att, innan fridlysning upphäves eller ändras, vetenskaplig undersökning av naturminnet sker, skall länsstyrelsen på framställning bereda nämnden erforderligt rådrum härför, i den mån så låter sig göra utan att avsevärt men tillskyndas annat berättigat intresse.


16 §.

Har länsstyrelsen meddelat beslut, varigenom fridlysning upphävts eller ändrats, skall underrättelse därom ofördröjligen införas i länskungörelserna samt med posten tillsändas den uppgivne ägaren och, där fastigheten är lagfaren för annan, denne. Är mark samfälld för flera fastigheter med skilda [ 19 ]ägare, skall vad i 12 § tredje stycket är stadgat härvid äga motsvarande tillämpning.

Avskrift av beslutet skall tillställas myndigheter och andra enligt vad i 13 § andra stycket sägs.


17 §.

Då naturvårdsnämnden jämlikt 11 § naturskyddslagen medgiver undantag från meddelade fridlysningsbestämmelser, skall nämnden därom ofördröjligen underrätta länsstyrelsen ävensom den som handhar vården och förvaltningen av naturminnet.


18 §.

Över naturminnen skall länsstyrelsen föra register enligt formulär, som naturvårdsnämnden fastställer. Då beslut meddelas, varigenom fridlysning upphäves eller ändras, skall anteckning därom, sedan beslutet vunnit laga kraft, ofördröjligen göras i registret. Akter i ärenden rörande naturminnen skola, sedan besluten vunnit laga kraft, genast insändas till naturvårdsnämnden, som skall sammanföra inkomna uppgifter till ett riksregister.


Naturparker.


19 §.

Då fråga. uppkommer om områdes fridlysning såsom naturpark, skall samråd ske med naturvårdsnämnden. Tillika skall genom länsstyrelsens försorg tillfälle att yttra sig beredas markens ägare och, där marken innehaves av annan, denne ävensom av frågan berörda kommuner och samhällen samt, såvida området icke blivit i plan enligt byggnadslagen avsatt för det med fridlysningen avsedda ändamålet, representanter för näringslivet och för sociala, kulturella och ekonomiska institutioner, vilka kunna hava intresse i frågan.


20 §.

Sedan förslag om fridlysning såsom naturpark upprättats, förelägge länsstyrelsen dem, som mot förslaget hava något att erinra eller vilja framställa anspråk på ersättning eller fordra inlösen av fastighet, att senast inom två månader anmäla detta hos länsstyrelsen. Angående sådant föreläggande ävensom angående ärendets fortsatta behandling och handläggningen i övrigt av frågor rörande naturpark skall vad i 12-16 §§ stadgas om naturminnen äga motsvarande tillämpning.


21 §.

Medgives undantag från de med avseende å naturpark meddelade fridlysningsbestämmelserna, skall länsstyrelsen därom ofördröjligen underrätta naturvårdsnämnden ävensom markägaren.


[ 20 ]
Särskilda bestämmelser.


22 §.

Förbud, som meddelats enligt 19 eller 20 § naturskyddslagen, skall av naturvårdsnämnden kungöras i svensk författningssamling eller på annat lämpligt sätt.

Anteckning om förbudet skall göras i det ovan i 18 § omförmälda riksregistret.


23 §.

Innan länsstyrelsen med stöd av 24 § naturskyddslagen meddelar förordnande, innefattande förbud mot täkt av sten, grus, sand, jord eller därmed jämförliga nyttigheter utan särskilt tillstånd, bör tillfälle att yttra sig hava beretts kommun inom vilken området är beläget ävensom naturvårdsnämnden och de myndigheter i övrigt, som kunna hava intresse i frågan.


24 §.

Då förordnande, som i 23 § sägs, meddelats, gälle angående underrättelse därom till sakägare och myndigheter vad i 14 § stadgas.

Område, som avses med förordnandet, skall till sina gränser tydligt angivas å karta eller annorledes.


25 §.

Innan i naturskyddsärende beslut meddelas av beskaffenhet att enligt länsstyrelsens prövning böra jämlikt naturskyddslagen föranleda ersättnings- eller lösenskyldighet, har länsstyrelsen att förvissa sig om att medel för ändamålet finnas tillgängliga ävensom att, där åtgärd icke i annan ordning vidtagits för åstadkommande av uppgörelse angående ersättningens eller lösenbeloppets storlek, söka att träffa sådan uppgörelse.
Denna kungörelse träder i kraft den    . I 3 § avsedda reglementen och ordningsbestämmelser må dock för redan befintliga nationalparker utfärdas dessförinnan, ehuru med verkan först från och med nämnda dag.

Genom denna kungörelse upphäves reglementet den 22 december 1911 rörande nationalparkernas förvaltning. Med stöd av reglementet meddelade bestämmelser skola likväl fortfarande gälla, intill dess annorlunda förordnas jämlikt denna kungörelse.