SOU 1963:36/Lagtext

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sammanfattning
SOU 1963:36 Malmen i Norrbotten
av Malmutredningen för Norrbotten

Lagtext
Bilaga 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län skrivelse till Konungen angående åtgärder för en allmän järnmalmsinventering i Norrbottens län  →


[ 98 ]
Lagtext
Utkast
till
Lag
med särskilda bestämmelser om inlösen av inmutningsrätt m. m.
Härigenom förordnas som följer.
1 §.

1 mom. Äro inmutningsrätterna till närbelägna mineralfyndigheter i olika innehavares hand och kunna fyndigheterna till följd därav icke utnyttjas på ändamålsenligt sätt, må Konungen, om därigenom vinnes väsentlig förbättring av förutsättningarna för gruvdrift, efter ansökan berättiga innehavare av sådan inmutningsrätt att lösa annan av inmutningsrätterna med vad därtill hör. Vilja flera lösa, äger den företräde, som bedömes äga de bästa förutsättningarna att idka gruvdrift på platsen. Skall inmutningsrätt inlösas, må Konungen på ansökan förordna om inlösen jämväl av krono- eller jordägareandel avseende inmutningsrätten.

Har någon för ändamål, som avses i 34 § gruvlagen, fått sig anvisad mark utom utmål, men finnes annan gruvinnehavare hava behov därav för sådant ändamål, må Konungen, om därigenom vinnes fördel som sägs i första stycket, på ansökan förordna att rätten till marken skall mot ersättning helt eller delvis avstås till denne, oaktat inlösen av inmutningsrätt icke samtidigt är i fråga.

2 mom. Finnes det vara till synnerligt gagn för orten eller eljest av betydelse för landet att bearbetning av viss mineralfyndighet påbörjas eller att större brytning i viss bearbetad fyndighet kommer till stånd, må Konungen, där det prövas erforderligt för tillgodoseende av allmänt intresse som nyss nämnts, förordna att inmutningsrätt till fyndigheten med vad därtill hör skall mot lösen avstås till den Konungen bestämmer. Konungen äger i sådant fall förordna att jämväl krono- eller jordägareandel skall inlösas.

2 §.

Angående inlösen skall vad om expropriation i allmänhet är stadgat äga motsvarande tillämpning, i den mån ej annat följer av bestämmelserna i denna lag.

[ 99 ]
3 §.

Medför avstående av rätt som sägs i 1 § att annan innehavaren tillhörig egendom kommer att undergå synnerlig minskning i värde, skall på dennes begäran jämväl sådan egendom lösas.

4 §.

Löseskilling för inmutningsrätt med vad därtill hör skall motsvara rättighetens värde med hänsyn särskilt till möjligheterna till lönsam bearbetning av mineralfyndigheten. Där icke särskilda omständigheter föranleda annat, må löseskillingen icke bestämmas till lägre belopp än som motsvarar nedlagda kostnader för inmutning och utmålsförrättning samt utgifter till jordlösen och annan ersättning enligt 36 § gruvlagen ävensom värdet av undersökningsarbeten och dylikt som före Konungens beslut om inlösen verkställts inom det inmutade området eller utmålet, i den mån de uppenbarligen äro till nytta för den lösande.

I fråga om löseskilling för krono- eller jordägareandel skall vad i första stycket sägs gälla, där det är tillämpligt.

Ersättning för rätt till mark som avstås enligt 1 § 1 mom. andra stycket skall bestämmas med beaktande av belopp som, förrättningskostnad inräknad, erlagts för upplåtelsen.

5 §.

Mål om inlösen skall upptagas av expropriationsdomstolen i den ort, där inmutningspunkten är belägen. Gäller inlösen flera inmutningsrätter och ligga inmutningspunkterna inom olika expropriationsdomstolars områden, förordnar Konungen, att frågan om inlösen skall i sin helhet upptagas av den bland expropriationsdomstolarna Konungen bestämmer.

I mål om inlösen består expropriationsdomstol städse av, förutom ordförande och nämndemän, två expropriationstekniker. Av dessa skall minst en hava erfarenhet i fråga om gruvdrift eller värdering av mineralfyndighet. Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, förordnar för en tid av sex år i sänder särskilda expropriationstekniker med sådan sakkunskap till ett för hela riket lämpligt antal. Om de sålunda utsedda och den sakkunskap de företräda lämnas uppgift till ordförandena i expropriationsdomstolarna.

6 §.

Avstås förutom lös egendom jämväl fast egendom, skall löseskilling bestämmas särskilt för den fasta egendomen. Föreligger fall, som sägs i 7 §. skall särskild löseskilling bestämmas för där avsedd lös egendom.

[ 100 ]
7 §.

Har någon till säkerhet för fordran panträtt i lös egendom, som avstås enligt denna lag, äger han, ändå att fordringen ej är förfallen till betalning, framför ägaren rätt att utfå sin fordran ur löseskillingen för denna egendom. Detsamma gäller i fråga om den som har rätt att kvarhålla egendomen till säkerhet för förfallen fordran.

Löseskilling för lös egendom som är utmätt skall, om borgenären yrkar det, utgivas till utmätningsmannen. Avser löseskillingen egendom, som satts i kvarstad eller under skingringsförbud, skall beloppet, där part begär det, utgivas till överexekutor; och har denne att förfara med beloppet på sätt i 186 § utsökningslagen är stadgat för där avsett fall.

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller vattenfallsrätt.

8 §.

Har någon på grund av förlagsinteckning förmånsrätt i egendom, som skall lösas, åligger det domstolen att så snart ske kan underrätta inteckningshavaren, att talan om inlösen väckts.

Domstolen skall även underrätta bergmästaren, när dom i mål om inlösen vunnit laga kraft. Visar egendomens innehavare, att inlösningsrätten förverkats, skall likaledes anmälan därom göras till bergmästaren. Då inlösen blivit fullbordad, skall länsstyrelsen ofördröjligen underrätta bergmästaren därom.

Bestämmelserna i 66 § gruvlagen skola ej äga tillämpning i fråga om inlösen enligt denna lag.

9 §.

Rätt, varom förmäles i 68 § lagen om expropriation, tillkommer i fråga om egendom, som avståtts enligt denna lag, den som närmast före inlösningens fullbordande innehade egendomen eller hans rättsinnehavare.

10 §.

Vill någon för inlösen enligt denna lag inom visst område verkställa förberedande undersökningsarbete såsom mätningar, grävningar, borrningar eller sprängningar, må Konungen på ansökan föreskriva, att för sådant arbete erforderligt tillträde till marken inom området skall lämnas under viss tid. Har förordnande om inlösen icke redan meddelats, må dylik föreskrift dock icke lämnas med mindre det uppgivna ändamålet är sådant, som avses i 1 §, och det kan ifrågakomma att medgiva sökanden rätt till inlösen.

I fråga om undersökningen skall med tillämpning i övrigt av 72 § lagen om expropriation gälla, att underrättelse om undersökningens påbörjande skall, på sätt och inom tid som sägs i 71 § andra stycket nämnda lag, [ 101 ]meddelas markens ägare och, om marken är utarranderad, arrendatorn så ock innehavare av inmutningsrätt, som beröres. För undersökningen må icke byggnader uppföras eller vägar anläggas i vidare mån än som oundgängligen erfordras för arbetets bedrivande.

11 §.

De bestämmelser som erfordras för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.


Denna lag träder i kraft den


[ 102 ]
Utkast
till
Lag
med särskilda bestämmelser om inmutning inom Norrbottens län
Härigenom förordnas som följer.
1 §.

Inom Norrbottens län må inmutningsrätt enligt gruvlagen icke utan Konungens tillstånd beviljas annan än kronan.

2 §.

Konungens tillstånd till inmutning må, där icke fråga är om särskild fyndighet, avse fyndigheter i allmänhet eller av visst slag inom område, som skall angivas i tillståndet, samt skall upptaga de särskilda villkor, som finnas påkallade.

3 §.

Har Konungen meddelat tillstånd till inmutning av fyndighet av visst slag inom angivet område, och har därefter imnutningsrätt beviljats, må inmutaren anvisas utmål allenast på grund av påvisad förekomst av mineral av det slag tillståndet avser. Inom utmålet må icke brytas inmutningsbara mineral av annat slag än det tillståndet avser med mindre så erfordras för gruvarbetets ändamålsenliga bedrivande. Sålunda brutet mineral må gruvinnehavaren tillgodogöra sig endast, såframt det ej av kronan, mot erläggande av därå av gruvinnehavaren nedlagda kostnader, avhämtas inom sex månader efter tillsägelse. Uppstår tvist om beloppet av sådan gottgörelse, skall vad i 18 § gruvlagen stadgas äga motsvarande tillämpning; dock skola parterna stå var sina kostnader för skiljemännens sammanträde, och skall tiden för avhämtandet räknas från det gottgörelsens belopp blivit slutligen bestämt.

4 §.

Ansökning om Konungens tillstånd till inmutning skall ingivas till bergmästaren, som har att ofördröjligen insända ansökningen jämte eget utlåtande till länsstyrelsen. Det åligger länsstyrelsen att insända handlingarna jämte eget utlåtande till Konungen.

Har ansökning om Konungens tillstånd ingivits till bergmästaren i [ 103 ]samband med ansökning, som avses i 2 § första stycket gruvlagen, skall sistnämnda ansökning vila i avbidan på Konungens beslut i tillståndsfrágan.

5 §.

Underlåter den som fått Konungens tillstånd till inmutning att uppfylla villkor, som sägs i 2 §, äger länsstyrelsen på anmälan av vederbörande myndighet vid vite âlägga honom att fullgöra sina skyldigheter.

Den som bryter eller tillgodogör sig mineral i strid mot 3 § straffes med dagsböter. Är brottet grovt, skall därjämte den inmutningsrätt, varom är fråga, förklaras förverkad.

Underrättelse om domstols beslut varigenom inmutningsrätt förklarats förverkad skall, så snart beslutet därom vunnit laga kraft, ofördröjligen meddelas bergmästaren.


Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och gäller till och med den 31 december 1972. Lagen skall dock ej utgöra hinder mot beviljande av inmutningsrätt på grund av ansökning, som inkommit till bergmästaren före den — — — 1963. Beslut, varigenom inmutningsrätt beviljats annan än kronan i anledning av ansökning, som inkommit nämnda dag eller därefter, skall vara utan verkan, såframt icke Konungen efter ansökning, som ingivits till bergmästaren senast den — — —, förordnar att inmutningsrätten skall bestå. Sedan ansökning om inmutningsrättens fortbestånd inkommit till bergmästaren, skall med den förfaras på sätt i 4 § första stycket för där angivet fall är stadgat.


[ 104 ]
Utkast
till
Lag
om ändrad lydelse av 5 § och 6 § 3 mom. gruvlagen


Härigenom förordnas, att 5 § och 6 § 3 mom. gruvlagen[1] skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.
(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)
5 §
Inmutningspunkten må — — — — — — — anläggningens ytterkant;
6) område beläget på mindre avstånd än etthundra meter, i horisontalplanet räknat, från byggnad, som är avsedd att stadigvarande användas till bostad, eller från annan åbyggnad, där den är uppförd vid gård, eller från tomtplats eller trädgård vid bostadsbyggnad ,som nyss nämnts, med mindre medgivande till inmutning lämnats av såväl ägaren till byggnaden, tomtplatsen eller trädgården som den vilken därtill har nyttjanderätt; dock att under byggnad som nu sagts ej skall innefattas byggnad som är belägen å inmutat eller utmålslagt område vartill gruvrätten äger bestånd; 6) område beläget på mindre avstånd än etthundra meter, i horisontalplanet räknat, från byggnad, som är avsedd att ,stadigvarande användas till bostad, eller från annan åbyggnad, där den är uppförd vid gård, eller från tomtplats eller trädgård vid bostadsbyggnad som nyss nämnts, med mindre medgivande till inmutning lämnats av såväl ägaren till byggnaden, tomtplatsen eller trädgården som den vilken därtill har nyttjanderätt eller ock Konungen lämnat tillstånd, vilket md ske när synnerliga skäl därtill äro; dock att under byggnad som nu sagts ej skall innefattas byggnad, som är belägen å inmutat eller utmålslagt område vartill gruvrätten äger bestånd;
7) område som upptager — — — — — — — — — vad nu stadgats.

[ 105 ]

(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)
3 mom. Vid ansökningen foge sökanden:
1) karta eller — — — — — — — — — — — — medgivande lämnats;
3) där sökanden är svenskt bolag eller svensk ekonomisk förening eller där jämlikt 5 § 1), 2), 7) eller 9) Konungens tillstånd erfordras för inmutning, handlingar utvisande sökandenas rätt att verkställa inmutningen eller, om sökanden icke innehar sådan rätt, till Konungen ställd ansökning om tillstånd att verkställa inmutningen; 3) där sökanden är svenskt bolag eller svensk ekonomisk förening eller där jämlikt 5 § 1), 2), 6), 7) eller 9) Konungens tillstånd erfordras för inmutning, handlingar utvisande sökandens rätt att verkställa inmutningen eller, om sökanden icke innehar sådan rätt, till Konungen ställd ansökning om tillstånd att verkställa inmutningen;
4) en ansökningsavgift — — — — — — — — — — — 10 § stadgas.

Denna lag träder i kraft den

  1. Senaste lydelse, se SFS 1960:680.