Sida:Östgötars minne.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
239-250
1629.

äktenskap, och parterna voro flere gånger förekallade, men Petras vägrade ståndaktigt, »sadhe sig haffua några motiver hwarföre han icke will bebinda sigh medh henne, them han nu icke gerna will uppenbara.» P. synes hafva blifvit relegerad. K.-prot.

239. Ericus Petri Drysenius. F. 1608; fad. rådman i Eksjö. Stud. i Upps. 29, sedan utrikes; jur. doktor i Leyden 39. Häradshöfding i Östra o. Norrvidinge h:d, Småland; assessor i Göta hofr. 40. D. på Östraby i Hult 1678, begr. 312.

240. Haqvinus Andreæ Kylander. F. i Gammalkil 1607; fad. bonde. Stud. i Upps. 29, i Dorpat 35; prv. 39. Kommin. i Säby 45; kyrkoherde i Vist 60. D. 1669 64.

241. Johannes Gunnari Banck. F. i Norrköping 1609; fad. handlande. Stud. 29. Auditor i Svea hofr. 35; förste fiskal i Bärgskolleg. 40; fiskal vid Riksgeneralbärgsämbetet 43; uppsyningsman vid »järnvärckeriet uti de förnämsta städer i riket» 49.

242. Carolus Stephani Sveiræus [Svegerejus]. F. i Asby 1607. Stud. 29; prv. 42. Kyrkoherde i Å 42. D. 1666 168.

Hans fem söner togo namnet Karlman och blefvo studenter i Uppsala 1662: tre af dem dogo där 1666, eller samma år som fadern, inom 30 dygn.

243. Georgius Claudii Risingius. f. 1609; fad. prost i Risinge [12]. Stud. 29. Amanuens i Riksarkivet; möjl. sed. borgmästare i Nyköping 45.

244. Jonas Erici [Lincopensis]. Stud. 1629.

Denne kan möjligen vara Jonas Erici Körning, ehuru prästvigd redan 1622.

245. Laurentius Gunnari Banck. F. i Norrköping 1611; fad. handlande. Stud. 29; fil. kand. 40; stud. utrikes 40; fil. doktor i Franeker, Holland; jur. kand.; jur. doktor 42. »E. o. lärare i lagfarten» i Franeker 47; e. o. professor där 49. D. 1662 1310.

B. var en framstående lärd och synnerligen produktiv författare, hvilket förklarar hans kallelse till lärare vid en utländsk akademi »på en tid, då utlänningar ännu ej hyste de mest gynnande tankar om våre nordiske snillen, mindre ansågo dem för vuxne att komma i jämförelse med deras egne lärare.» Br. — En samtida säger, att han var en orginel och besynnerlig man, »miri commatis homo.»

246. Edmundus Petri Sporander. Stud. 1629.

En måndagsafton i januari 1633 tillstälde S. jämte fyra andre landsmän ett större oväsen på och utanför en af Uppsalas källare, hvarom Konsist. 301 ransakade; beslöts, att de »skulle gå in carcerem til vijdare.» Målet förekom åter 62: »talte Rector om studiosis som på Adolphs källare och port stormat och bultat hadhe, frågandes om the slippa skulle ther medh at the in carcere setat hadhe? Svarades, at sådant buller och fyllerij icke kan thenne besynnerlige sårgetijdhen tolereras; utan efter thet skedt war in uppå sådana bedröffwelig tijdh och Adolphs källare, som högt privilegierat war, skole the uthöfr fängelset förtänckte wara at böta pngr 5 D:r nämligen Edm. Petri, Israël Andreæ [237], Johannes Gunnari [241] o. Laurentius Gunnari [245]. Tå beswärade sig Edmundus ther öfr, säjandes flere universiteter wara til.» K.-prot.

247. Johannes Nicolai Langelius. F. i Söderköping 1612; fad. kyrkoherde i Grebo. Stud. 29. Notarie vid Krigsrätten i Sthlm. D. 1672.

248. Magnus Petri. F. i Tryserum. Prv. 1625; stud. 29. Komminister i Östra Ed (35). D. efter 1645.

Började redan 1635 tvista med sin kyrkoherde B. Gothovius [92], med hvilken det säkerligen var svårt att komma öfverens.

249. Ambernus Nicolai. Stud. 1629.

250. Laurentius Benedicti Ristelius. F. antagl. i Rystad 1608. Stud. 29;

prv. 38; fil. doktor 42. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 39; lektor i

— 20 —