Sida:Östgötars minne.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2471—2479
1738.

1738.

2471. Johan Hagerman. F. i Eksjö landsf. 1711, döpt 257; fad. Sven, bonde.

»Ärnade sig till civilstånd.» Nic. — Uppgifves blifvit »skrifvare;» nämnes af andre »adjunkt,» men var ej prästvigd, möjligen prädikobiträde.

2472. Anders Glanström. F. i Skärkind 1720 21; fad. Magnus, tullskrifvare i Norrköping. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 48; v. notarie 51; notarie vid Norrköpings hall- o. manufaktur-rätt 54; stadsnotarie (60); tit. rådman 81; rådman 85 o. kämn.-präses 86. D. 1789 31.

2473. Anders Ahlberg. F. i Linköping 1718 127; fad. skomakare. Bokhållare på Boxholm; arrendator af Linnevad i Allhelgona; bokhållare vid Norrköpings kronobränneri 76; afsk. 82. D. i Norrköping 1784 173.

2474. Samuel Johan Dahlstrand [Olivelöf]. F. i virserum 1718 131; fad. kyrkoherde [1568]. Prv. 44. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Norra Vi 64. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 67. D. där 1780.

»Beklagade sig i konsistorium 1756, att han ej fick missiv. Svarades: emedan han ej skickat sig till konsist. nöje, kunde hans tjänst ej nyttjas, förr än han visat förbättring.» Anklagades för egensinnighet och fylleri 1757. Bl.

2475. Magnus Fröling. F. i Skedevi 1720; fad. kyrkoherde [1573]. Prv. 48. Pastorsadjunkt i Skedevi 48. D. där 1762 86.

Uteslöts ur nationen 1789 till nästa landskap, »för det han agerat publice på en teater.» — Begick lägersmål 1751 och blef utom det världsliga straffet allvarligen förmanad i konsistorium. Nic.

2476. Jonas Trivall. F. i Virserum 1716; fad. Daniel, bonde. Auskult. i Svea hofr. 46. Landtbrukare o. egare af Ekbolanda, Upps. län; tit. sekreterare. D. där antagl. på 1780-talet.

»Af våda råkade han första maj 1738 ihjälskjuta en annan student, hvarför han pliktade half mansbot. Ehuru oskyldig, uppväckte dock denna olycka en mjältsjuka, som än på åldern plågar.» Br. Se vidare Falk, sid. 61. — Berömdes att vara en god landtbrukare.

2477. Magnus Fornelius. F. i Västra Husby 1718 511; fad. kyrkoherde [1437]. Stud. i Lund 36; prv. 46. Kommin. i Västra Husby 52; kyrkoherde där 66; prost 82. D. 1793 312.

2478. Claes Bleckert Trozelius. F. i Lofta 1719 237; fad. kyrkoherde [1377]. Stud. i Lund 41; fil. doktor 45; prv. 54; teol. doktor 68. Docent i Lund 45, i Upps. 50; e. o. hofpräd. 56; ekon. professor i Lund 58; afsk. 86; kyrkoherde i Hardebärga o. Södra Sandby 70; prost 70; D. 1794 111.

T., som satte ekonomien högst bland alla vetenskaper, skänkte för dess främjande till Lunds universitet en summa af 2,000 rdr bko, hvaraf räntan skulle användas dels till lön åt en adjunkt i detta läroämne, dels till stipendium åt en ekonomie studerande. Synes varit »en typ af frihetstidens smak och ensidiga uppfattning af den allmänna hushållningen.» Utvecklade stor verksamhet som författare, särdeles i ekonomiska ämnen, och han präsiderade för 109 akad. afhandlingar. Men redan af sin samtid led han åtskillig smälek för sina skrifter. Språket däri han ville efterlikna Linné, blef konstladt och innehållet var skäligen magert, så att hans disputationer »öfverflöda af ypperliga pekoralier.» Se vidare Cav.

2479. Peter Hellvegh. F. 1724; fad. Magnus, brukspatron i Kvillinge. Bruksbokhållare; delegare i Hults bruk i Qvillinge på 50-talet; landtbrukare o. egare af Rodga i Simonstorp, af Åby i Horn 60 o. Väsby där; tit. brukspatron. D. på Åby 1782 2712.

— 188 —