Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
2647—2655
1743.

deltaga i kriget mot Ryssland. — Förvärfvade sig ett rum bland författare genom sin »Kyrkostötoscopia Sæbyensis, eller Erik Jonssons, kyrkoväktares, brofogdes samt orgeltrampares lefvernesbeskrifning» (1781), som röjer mycken komisk kraft och innehåller en mängd skarpt satiriska utfall samt utgör en ganska märklig samling skildringar af allmogens lif, sedvänjor m. m., behandlade med en trohet och en omständlighet, som röja den närmaste bekantskap med ämnet och göra arbetet till en guldgrufva ur etnografisk, kulturhistorisk och språklig synpunkt. N. fbok m. fl.

2647. Lars Loenbom. F. i Västra Ryd 1723 32; fad. prost [1448]. Prv. 48. Pastorsadjunkt i Västra Ryd 48, i Hvarf 53. D. där 1761 216.

2648. Samuel Loenbom. F. i Västra Ryd 1725 48; fad. prost [1448]. Fil. doktor 55. Auskult. i Antikvitetsarkivet 59; e. o. aman. vid Kgl. biblioteket 59; utn. gymn.-adjunkt i Linköping 61; amanuens hos Rikshistoriografen, O. v. Dalin, 62. Historisk skriftställare; utgifvare af »Svenska archivum» 66—72. D. i Sthlm 1776 309.

L. har förvärfvat sig ett namn genom en ovanligt flitig och framgångsrik verksamhet som historisk forskare och samlare. Hans skrifter, bland hvilka främst böra nämnas »Handlingar till K. Carl XI :s historia,» »Historiska märkvärdigheter» samt »Magni Stenbocks lefverne,» äro högt värderade och eftersökta. Af sin samtid rönte han dock föga uppmuntran så i ett som annat hänseende. Hindret för hans befordran säges hafva legat i hans anslutning till det då kufvade mösspartiets åsikter. Tryckt af motgångar, fattigdom och sjuklighet, slöt han sina sträfsamma dagar. Biogr. lex.; N. fbok.

2649. Leonhard Kinman. F. i Linköping 1722 312; fad. Per, kopparslagare. Prv. 53. Kommin. i Rök o. Heda 61; kyrkoherde där 74; prost 84; kontr.-prost 1806—11. D. 1815 1010.

2650. Magnus Bodell [Bodelius]. Fad. bonde i Virserum. V. notarie vid Sthlms norra kämnärsrätt. D. 1756 6.

2651. Johan Nordenanckar [adl. 1756; förut Corvin]. F. i Eksjö 1722, döpt 210; fad. kyrkoherde [1618]. Medelstyrman vid Amiralitetet 49; löjtn. 50; kaptenlöjtn. 55; kavaljer hos o. lärare i navigation för dåvarande storamiralen härtig Carl 60; komm.-kapten 66; gen.-adjut. vid Örlogsflottan 67; konteramiral o. tjg. gen.-adjut. vid Flottan 72; chef för (Galèrflottan i Sthlm 72; vice amiral o. amiralitetsråd 76; afsk. 91. Egare af Fliseryds gods, Kalmar län. D. där 1804 39.

N. gick 1750 i utländsk tjänst samt bivistade 1752 på en maltesisk galèr en sjödrabbning mot Algierierne. Var känd för djupa insikter i sjöväsendet och har inlagt stora förtjänster genom utarbetande af goda passkartor öfver Östersjöns olika delar samt författande af skrifter i sjövetenskapen.

2652. Johan Vefver. F. i Linköping 1723 1812; fad. Erik, kornett. E. o kammarskrifvare i Kammarkolleg. 53; kammarskrifvare 55; kammarförvant 62; kamrer 64; afsk. 84. D. i Vadstena 1800 185.

2653. Vaste Norling. F. i Horn; fad. komminister. Kanslist vid Postverket i Sthlm; postskrifvare där. D. i Sthlm 1752.

2654. Adam Hertzman [Hertzmein]. F. i Tingstad 1724 fad. Olof, bonde. Prv. 53. S. m. adjunkt, anst. nästan oafbrutet i Skärkind. Landtbrukare. D. 1769 148.

2655. Arvid Bernhard Ollman. F. i Tryserum 1724 l39; fad. Axel, frälseinspektor. Hofr.-auskultant; landtbrukare o. egare af Boda i Ringarum fr. början af 1750-talet. D. där 1793 99.

»Roade sig med sitt vackra och talrika bibliotek samt allehanda lärda skrifters utarbetande, särdeles i svenska litteraturhistorien.» Siv. — »Förföll sedan till hvarjehanda excesser och liderlighet, som både derangerade hans hushållning och ådrog honom en långvarig sjukdom.» Br. — »Vir felicis ingenii. Mente captus 1766.» Å.

— 202 —