Sida:Östgötars minne.djvu/276

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3032—3041
1758.

tit. professor 76. Egare af fäderneegendomen Lida i Kvillinge. D. i Norrköping 1793 284.

L. var en ovanligt lärd man. Bland frukterna af hans författareverksamhet framstå hans berömda litteraturhistoria, som för sin tid är mästerlig, samt förteckningen öfver svenska disputationer, hvilken ännu i dag utgör en oumbärlig handbok för forskaren. En svår gikt band honom vid sjuksängen i 19 år, under hvilken tid han likväl med oförminskadt intresse och med fasthållande af sitt valspråk (»Non est mortale quod opto») följde företeelserna inom litteraturen och vetenskapen. Därjämte utöfvade han en storartad frikostighet, som gjort hans minne kärt och varaktigt, bl. a. genom stiftandet af stipendier för Östgöta nation, som lät öfver honom slå en minnespenning i guld. Om hans storslagna biblioteksdonation se Falk, sid. 111. Vidare se Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

3032. Per Vidén. F. i Slaka 1741 131; fad. kyrkoherde [2155]. Landtmät.-ex. 59. Vik. landtmätare 61; e. o. landtmätare i Österg. län 64. Egare af Lund i Kvillinge. D. där 1777 16.

En med flit och möda af honom utarbetad karta öfver Östergötland är af hans enka, Elisabet Iser, skänkt till lidénska biblioteket i Uppsala.

3033. Elias Chierlin. F. i Mjölby 1737; fad. Anders, mönsterskrifvare. Konduktör vid Fortifikationen 61; löjtnant; kapten i portug. tjänst. D. på Egby i Mjölby 1781, före 115.

»Gick i juni 1767 (?) med portugisiska eskadern till Brasilien att följa trupperna mot jesuiterna.» — »Efter 14 års resa och vistande i Brasilien kom han hit till sin födelseort (Mjölby) förvirrad till sina sinnen, som allt mera tog öfverhanden, att han på slutet alldeles undvek allt folks, ja sina bästa vänners umgänge. Han hade förut varit en ganska snäll och lärd herre i synnerhet i matematik och språken samt excellerade i fortifikationssciencen. — Ville ej besöka Herrans hus, ej häller begå den heliga nattvarden, sedan han blef försvagad till sina sinnen, af föregifvande, att sådana saker voro för heliga för honom; tillät ingen kontradicera sig, utan sade sig alltid båttre förstå, hvad man resonerade om, än andra; gjorde ingen människa för när, men trodde, att alla voro hans fiender och förtrollade honom.» Mjölby dödbok.

3034. Nils Bersselius. F. 1738; fad. Nils, hospitalssyssloman i Linköping. D. som stud. på Kylebärg i Svanhals 1765 1.

3035. Anders Östergren. F. i Locknevi 1732 189; fad. Sven, bonde. Prv. 64. Komminister i Lofta 74. D. 1798 225.

3036. Bengt Berzelius. F. i Skärkind 1739 117; fad. kyrkoherde [1965]. Underfältskär vid Ostindiska kompaniet; öfverfältskär. D. 1777.

B. var flere gånger med till Ostindien och afled under en hemresa från Kina.

3037. Johan Berzelius. F. i Skärkind 1741 22; fad. kyrkoherde [1965].

E. o. tj:man i Riksbanken 61; kontorsskrifvare 62; bokhållare 76; notarie 92; kamrer 1802; afsk. 02. D. i Sthlm 1808 99.

Rymde för gäld 1764 och var en tid suspenderad.

3038. Magnus Törnevall. F. i Törnevalla 1736 29; fad ryttare. Stud. i Lund 58, i Upps. 66. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt; renskrifvare i Sthlm.

Står i en handskrift med epitetet »liderlig.» Nic.

3039. Per Paul Åhlin. F. 1751; fad. Nils, handlande i Sthlm. Grosshandlare där. D. i Sthlm 1827 131.

»Gaf 1794 till flottan 100 rdr.» Nic.

3040. Herman Münther. F. i Lübeck; fad. köpman. Komminister (kompastor) vid Hedvigs förs. i Norrköping 1753; afsk. o. återvände till Tyskland 64.

3041. Nils Vibjörnson. F. i Vreta kloster 1738 75; fad. kyrkoherde [1955]. E. o. kanslist i Kammarkolleg. 60; e. o. kammarskrifvare där 62;

— 234 —